YS-lederens kommentarer til rapporten fra Etter- og videreutdanningsutvalget: - Gode tiltak for et mer omstillingsdyktig arbeidsliv
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

YS-lederens kommentarer til rapporten fra Etter- og videreutdanningsutvalget: - Gode tiltak for et mer omstillingsdyktig arbeidsliv

- Når arbeidslivet utvikler seg raskere og raskere, krever det at vi tenker nytt om etter- og videreutdanning. Utvalget har forstått denne utfordringen og har levert mange gode forslag til tiltak, sier YS-leder Erik Kollerud.

- Vi kan ikke lenger belage oss på at det vi lærte på skole eller universitet holder hele yrkeslivet. Skal vi opprettholde et produktivt og effektivt arbeidsliv i årene fremover, må vi utvikle et bedre rammeverk. Det må legges til rette for at flere kan heve kompetansen oftere. Arbeidslivets behov må stå i sentrum, sier Kollerud.

Utvalget peker særlig på behovet for større fleksibilitet i utdanningssystemet og å styrke mulighetene for å jobbe og utdanne seg samtidig. Utvalget foreslår blant annet at utdanningstilbydere stimuleres til å utvikle og tilby kortere opplæringsprogrammer, i samarbeid med arbeidslivet.

- Dette er en forutsetning for å lykkes med livslang læring, og utvalget treffer godt i sine forslag. Dagens system er i for stor grad rigget mot formelle utdanningsløp. Livslang læring handler om å fylle konkrete behov hos bedriftene og den enkelte, og det er ikke nødvendigvis lange studieløp og akademiske grader, sier Kollerud.

-YS har lenge jobbet for å fjerne begrensningene for videregående opplæring.

- Vi er glad for at utvalget foreslår å utvide retten til videregående opplæring, slik at det blir mulig å ta et nytt fagbrev. Men der utvalget foreslår det som en forsøksordning ønsker vi at det realiseres fullt ut, sier Kollerud.

Utvalget foreslår også å endre flere finansieringsordninger, blant annet reglene for støtte fra Lånekassen.

- For voksne med familie og huslån er det vanskelig å ta fri uten lønn for å heve kompetansen. At utvalget foreslår at også etter- og videreutdanning skal kvalifisere til støtte i Lånekassen er positivt, sier Kollerud.

- Vi støtter også forslagene om at det skal være større mulighet for å ta utdanning og opplæring når man er arbeidsledig eller syk.

YS ser nå fram til at forslagene kan settes ut i livet.

- Det er kort høringsfrist på rapporten, som er et viktig grunnlag for neste års stortingsmelding om livslang læring. Vi forventer at vi allerede neste år ser endringer i regelverket, som gjør at flere lærer hele livet og at vi får et enda mer omstillingsdyktig arbeidsliv, sier Kollerud.

Kontaktpersoner:
YS-leder Erik Kollerud, mobil: 93 24 42 04
Spesialrådgiver Bente Søgaard, mobil: 97 54 93 08