Ta aktivt del i arbeidet med de nye læreplanene!
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

Ta aktivt del i arbeidet med de nye læreplanene!

Dette er et brev sendt til alle skoler, kommuner og fylker. Brevet fra kunnskaps- og integreringsministeren, Sametingsrådet, Skolelederforbundet, Utdanningsforbundet, KS, Lektorlaget, Elevorganisasjonen, Skolenes landsforbund og UHR-Lærerutdanning. 


Fagfornyelsen er den største endringen av læreplanene siden Kunnskapsløftet ble innført i 2006. For å lykkes med å nå målene med fagfornyelsen er vi helt avhengig av at skolene engasjerer seg i utviklingen og bruken av de nye læreplanene allerede nå. Nye læreplaner skal også føre til endret praksis i klasserommet. Samskaping og involvering underveis i prosessen skal både bidra til best mulige læreplaner og til et bredt eierskap til de nye læreplanene når de skal tas i bruk høsten 2020.


Hva er formålet med fagfornyelsen?

Hovedmålet med fagfornyelsen er å legge bedre til rette for at elevene lærer og utvikler seg. Det gjøres en prioritering og oppdatering av fagenes innhold. Læreplanene skal bli mindre omfangsrike og gi tydeligere retning for arbeidet med fagene i skolen. Det skal bli bedre progresjon innad i læreplanene i fag og god sammenheng mellom fag. Elevene skal få bedre mulighet til å se sammenhenger mellom fagområder og utvikle evnen til å tenke kritisk og reflektere over det de lærer. Det nye læreplanverket (LK20 og LK20S) skal bidra til et verdiløft i skolen. Tre tverrfaglige temaer innføres i fagene der dette er relevant: demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling og folkehelse og livsmestring.

Læreplanene skal bli gode arbeidsverktøy for lærerne og de skal gi større mulighet til å gå i dybden på ulike tema. Vi skal sikre et lokalt og profesjonelt handlingsrom, samtidig som læreplanene og veiledningsmateriell må gi god støtte.


Hvordan kan skolen bidra i utviklingen av læreplanene?

Forslag til nye læreplaner er på høring fram til 18. juni. Vi ønsker at de som skal bruke de nye læreplanene, kan være med på å påvirke innholdet i dem, og håper dere bruker anledningen nå til å si hva dere synes om utkastene. Gode diskusjoner om innholdet i og intensjonene med de nye læreplanene underveis vil gjøre det enklere å ta dem i bruk i 2020. Arbeidet med å utvikle nye læreplaner har allerede før høringen skapt mye engasjement og bred deltakelse fra veldig mange i skolesektoren. Innspillene har vært verdifulle, og de har ført til endringer underveis.


Hvordan arbeide med de nye læreplanene når de er fastsatt?

De nye læreplanene fastsettes høsten 2019 og det nye læreplanverket trer i kraft skoleåret 2020/2021. I mellomtiden må skolene sette seg inn i og forberede seg på å ta læreplanverket i bruk på en god måte. God kjennskap til prinsippene bak fagfornyelsen og innretningen på de nye læreplanene vil være viktig. Skolen er et profesjonsfelleskap der ledere, lærere og andre ansatte sammen skal sørge for at skolens praksis bidrar til elevenes læring og utvikling. Når lærerne i fellesskap analyserer og tolker læreplaner og bruker dem som verktøy for å planlegge undervisningen, utvikles denne praksisen. For å få til dette, er det viktig at både skoleeiere og skoleledere stimulerer og legger til rette for at slike arenaer utvikles på den enkelte skole. I dette arbeidet vil samarbeidet med de tillitsvalgte være viktig. Vi minner også om at elevmedvirkning er en viktig verdi i skolen og at elevene kan være en ressurs i dette arbeidet. 


Hvor finner vi støtte til arbeidet med de nye læreplanene?

Overordnet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen ble fastsatt i 2017 og trer i kraft samtidig med de nye læreplanene for fag. Her utdypes verdigrunnlaget i formålsparagrafen, prinsipper for læring, utvikling og danning, og prinsipper for skolens praksis. Den overordnede delen ligger til grunn for utviklingen av læreplanene, og den skal virke sammen med dem. Overordnet del vil derfor være viktig grunnmur i arbeidet med arbeidet med de nye læreplanene, både før og etter at det fornyede læreplanverket tas i bruk.

I tillegg utvikles det stadig flere nye ressurser som kan støtte arbeidet med læreplanene. På Utdanningsdirektoratets nettsider finner dere allerede ressurser knyttet til overordnet del, dybdelæring, kompetansebegrepet, sammenhengen mellom kompetansebegrepet og dybdelæring og profesjonsfellesskap og skoleutvikling.

Høsten 2019 kommer det en nettbasert kompetansepakke som skal ta utgangspunkt i skolenes behov og støtte skoleledere og lærere i arbeidet med å ta i bruk nytt læreplanverk.

Det nye læreplanverket vil ligge i en digital visning som skal bidra til å gjøre læreplanene til et bedre verktøy for lærerne. Visningen skal blant annet synliggjøre sammenhenger i og mellom fag, progresjon i  læreplaner og koplinger til overordnet del. Dere kan se en demo av denne visningen på Utdanningsdirektoratets nettsider. 


Takk så langt!

Vi takker alle som har deltatt og engasjert seg i fagfornyelsen så langt. Lykke til i det viktige arbeidet med å ta i bruk de nye læreplanene!

Som en anerkjennelse av jobben alle dere i skolen gjør hver dag, avslutter vi med et sitat fra Overordnet del:
-Det er gjennom det daglige møtet mellom elever og lærere at skolens brede formål blir realisert. Lærere vil i konkrete opplæringssituasjoner oppleve spenninger mellom ulike formål og verdier. De må hele tiden gjøre krevende avveininger mellom hensynet til den enkelte elev og hensynet til fellesskapet, mellom å støtte og stille krav, mellom skolehverdagen her og nå og arbeidet med å forberede for framtiden. Alle elever er ulike, og hva som er elevens beste, er et kjernespørsmål i all opplæring. Dette spørsmålet må besvares på nytt hver dag av alle som jobber i skolen.


Med beste hilsen
Jan Tore Sanner, Kunnskaps- og integreringsminister; Mikkel Eskil Mikkelsen, Sametingsråd; Steffen Handal, Leder i Utdanningsforbundet; Lasse Hansen, Administrerende direktør KS; Stig Johannessen, Leder i Skolelederforbundet; Rita Helgesen, Leder i Norsk Lektorlag; Alida de Lange D'Agostino, Påtroppende leder i Elevorganisasjonen; Anne Finborud, Leder i Skolenes landsforbund og Kirsti Lyngvær Engelien, Nestleder i UHR-Lærerutdanning. 

  

Publisert 22.05.2019