Utvalg anbefaler endringer i inntaksmodell til videregående skole i Oslo
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

Utvalg anbefaler endringer i inntaksmodell til videregående skole i Oslo

Oslo kommune har i dag mottatt anbefalinger fra utvalget som har vurdert alternative modeller for inntak til videregående skoler i Oslo. Flertallet i utvalget anbefaler at Oslo kommune går videre med å vurdere endringer i dagens karakterbaserte inntaksmodell for å begrense ulikhet, eller å erstatte den med en modell som motiverer til å vektlegge innsats og framgang fremfor karakterer.

 
Pressemelding: Oslo kommune

Oslo har i dag et byomfattende karakterbasert inntak til videregående opplæring. Byrådet satt i 2018 ned et kommunalt offentlig utvalg ledet av forsker Berit Lødding for å vurdere ulike modeller for inntak til videregående opplæring i Oslo. Målet var å bidra til at flere fullfører og består videregående opplæring, at elevsammensetningen på skolene blir mer mangfoldig og at flest mulig kommer inn på en ønsket skole.

- Byrådet har høye ambisjoner på vegne av elevene og Osloskolen. I dag ser vi altfor store forskjeller i den videregående skolen, og at inntaksmodellen i seg selv både bidrar til å øke forskjellene og til å hindre at flere elever fullfører og består skoleløpet. Derfor er jeg glad for at vi nå har fått et kunnskapsgrunnlaget og en vurdering av ulike alternative modeller for inntak til videregående skole. Byrådet vil lytte til utvalget, høringsuttalelsene og den påfølgende diskusjonen før vi konkluderer på hvilke endringer vi eventuelt gjør, sier byrådsleder Raymond Johansen.

Utvalget har gått gjennom kunnskap og forskning om inntak til videregående opplæring både nasjonalt og internasjonalt. De har vurdert seks ulike modeller. Utvalgets rapport viser at inntaksmodellen som Oslo i dag har slår skjevt ut både for elevene og skolene. Rapporten anbefaler å gjøre endringer for å motvirke til dels store forskjeller mellom skolene. I dagens system er det for lite mangfold og elevene på de ulike skolene speiler ikke byens befolkning, ifølge utvalget.

- Osloskolen har vært preget av sterk konkurranse over mange år der kombinasjonen av karakterbasert inntak og stykkprisfinansiering har skapt uakseptable forskjeller mellom skolene. Derfor tok byrådet to grep: vi endret finansieringssystemet for å skape større grad av rettferdighet og forutsigbarhet. I tillegg satte vi ned et utvalg for få vurdert alternativer til karakterbasert inntak. Det var viktig, for slike endringer må være kunnskapsbaserte.

 

- Jeg forventer nå en seriøs debatt og håper vi nå kan samle et bredt flertall bak endringer som gi bedre muligheter for alle Oslos elever, sier byråd for oppvekst og kunnskap Inga Marte Thorkildsen.

Byrådet vil nå sende rapporten fra inntaksutvalget på høring, og med utgangspunkt i rapporten og høringen vurdere endringer i den eksisterende inntaksmodellen eller innføring av en ny modell. Eventuelle endringer i inntakssystemet vil tidligst kunne oversendes Oslo bystyre første halvdel av 2021.

Forsker Berit Lødding ved NIFU har ledet utvalget som har bestått av 14 medlemmer. Medlemmene er sammensatt med deltakere fra videregående skoler, interesseorganisasjoner, forskermiljøer og medlemmer fra Elevorganisasjonen, Kommunalt foreldreutvalg og elev- og læringsombud.