Ulovlig arbeidstidsordning?
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

Ulovlig arbeidstidsordning?

Tidligere var det vanlig at skoleledere selv bestemte sin egen arbeidstid, særlig når elever og lærere ikke var på skolen. Nå ser vi at stadig flere skoleeiere innlemmer lederne i arbeidstidsordninger med tidsregistrering og fast arbeidstid. Så langt, alt vel. Men samtidig blir stadig flere skoleledere unntatt fra overtidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven.

Av Roar Vea, spesialrådgiver i Skolelederforbundet

Skolelederforbundet mener at denne kombinasjonen bryter med gjeldende rett: Ledere som er unntatt overtidsbestemmelsene, skal selv bestemme arbeidstiden.

Tidsregistrering = ikke innflytelse

Skoleledere har ikke innflytelse over egen arbeidstid hvis de har arbeidstidsordninger med tidsregistrering og eventuelt fleksitid og avspaseringsregler. I så fall skal de ikke unntas fra overtidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Dette begrunner vi med følgende:

Lovgiver uttalte seg om hvem som kan unntas overtidsreglene i forarbeidene til arbeidsmiljøloven fra 1977: Unntaket… tar … sikte på arbeidstakere… som selv må vurdere og avgjøre behovet for egen arbeidsinnsats. Det foreligger en rettskraftig domsavsigelse i Eidsivating lagmannsrett fra 2009 om hvilke ledere som kan unntas overtidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Den s.k. Kiwi-dommen la avgjørende vekt på om vedkommende selv kunne kontrollere sin egen arbeidstid. Denne rettstilstanden er beskrevet på Arbeidstilsynets hjemmesider slik: Reglene om arbeidstid gjelder i utgangspunktet for alle arbeidstakere, men det er blant annet gjort følgende unntak i arbeidsmiljøloven: (Ledere som) selv kan avgjøre behovet for egen arbeidsinnsats og i stor grad kan styre sin egen arbeidstid

Et viktig velferdsspørsmål

Skolelederne kan altså fortsatt unntas overtidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven hvis de ikke omfattes av lokale arbeidstidsordninger med regler om tidsregistrering, fleksitid og avspasering. De skal selv i stor grad bestemme sin egen arbeidstid.

Det er vel kjent at skoleledernes oppgaver og ansvar over tid har økt betydelig. Ressurser til ledelse har også økt, men mange opplever likevel at arbeidsmengden er blitt for stor. Det gjør arbeidstid til et viktig velferdsspørsmål for våre medlemmer. Samtidig fortjener elever og lærere å ha ledere som har tid til dem. Skolelederforbundet vil jobbe videre med arbeidstidsspørsmål gjennom våre lokale ledd.