Vi lærer mer av å høre på hverandre
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

Vi lærer mer av å høre på hverandre

Vi må øke tida elevene tenker aktivt og engasjerer seg i læreprosessene. Derfor har vi begynt med dialogisk undervisning, forteller rektor og utviklingsleder på Jordal skole.

 – Hvis læreren stiller mange ja/nei-spørsmål, og gjennom undervisningen legger opp til at han/hun bare er ute etter riktige og gale svar, vil det passivisere mange elever. De som ikke har svaret, kopler ut. Bare noen ivrige som rekker opp hånda er med. Hvordan skulle vi få elevene til å engasjere seg mer i undervisningen? sier rektor Halvor Holm.

– Jordal skole har mange minoritetsspråklige elever, og vi har derfor hatt språk på agendaen. Hvordan skal vi få elevene til å snakke øve seg å snakke mer norsk. De bør jo bruke språket i hver eneste time! tilføyer utviklingsleder Trine Gustafson.

Jordal skole er en ungdomsskole. Den ligger på Vålerenga i Oslo og har omtrent 550 elever.

Lære av andre – del 1

Gustafson og Holm hadde tidligere hatt kontakt med Highlands Primary School i London – og rektor Kulvarn Atwal. På denne skolen var de opptatt av «den tenkende skolen» og det å utfordre elevene til å bli aktive i egen læring. Dette kan vi lære noe av, tenkte Holm og Gustafson.

De dro først på skolebesøk med en gruppe utvalgte lærere – som deretter delte det de hadde observert med hele personalet. Mange ble begeistret for metodikken som lå i dialogisk undervisning. Så var turen kommet til å ta med hele personalet på besøk til den aktuelle skolen. Etter besøk over to dager samlet de seg på hotellet for å diskutere hva de skulle ta med seg hjem og prøve ut. De ble delt i grupper og holdt avstemning – og tok med seg 3 satsingsområder tilbake.

– Det var stor interesse i personalet for å utforske dette! sier rektor.

Åpne spørsmål

Ett av områdene for lærerne var å trene seg på å stille åpne spørsmål. Det krever faktisk mye øving! Om en lærer spør hva er fotosyntesen? vil mange elever kople ut fordi de ikke vet det eksakte svaret. Hvis læreren følger opp rett svar med ros, lukker det tankeprosesser hos de andre elevene.

I stedet er det viktig å sette i gang en prosess med tenkning rundt fotosyntesen. Hva tenker elevene om den?  Er du enig/uenig? Elevene må få noe å tenke på. Læreren skal fasilitere dialog. Hva har andre tenkt? Klassen bygger opp kunnskap sammen. Alle kan bli spurt om å dele tanker.

Slik kan læreren få høre tanker elevene har om et emne og forstå hvilket nivå eleven er på. – Det er viktig å la elevene få tenketid når man stiller et spørsmål. La dem tenke individuelt og drøfte i gruppe eller sammen med læringspartner, sier Gustafson.

Lærer Marit sier dette om erfaringene: – Jeg får god informasjon om hva elevene har forstått. Jeg blir godt kjent med elevene og får innblikk i deres tanker.

Gevinsten kan også være et tryggere læringsmiljø. Det er tillatt å ytre seg uavhengig om man har rett svar. Alle må lære seg å lytte til hverandre.

– Arbeidet med lytteregler er vesentlig. Hva betyr det å lytte? Du må se på den som snakker og være en aktiv lytter, presiserer Holm. Klassene jobber med disse reglene.

 Vi spør noen av elevene om fordelene med dialogisk undervisning.

Anne sier: – Vi lærer mer av å høre på hverandre. Sabine forklarer at: – Klassen blir bedre kjent og tryggere på hverandre. Ayyub: – Det er gøy å dele tankene sine med andre.

På slutten av undervisningsøkta kan læreren oppsummere og legge på fagbegrepene. Da er det rom for påfyll.

Hvilke erfaringer har de gjort så langt?

– Det er veldig interessant. Det kan se ut som om dette er en metode som også har en særlig positiv effekt på gutters læring, men det er for tidlig å konkludere. Guttene har i dag ca like gode grunnskolepoeng som jentene på Jordal skole, sier rektor Holm.

Lære av andre – del 2

På Jordal har de hatt høyt trykk på disse metodene i to år. Det er lærerspesialister som har hovedansvaret for dette området. Fellestida brukes ofte til å øve seg. Lærer Kenneth sier: – Vi lærer sammen av hverandre! En videreutvikling er at de øver seg på å ta med det dialogiske inn i andre deler av virksomheten, for eksempel i veiledningssamtaler og foreldremøter.

Nylig har de på nytt hatt besøk av tidligere nevnte rektor Kulvarn Atwal fra London. Han var på skolen også i fjor – sammen med to av sine lærere. De observerte undervisningen. Alle lærerne fikk individuelle tilbakemeldinger. En konklusjon var at lærerne faktisk hadde blitt bedre. De hadde nådd et høyere nivå – og nye lærere hadde også fattet interesse og prøvd ut metodene.

Hvis du synes dette høres interessant ut, kan du sjekke videoen skolen har laget om dialogisk undervisning: https://m.youtube.com/watch?v=kiqjvhAhNkQ

Tekstforfatter: Tormod Smestad

Teksten ble først publisert i utgave 8 av Skolelederen.