Tett på, men likevel langt fra
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

Tett på, men likevel langt fra

Hele oppvekstsektoren har ventet i spenning på stortingsmeldingen om tidlig innsats, Meld. St. 6, som ble lagt frem i dag av statsminister Erna Solberg på Majorstua skole. Skolelederforbundet mener regjeringen har mange gode tanker, men etterlyser handling.  

Hva er nytt?

I meldingen prioriteres et kompetanseløft i hele sektoren. Skolelederforbundet mener det er positivt at regjeringen ønsker å heve kompetansen. Forbundet har vært spesielt opptatt av at vi må få bedre lærerutdanning, styrke læreres kompetanse til å gi tilpasset opplæringstilbud og kunne tilby spesialpedagogisk og inkluderende praksis, samt øke lærernes kompetanse om tverrfaglig samarbeid.

Større deler av den spesialpedagogiske kompetansen skal flyttes til der barna er, nemlig skole og barnehage. Det tas et strukturelt grep ved å overføre ressurser fra Statped til kompetansetiltak rettet mot kommuner og fylkeskommuner, med særlig vekt på PP-tjenesten. Statped skal likevel beholdes som en statlig virksomhet som skal styres direkte av Kunnskapsdepartementet. Det skal også strammes inn på regelverket for bruk av assistenter i spesialpedagogisk hjelp. Vi ønsker denne endringen velkommen og håper denne ordningen kan videreutvikles og styrkes slik at vi får en enda sterkere spesialpedagogiske tjenester der barna er.

Videre skal det innføres en nasjonal rammeplan for SFO.

Barna må vente enda litt lenger

Vi i utdanningssektoren har vært spent på hva som kom i meldingen. Meldingen bygger allerede på et bredt kunnskapsgrunnlag, nemlig Inkluderende fellesskap for barn og unge fra ekspertgruppen for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging (Nordahlrapporten) og NOU 2019: 3 Nye sjanser – bedre læring. Kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner og utdanningsløp fra Stoltenberg-utvalget.

Likevel legger meldingen vekt på at en rekke områder skal videre utredes, vurderes og kartlegges. De store endringene og konkrete tiltak lar fortsatt vente på seg.

 - Vi ser de gode intensjonene om å ivareta barnets interesser fra barnehage gjennom hele utdanningsløpet, men vi er bekymret for at dette ikke følges opp med tydelige beslutninger etterfulgt av tilstrekkelige ressurser for å realisere dette, understreker forbundsleder Stig Johannessen.

Skolelederforbundet har blant annet jobbet for at det må bli bedre overganger i hele opplæringsløpet og at de største ressursene for sikre at barnet lykkes må brukes tidlig i barnets liv, helst fra barnehagestart.

 - Dessverre preges beslutningene i meldingen av at en rekke områder skal vurderes, kartlegges og utredes. Det er satt av symbolske midler til prøveordninger og piloter slik som 5 millioner kroner til piloter som kan gi bedre kunnskap om hvordan dagens tilbud i barnehage og skole kan forbedres. Det er bra, men vi forventet mer av en stortingsmelding som har vært såpass grundig forberedt enn prøveordninger og piloter, avslutter Johannessen.

Mer ansvar, men ingen ressurser?

Regjeringen går inn for at skolene skal få en plikt til å følge opp elever med høyt fravær i grunnskolen. Skolelederforbundet mener at det er svært viktig å følge opp disse elevene, men det er et ressurskrevende ansvar. Å utvikle et tillitsforhold til hjemmet med fagpersoner som kan etablere dialog og har relasjonskompetanse er kostnadskrevende og tidkrevende. Derfor lurer vi på om regjeringen vil følge opp denne plikten med tilstrekkelige ressurser til å få eleven tilbake på skolen?

Les regjeringens pressemelding her.