Vårt syn på smittevernveilederen for skole og SFO
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

Vårt syn på smittevernveilederen for skole og SFO

Her finner du Skolelederforbundets høringsinnspill til smittevernveileder for SFO, grunnskole og videregående skole som vi leverte 15.april. 

 

Publisert: 16.04.2020

 

Generelt

Den største utfordringen vi ser er hvordan vi skal sørge for et trygt og forsvarlig system som gjør at elever, foreldre og ansatte er sikre på at vi har så smittefrie skoler som mulig. Vårt høringsinnspill retter seg derfor mot de forhold som vi mener er viktigst å adressere:
- det generelle ansvaret for selve smittevernet, -bemanning, -gruppestørrelser, -foresattes rolle og de ansatte.

Skolelederforbundets opplever selve veilederen som vag i den forstand at en bruker mye «kan» og «bør». Veilederen må gi tydelige rammer slik at skoleledere ikke selv må utlede hva som er smittevernfaglige krav.

Ansvar ift smittevern og smittespredning

Innledningsvis vil vi påpeke det enorme ansvaret vi nå opplever blir pålagt skolene, et ansvar som langt overstiger de normale oppgavene som tilligger disse til daglig.
Ansvar knyttet til smittevernhensyn og kontrolltiltak blir svært krevende da ordningen slik den fremkommer i veilederen, er tillitsbasert. Vi vurderer det slik at vi ikke har mulighet til å kontrollere hvorvidt barn,ungdommer, foresatte og ansatte er smittebærere. Veilederen mangler derfor en innledning hvor en tydeligere definerer ansvaret. Hvor langt går egentlig skolens ansvar ift mulig smittespredning, og hvilken myndighet er vurdert tillagt den enkelte leder og ansatt for å kunne bortvise barn og foresatte fra skolen? Hvilket ansvar skal tillegges skoleledere og kommunen for de barn og ungdommer som ikke kan komme til skolen av ulike årsaker? Det vil være barn og ungdommer som må være hjemme som følge av de smitteverntiltakene som beskrives
. Det vil også være nødvendig å liste de grupper barn og voksne som defineres i risikogrupper. Dette vil være et viktig element for å kunne unngå lokale diskusjoner og ulik vurdering. Veilederen må derfor bli mer spisset og tydelig, slik at det ikke blir den enkelte skoleleder som står i en situasjon hvor de skal utføre smittevernfaglige vurderinger. Deres oppgave er å sikre et forsvarlig pedagogisk opplegg hvor ansatte, barn og unge under fornuftige smitteverntiltak kan ta del i dette på en god måte.

Gruppestørrelse, organisering og bemanning

Veilederen legger opp til en rekke krav og forventninger til de ansattes jobbutførelse. Disse må derfor gis gode rammer for å klare oppdraget. Lærernes hovedansvar er til vanlig det pedagogiske oppdraget. Pedagoger må tenke nytt når det skal arbeide i små grupper hvor smittestopp skal ha stort fokus. En av de store bekymringene i den isoleringsperioden vi legger bak oss, er for de barn og unge som muligens har opplevd omsorgssvikt eller andre personlige utfordringer. Det vil kreve tid til å oppdage og hjelpe disse.

Veilederen beskriver ikke konkret hvor mange elever som kan/skal delta i gruppe/klasse. Dersom nåværende føring fortsatt står ved lag den 27. april, med 5 personer (4 elever og 1 ansatt) så vil det skape store utfordringer både mtp organisering knyttet til antall klasserom, verksted/spesialrom som er tilgjengelig. Det samme gjelder dersom en viderefører kravet om at en skal jobbe i små grupper, at det vil være et ordinært sykefravær blant de ansatte, at ansatte skal holde seg hjemme om de kan ha symptomer, evt at de faktisk er smittede/karantene. Disse faktorene betyr at dersom skolene skal evne å holde et forsvarlig pedagogisk og smittevensikret tilbud, må dette tilpasses den tilgjengelige bemanning og tilgjengelige arealer. Derfor må det være et lokalt handlingsrom for å kunne planlegge og gi et noe redusert tilbud, et tilbud hvor barn og unge ikke får fulle dager og om nødvendig, hvor de ikke kan gå på skolen hver dag. For elever med behov for spesialundervisning, må det også gis et forsvalig tilbud, et tilbud som gjør at de ikke faller så mye tilbake i sin faglige utvikling at det blir vanskelig å hente inn. I VGS vil antallet elever som skal ha undervisning variere. Et tilpasset tilbud vil få tildels store konsekvenser for både timeplaner og arbeidstid for lærere. Det kan også for enkelte være aktuelt å vurdere ettermiddags- og kveldsundervisning for å få kabalen til å gå opp. Vidergåendeskoler med opplæringsansvar for voksne på videregående nivå kan defineres å være i målgruppen som skal tilbys opplæring fra den 27.4. Dette kan for enkelte skoler være store elevgrupper.

Vi etterlyser derfor en mye tydeligere beskrivelse av hvilket tilbud som skal etableres under de gjeldende smittevernregler. Det lokale handlingsrommet er nært koblet til hvor mange elever det er mulig å ha i gruppene og vil være en viktig faktor for å kunne tilby et godt pedagogisk tilbud til alle elever.

Renhold

Veilederen er meget omfattende på dette punktet. Renhold vurderes å være et særlig kritisk dersom man skal hindre smittespredning. Selv med gode renholdsplaner og god opplæring vil det innebære et daglig forsterket renhold som vil kreve forsterket renholdsbemanning til enhver tid. Renholdspersonalet blir en kritisk ressurs for å sikre at skolene til en hver tid skal kunne oppfylle kriteriene. Eksisterende renholdsplaner vil måtte forsterkes, og dersom det ikke gjøres, vil tilbudet til barn og unge måtte reduseres slik at kan renhold kan utføres i tråd med smittevernkravene. Det er ikke skolens ledere og pedagogenes ansvar å utføre renholdsoppgaver utover det som tilligger personlig hygiene og veiledning av barn og unge om de personlige tiltakene.

Foresatte

I og med at det fra helsemyndighetene er utryktt at barn ikke så lett smitter seg imellom, er den potensielle smittefaren mellom voksne – foresatte/ansatte. Veilederen må være enda tydeligere på at foresatte har en viktig og avgjørende rolle for å hindre smitte. Ingen syke barn/ ungdommer skal møte på skolen, og det må være krav om febermåling hjemme. De må snakke med barn og unge om håndhygiene, hosting, bruk av albue/papir og respekt for evt oppmålinger. Foresattes ansvar må få en synlig plass i veilederen, gjerne som en “sjekkliste for foresatte”. Vi mener også at veilederen må være tydelig på hva som ikke er skolens ansvar med tanke på forhold i hjemmene og som er utenfor skolens kontroll.

Ansatte

Det bør være lav terskel for testing dersom ansatte er urolige for smitte, om det er nok smitteutstyr o.l. Alle må forstå at skolehverdagen blir veldig ulik den vi kjenner i denne perioden. Smågrupper, ikke kollegial kontakt, færre ansatte mv. krever mye kreativitet og initiativ fra hver ansatt. Ansatte må også være innstilt på stor fleksibilitet i jobben. Ansatte i skolen vil måtte ha en streng etterlevelse av de allmene smittekrav også utenfor arbeid slik at muligheten for å smittes og smitte andre reduseres til et minimum.

Logistikk og offentlig kommunikasjon

Transport er en utfordring, spesielt der elever kommer fra mange ulike kommuner og er helt avhengig av transport/offentlig kommunikasjon. Veilederen gir føringer for å begrense bruken av offentlig transport om mulig. Til vanlig er skolebussen et viktig transportmiddel også for den øvrige befolkning. Skyssen frakter små og store, ansatte og andre voksne til vanlig. Når skolene åpnes, vil skyss måtte koordineres på tvers av ulike skoleslag. Veilederen gir ikke noe tydelig svar på denne utfordringen. Det bør fremkomme tydelige føringer for slike transporter slik at de som må benytte skyss, opplever trygghet under transport ift de til en hver tid gjeldende smitteverntiltak. Det kan ikke være slik at det er strenge regler på skolen og ellers i samfunnet, men ikke på skolebussen.

Daglig oppfølging av tiltak

Skolene gis omfattende oppgaver, og sjekklisten over hvilke tiltak som må være på plass før gjenåpning er omfattende. Det vil også bli en ekstra oppgave for skolens ledelse å ha daglig oppfølging av tiltakene slik at de faktisk blir fulgt opp. Dette vil gi merarbeid som trekker ressurser fra de normale kjerneoppgavene til skolens ledelse og øvrige ansatte. Dette vil ha direkte innvirkning på hvor mye tid som kan disponeres til undervisning. Det er derfor svært viktig at veilederen er konkret på hvor ofte de ulike smitteverntiltakene skal gjennomføres, og hvordan gode rutiner kan innarbeides uten at for store ressurser må omdisponeres til slike kontrolltiltak. Dette betyr bl.a. at smitteveiledere må harmoniseres med endringer i forskrift for opplæringslov.

Manglende oppmøte til skolen

En gjenåpning er basert på at det er trygt å ha opplæring på skolen. Det er obligatorisk å delta i den opplæringen som gis. Veilederen gir ingen tydelig føring for dette annet enn at det skal være en dialog med foresatte/elev. Enkelte foresatte og elever vil muligens vegre seg for å komme til skolen i redsel for å bli smittet. Hvordan skal skolen forholde seg til dette? I veilederen åpnes det for at foresatte og de eldre elevene, (de som er myndige,) kan levere egenmeldinger. Dersom en elev blir vurdert å være syk eller egenmelder seg syk, hvilket ansvar har skolen da? Dersom skolen skal sørge for ordinær opplæring av elever på skolen, og samtidig tilby hjemmeundervisning, vil dette være nærmest umulig med den bemanning og de arbeidstidsbestemmelser som er gjeldende. Og når det gis ordinær opplæring, skal det da føres fravær for de elever som velger å bli hjemme i stedet for å delta i opplæringen på skolen? Vi oppfatter at veilederen her er lite retningsgivende og at den må bli mye tydeligere!

Oppsummering

Skolelederforbundet mener vi trenger økt bemanning for å ivareta det pedagogiske ansvaret, det utvidede smittevernet og ansvaret for barn som vil ha behov mer oppfølging enn tidligere. Dette vil få økonomiske konsekvenser for den enkelte kommune og skole. Dette må ivaretas slik at et godt og forsvarlig tilbud for alle barn og unge kan opprettholdes. Skolelederforbundet oppfatter at en velger å åpne skolene nå blant annet på grunn av bekymringen for at flere barn og unge får et for dårlig tilbud hjemme, og fordi en fortsatt stenging av skolen vil føre til enda større forskjeller mellom barns læringsutbytte. Vi er derfor svært opptatt av at en nå velger å tilføre tilstrekkelig med ressurser, slik at gjenåpningen blir trygg og god for alle. Skolelederforbundet opptatt av at barn og unge skal få et tilbud som er forsvarlig og så godt som mulig. Det kan ikke overlates til den enkelte skoleleder å vurdere hva som er godt nok, eller for den saks skyld, hva som er sikkert nok. Dette må komme tydelig frem i veilederen. Derfor må den bli mye tydeligere. Vi vil også bemerke at en når veilederen er ferdig for utsendelse, bør den finnes i en kortversjon der den mest nødvendige informasjonen fremkommer. Spesielt viktig er det at foresatte får god og tydelig informasjon. De vil ha et svært viktig ansvar i den situasjonen vi nå går inn i.

Det bør i tillegg legges opp til en kontinuerlig evaluering av veilederen, slik at denne til en hver tid er gyldig og nyttig for skoleledere når de skal organisere et forsvarlig tilbud for barn og ansatte.

Stig Johannessen Forbundsleder Skoleledeforbundet