Høringssvar
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

Disse sakene jobber vi med

Skolelederforbundet deltar aktivt i utdanningspolitiske høringer som berører våre medlemmers interesser.

Forslag i Stortinget og forslag til lovendringer fra Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet legges ofte ut til offentlig høring hvor inviterte parter kan komme med sin mening om saken.

Skolelederforbundet har følgende rutine for høringer:

Vi prioriterer høringer som direkte berører våre medlemmers yrkeshverdag. Hvilke høringer vi skal svare på avgjøres av sentralstyret etter innspill fra sekretariatet.

Høringen med kommentarer sendes ut til Skolelederforbundets eget høringspanel, som består av alle medlemmer i fylkeslagenes styrer.

Etter at høringssvarene er kommet inn, utformer sekretariatet et forslag til høringssvar som ferdigstilles i samarbeid med sentralstyret.

Leverte høringssvar legges ut på våre nettsider og på sosiale medier. Under ser du hvilke høringssvar vi nylig har avgitt.

For spørsmål eller innspill til aktuelle høringer, kontakt politisk rådgiver Trygve Beyer-Olsen.

Løpende høringssvar

2021

Til Utdanningsdirektoratet  Tittel: Høring rammeplan for SFO Dato: 12.03

Til Kunnskapsdepartementet - Tittel: Endringer i barnehageloven - Plikt til å vurdere norskkunnskaper før skolestart Dato: 23.02

Til Kunnskapsdepartementet - Tittel: Hjemmeundervisning Dato: 19.01

2020

Til Kunnskapsdepartementet - Tittel:Forlengelse av midlertidig unntak av fraværsregelen Dato: 21.10

Til Kunnskapsdepartementet - Tittel: Forskriftsendringer i reglene om fraværsgrensen og fraværsføring Dato: 20.08

Til Kunnskapsdepartementet - Tittel: Ny opplæringslov Dato: 15.06

Til Kunnskapsdepartementet - Tittel: Med rett til å mestre Dato: 15.06

2019

Til Utdanningsdirektoratet - Tittel: Fritt skolevalg Dato: 16.12

Til Kunnskapsdepartementet - Tittel: Høring av endringer i opplæringslova - Dato: 31.10

Til Kunnskapsdepartementet - Tittel: Forslag til endringer i barnehageloven - Dato: 31.10

Til Kunnskapsdepartementet - Tittel: Forslag til lov om integrering ... - Dato: 31.10.

Til Utdanningsdirektoratet - Tittel: Innspill til nye fagplaner Dato: 17.06

Til Utdanningsdirektoratet - Tittel: Nye sjanser - bedre læring. Kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner og utdanningsløp - Dato: 29.04.

Til Utdanningsdirektoratet - Tittel: Forslag til endring i organisering av skoleåret i videregående opplæring - Dato: 19:03.

2018

Til Stortinget - Tittel: Representantforslag om nasjonal satsing for flere lærere i skolen - Dato sendt: 6.12

Til Stortinget - Tittel: Høring om endring i opplæringsloven - leirskole og skolebytte vgs. - Dato sendt: 14.12

Til Kunnskapsdep. - Tittel: Inkluderende fellesskap for barn og unge - Dato sendt: 08.08.

Til Kunnskapsdep. - Tittel: Nasjonale retn.linjer for barnehagelærerutdanning - Dato sendt: 07.05

Til Kunnskapsdep. - Tittel: Felles innledningskpt. lærerutdanningeneDato sendt: 07.05

2017

Til Åpen høring, UF-kom. - Tittel: Skolelederforbundets kom. til repr.forslag - Dato sendt: 12.12

Til Kunnskapsdepartementet - Tittel: Endringer i barnehageloven m.m. - Dato sendt: 11.10

Til Kunnskapsdepartementet - Tittel: Endringer i oppl. loven og friskoleloven - Dato sendt: 19.09

Til Kunnskapsdepartementet - Tittel: Ny generell del av læreplanverkett - Dato sendt: 09.06

Til KUF-komiteen, Stortinget - Tittel: Prop. 57 - Endringer i Oppl.lov og friskolelov - Dato sendt: 20.03

Til Åpen høring repr forslag - Tittel: Representantforslag om lærertetthet - Dato sendt: 23.01

Til Åpen høring repr forslag - Tittel: Muntlig innlegg i høring omlærertetthet - Dato sendt: 23.01

Til Til Kunnskapsdepartementet - Tittel: Forslag til ny forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. - dato sendt: 13.01

 

2016

Til Kunnskapsdepartementet - Tittel: "Jøsendalutvalget" Elever med høyt læringspotensial - dato sendt: 08.12

Til KUF-komiteen - Tittel: Innspill til St.mld 28 - ny læreplan - dato sendt: 22.08.16

Til Kunnskapsdepartementet - Tittel: Nytt kapittel om skolemiljø i opplærings- og friskoleloven - dato sendt: 01.07.16

Til KUF-komiteen - Tittel: Innspill til åpen høring: nasjonale retningslinjer for femårige lærerutdanninger - dato sendt: 13.05.16

Til Kunnskapsdepartementet - Tittel: Rammeplan for femårige lærerutdanninger - dato sendt: 30.03.16

Til KUF-komiteen - Tittel: Innspill til åpen høring: kompetansekrav for alle lærere - dato sendt: 04.02.16

 

2015

Til Kunnskapsdepartementet - Tittel: Endringer i opplæringsloven - dato sendt: 02.12.15

Til Kunnskapsdepartementet - Tittel: NOU 2015:8 Fremtidens skole - dato sendt: 15.10.15

Til Kunnskapsdepartementet - Tittel: NOU 2015: 2 - Å høre til - virkemidler for et godt psykososialt læringsmiljø - dato sendt: 22.06.15

Til Utdanningsdirektoratet - Tittel: Kompetansekrav i undervisningsfag; norsk, engelsk, matematikk - dato sendt: 22.05.15

Til Utdanningsdirektoratet - Tittel: Fraværsgrenser og sluttvurdering - dato sendt: 27.04.15

Til Utdanningsdirektoratet - Tittel: Kompetansemål i svømming - dato sendt: 10.02.15

Til Utdanningsdirektoratet - Tittel: Uavhengig tilsyn med barnehagene - dato sendt: 19.01.15

 

2014

Til Kunnskapsdepartementet - Tittel: Om fremtidens skole - dato sendt: 07.01.14

Til Kunnskapsdepartementet - Tittel: Rett til påbygning etter bestått yrkesfag - dato sendt: 17.01.14

Til Kunnskapsdepartementet - Tittel: Leksehjelp, frukt og grønt - dato sendt: 29.01.14

Til Kunnskapsdepartementet - Tittel: Dispensasjon i Privatskoleloven - dato sendt: 15.04.14

Til Utdanningsdirektoratet - Tittel: Timefordeling i Formgivingsfag - dato sendt: 02.09.14

Til Kunnskapsdepartementet - Tittel: MOOC til Norge - dato sendt: 19.10.14

Til Utdanningsdirektoratet - Tittel: Endring i utdanningsvalg og arb.livfag. - dato sendt: 17.11.14

Til Utdanningsdirektoratet - Tittel: Formålsendring - Prosjekt til fordypning - dato sendt: 25.11.14