Organisasjonstre
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

Dette er Skolelederforbundets organisasjonstre

Skolelederforbundets virksomhet kan fremstilles ved dette treet, der roten utgjør vårt formål og grunnlag, stammen utgjør vårt tjenestetilbud og bladverket utgjør vår politikk. Før musepekeren over de forskjellige punktene for å få mer informasjon.
Ledelse av læring
Skolelederforbundet-for landets viktigste ledere
Lenderens arbeidsvilkår
Her kan du lese om hvordan Skolelederforbundet er organisert.
Les mer
Her finner du mer informasjon om Skolelederforbundets gunstige medlemsfordeler
Les mer
Her finner du kort informasjon om Skolelederforbundets tillitsvalgtkurs.
Les mer
Skolelederforbundet jobber uavlatelig for å sikre medlemmene gode lønns- og arbeidsbetingelser.
Les mer
Ledere har ansvar for å sikre god og likeverdig opplæring for alle.
Ledere i oppvekst- og opplæringssektoren utvikler og leder dyktige kunnskapsmedarbeidere som sikrer et godt læringsutbytte og innfrir samfunnsmandatet.
Ledere har handlingsrom og tilgang på kompetanse og ressurser som sikrer tidlig innsats på alle nivå og gir et best mulig grunnlag for videre vekst og utvikling.
Ledere i oppvekst- og opplæringssektoren har ansvar for å legge til rette for utvikling av kompetente, kritisk tenkende og robuste individer som mestrer et samfunn i stadig endring.
Ledere sikrer gjennom systematisk arbeid et inkluderende og stimulerende fysisk og psykososialt miljø der alle verdsettes og møtes med respekt og positive forventninger.
Ledere har handlingsrom og ressurser til å engasjere andre yrkesgrupper med relevant kompetanse, som sammen med lærerne kan sikre god og tilpasset oppfølging på det sosial- og helsefaglige området
Ledere har en engasjert og støttende skole- og barnehageeier med kompetanse og kapasitet på oppvekst- og opplæringsområdet som i tett dialog med lederne sikrer god oppfølging og utvikling av virksomhetene.
Ledere kan tilby gode arbeidsvilkår og attraktive karriereveier for å sikre seg godt kvalifiserte og engasjerte medarbeidere.
Ledere har ansvar for og rammevilkår for å legge til rette for utvikling av nødvendige kompetanser for fremtiden.
Ledere har i samarbeid med hjemmet ansvar for at opplæringen styrker etisk bevissthet, respekt og toleranse for ulikhet og evne til å samhandle på tvers av kultur og landegrenser.
Skolelederforbundets virksomhet skal kjennetegnes ved følgende kjerneverdier; fremtidsrettet, kompetent og handlekraftig.
Skolelederforbundets formål og vedtekter er nedfelt i dette dokumentet.
Les mer
Skolelederforbundet bistår enkeltmedlemmer med juridisk og annen veiledning i forbindelse med konfliktsaker.
Skolelederforbundet skal være en aktiv pådriver i ledelsesspørsmål i utviklingen av landets kunnskapspolitikk.
Ledere har tilstrekkelige ressurser til å bemanne, planlegge og gjennomføre opplæring med kvalitet.
Lederen gis mer tid til pedagogisk ledelse gjennom systemrettede tiltak for å redusere unødig tid til rapportering og dokumentasjonsarbeid.
Ledere tilsettes av arbeidsgivere med høy rekrutteringskompetanse.
Skoleeier må sørge for at lederen tilbys tverrfaglig bistand fra relevante støtteinstanser for å sikre oppfølging av enkeltelever og skolens virksomhet.
Lederens stemme blir hørt i debatten når viktige spørsmål om barn og unges oppvekst og opplæring diskuteres og når viktige politiske beslutninger tas.
Ledere sikres oppfølging og utvikling gjennom relevant kompetanseheving og studiepermisjoner.
Lederen har rammer som gjør det mulig å etablere effektive stabs- og støttefunksjoner i kjernevirksomheten.
Ledere sikres handlingsrom til å forvalte virksomhetens ressurser.
Ledere har ansvar for å følge opp de ansatte slik at virksomhetens mål blir nådd, og bør ikke ha direkte oppfølgingsansvar for mer enn 15-20 medarbeidere.
Ledere skal ha vesentlig høyere årsinntekt enn personalet de er satt til å lede.