Vi må se mellomlederen
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

Vi må se mellomlederen

Torsdag 30. januar lanserte forskningsstiftelsen Fafo rapporten I dag lanserte forskningsstiftelsen Fafo rapporten Fra gallionsfigur til overarbeidet altmuligmann? Rekruttering av skoleledere i norsk skole som er gjennomført på oppdrag fra Skolelederforbundet. Hovedfunnene i rapporten er to urovekkende utviklingstrekk blant skoleledere nemlig at vi kommer til å mangle godt kvalifiserte skoleledere i fremtiden og at trivsel og motivasjonen blant skoleledere synker mens andre karriereveier frister. Vi mener satsning på mellomlederen er nøkkelen til bedre rekruttering.

Hele 65% svarer at arbeidsbelastning er årsaken til at de ikke kunne tenke seg å fortsette i skolelederstillingen ut sin yrkeskarriere. Den viktigste årsaker er at mange føler at de står i et krysspress mellom kortsiktige oppgaver som haster og langsiktig utviklingsarbeid. Akutt problemløsning spiser ofte opp tiden som skulle blitt brukt på utvikling av skolen og teambygging. Utviklingsarbeid og pedagogisk ledelse er imidlertid de mest motiverende sidene av skolelederjobben.

Enklere å være leder for første gang

Rapporten viser til at det er de unge, og de med lav ansiennitet, som ikke ser for seg å fortsette i stillingen som skoleleder. Å være leder for første gang kan være utfordrende hvis man ikke forberedes godt, får støtte og veiledning av nærmeste leder.

En førstegangsleder skal tilpasse seg en ny rolle og er man rekruttert internt skal man ofte lede sine kollegaer som man tidligere jobbet ved siden av. Samtidig skal man lede innenfor et profesjonelt fellesskap. 

En viktig del av rekrutteringsstrategien må være å få førstegangsledere til å bli i yrket slik at de etterhvert kan bli aktuelle for rektoryrket. Vi mener derfor at det må satses på de unge lederne som blir ledere for første gang. Lykkes man som førstegangsleder på mellomledernivå er det større sjanse for at man vil søke seg videre til andre lederroller med mer ansvar slik som rektorstillinger.

Invester i mellomlederen

Vi mener mellomlederrollen må å utvikles slik at det er tydelig hvilke rammer mellomlederen operer innenfor. Slik kan hun planlegge for sitt ansvarsområde og nå konkrete mål som er i tråd med de forventningene som ligger til stillingen. Mange mellomledere jobber under en uklar rollefordeling der oppgaver blir tildelt på ad hoc basis. Tvert imot motiveres de fleste mellomledere av å drive med pedagogisk ledelse og langsiktig utviklingsarbeid. Disse forventningene bør stå til praksis.

Områdedirektør i Utdanningsetaten i Oslo kommune, Jon Isebakke, som representerer skoleeier reflekterer over mellomlederrollen slik;

- Mellomlederen former morgendagens lederrolle gjennom å tilegne seg erfaring og kompetanse i et mellomsjiktet mellom praksisfeltet for undervisning og praksisfeltet for ledelse. Som rapporten viser blir ofte mellomlederen en administrativt ansatt heller enn en viktig endrings- og utviklingsagent. Vi må sikre at flere mellomledere gis tillit og tålmodighet fra rektor og fra skoleeier. Det er nødvendige forutsetninger for å kunne øve seg i lederrollen, sier Isebakke. 

Rektor ved Sentrum skole i Innlandet, Marianne Bye, legger vekt på at det burde være flere tilbud til potensielle mellomledere utover rektorskolen.

- For å rekruttere ledere må vi se medarbeidere med potensiale som kan videreutvikles til å bli gode ledere. Jeg savner flere tilbud for lærere som har potensiale for å bli gode ledere, sier Bye.

Videre trekker hun frem lønn som en forutsetning for rekruttering.

- Søker man en avdelingslederjobb med større ansvar, stort arbeidspress og høye forventninger så er lønn er en viktig faktor for å vurdere jobbytte. Da kan man ikke tilbys samme lønn som man hadde som lærer, understreker rektoren.

Mer kunnskap om mellomlederens behov

Skolelederforbundets kjerneoppdrag er å bedre arbeidsvilkårene for våre medlemmer.

- Derfor tar vi funnene om manglende trivsel i denne rapporten på alvor, sier forbundsleder Stig Johannessen.

Lav trivsel er nært forbundet med høyt gjennomtrekk og lav rekruttering til skolelederstillinger. Skolelederforbundet ønsker mer kunnskap om hvordan mellomlederen og førstegangslederen kan støttes og styrkes for å øke trivsel og motivasjon for å stå i stillingen. For at mellomledere skal lykkes trenger de å bygge en autoritet basert på utdanning, profesjonelle standarder og ferdighetstrening. Dette krever en spesiell kompetanseheving.

- Derfor igangsetter Skolelederforbundet en vitenskapelig undersøkelse som kan gi oss en pekepinn på hvordan vi kan styrke mellomlederen med tanke på kompetanse og arbeidsvilkår. Skal man utøve lederskap må man forstå hvem man skal lede, poengterer Johannessen. 

Førstegangsledere og mellomledere vil være en viktig satsning for Skolelederforbundet fremover.

- God ledelse er det som utgjør forskjellen. Et godt grunnlag for god ledelse handler om et tillitsbasert lederskap, som bidrar til at medarbeidere drives av en indre motivasjon, og et arbeidsmiljø der vi stadig utfordrer oss selv og våre kollegaer, slik at vi sammen strekker oss til det beste for elevene, avslutter han.

Les rapporten og se lanseringen:

Fra gallionsfigur til overarbeidet altmuligmann?  Rekruttering av skoleledere i norsk skole 

 Se opptak av rapportlanseringen hos Fafo 30. januar 2020

Publisert 31.01.20