Tilbud til ungdom som trenger tettere oppfølging
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

Tilbud til ungdom som trenger tettere oppfølging

Rogaland fylkeskommune etablerer et kvalifiseringssenter for ungdom mellom 16 og 24 år som faller utenfor ordinær opplæring og eksisterende opplæringstiltak.

​Fra Skolelederen, av Tormod Smestad  

Åse Bratthammer er rektor på Åkrehamn videregående skole på Karmøy, men har i år permisjon for å jobbe i fylkeskommunen. Og året har hun brukt godt. Hun har fungert som veileder for rektorer og hatt ansvar for opplegg på rektorsamlinger med temaet prosessledelse. I tillegg har hun jobbet med å få opprettet et kvalifiseringssenter i Rogaland. Det var dette vi gjerne ville vite litt mer om da vi traff Bratthammer i Haugesund i slutten av april.

Mangler tilbud om alternativ opplæring

Flere fylker har fått påpekning fra Riksrevisjonen om at de mangler tilbud som er en kombinasjon av tiltak og alternativ opplæring. – Mange ungdommer fullfører ikke videregående skole. I Rogaland har vi årlig 1500 ungdommer med ungdomsrett som velger bort videregående opplæring – mange av disse er gjengangere som har vært registrert flere år av Oppfølgingstjenesten (OT). OT sørger for fornuftige tiltak for 1000 av disse elevene – og gjør en kjempejobb.

– Årsakene til at så mange velger å stå utenfor er selvfølgelig mange, men for noen kan det skyldes at systemet ikke klarer å tilrettelegge eller tilpasse opplæringen. Vi må derfor sørge for å tilby alternative tiltak. Det er her kvalifiseringssenteret kommer inn, forklarer Bratthammer.

Etableres først i Stavanger

Bratthammer peker på at slutterstatistikken i Rogaland går riktig vei og at det finnes mange gode tiltak for elevene i videregående, for eksempel alternative løp som grunnskolekompetanse, praksisbrev, lærekandidat og skolesenter. – Likevel har vi minst 600 ungdommer utenfor opplæring og uten tiltak, sier Bratthammer. Disse trenger tettere oppfølging. Det er et problem når du søker videregående opplæring i februar/mars og skolen begynner i august, at du risikerer å stå utenfor et helt år hvis du faller fra. Hva skal du gjøre i mellomtiden? Det er mye vanskeligere å starte opp igjen hvis du har vært «i kjelleren» i lengre tid.

I desember 2018 vedtok fylkestinget å opprette et kvalifiseringssenter. Det skal etableres i Stavanger fra skoleåret 2019/20. – Vi må ha et mål om å etablere tilsvarende sentre i Haugesund og Bryne så vi får dekket større deler av fylket. Bratthammer er optimist med hensyn til en slik utvikling – og roser politikernes engasjement i forhold til senteret i Stavanger.

Målgruppen

Målgruppen for senteret er altså ungdom mellom 16 og 24 år med ungdomsrett som ikke er i videregående opplæring, eller som står i fare for å falle ut av videregående opplæring. – Dette inkluderer også elever som ikke har søkt videregående opplæring og som vil bli veiledet inn via OT eller rådgiver. Det legges til rette for kontinuerlig inntak i løpet av skoleåret, men innenfor rammene av en forsvarlig gjennomføring, opplyser Bratthammer. – Det er viktig å få «de forsvunnede» på banen – og at de får et tilbud som er tilpasset deres behov. Vi har bruk for alle, og disse ungdommene må få en tro på at de selv er en ressurs. Inntaket skjer i en dialog mellom OT-veileder, rådgiver på skole og kvalifiseringssenteret.

En fleksibel organisering

Det skal være et senter med kvalitet. Det skal være tiltak med positive aktiviteter der du lærer og får med deg kompetansemål i fag. De som går her skal rustes til et ordinært opplæringsløp.

De som blir brukere av senteret kan ha ulik status. De kan være kursdeltakere som ikke bruker opp retten til videregående opplæring. Eller de kan være samarbeidselever. Da er det den videregående skolen eleven er tatt inn på som er ansvarlig for eleven. Videre kan lærlinger/lærekandidater, som ikke kan nyttiggjøre seg av et vg3-tilbud, få tid på kvalifiseringssenteret og oppfølging derifra i en periode. – Det legges opp til skreddersøm, og det må være slik at alle relevante tiltak innenfor det etablerte systemet er prøvd ut først. Antall elever som får plass er avhengig av budsjettmidlene. Foreløpig er det satt av 30 plasser ved senteret i Stavanger, forteller Bratthammer.

Arbeid og metodikk

Senteret har som mål å motivere, avklare utdanningsvalg, gi påfyll i grunnleggende ferdigheter og trene sosiale og yrkesfaglige ferdigheter. Arbeidet må skje i et tett og tverretatlig samarbeid – med elever og foresatte, skoler, PPT, OT – samt NAV og andre eksterne samarbeidspartnere.

Det skal være et likeverdig og samarbeidende læringsfelleskap. I planleggingen har de sett til Buskerud og den styrkebaserte metodikken som preger Ung Invest. Den relasjonelle tilnærmingen skal være gjennomgående, konsistent og helhetlig hos alle. Dette stiller spesielle krav til de som skal ansettes ved senteret, og det vil bli mulighet for kompetanseheving gjennom kurs, hospitering og studier på NTNU.

I studiespesialiserende fag legger en opp til å bruke pedagogisk verkstedmetodikk der elevene sitter sammen med forskjellige emner og fag – og kan bidra for hverandre og få tilpasset hjelp av lærerne. Det vil etableres noen praksisarenaer, men med utstyr i redusert omfang, innenfor restaurant og matfag og TIP der en kan gjennomføre noen av kompetansemålene. Det skal drives en egen kantine.

Er i rute!

Bratthammer forteller at de, gjennom en omfattende prosess, har tilsatt leder ved senteret. Nå står andre tilsettinger for tur. Lokaler og innredning skal på plass i løpet av mai-juni. De har fått 2,5 millioner av Sparebankstiftelsen som skal brukes til prosjektstilling, bil, utstyr og kompetanseheving. Så skal de to neste kvalifiseringssentrene planlegges.

Vi lurer på om det blir vanskelig for Bratthammer å slippe tak i prosjektet nå – og gå tilbake til tidligere nevnte rektorstilling? Hun forsikrer om at hun vil følge det hele gjennom en plass i referansegruppa.


Publisert 14.06.2019