Styrking av tidlig innsats i barnehagen
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

Bedre overgang til skole
Regjeringen vil innføre en helt ny samarbeidsplikt for skole- og barnehageeiere. Målet er å sikre alle barn en god overgang fra barnehage til skole og SFO. Skoleeier skal sørge for at det blir utarbeidet lokale planer, og det skal tas særlig hensyn til barn med særlige behov. I dag mangler en av fire barnehager rutiner som sikrer barna en god overgang, viser en undersøkelse.

Tydelige språkkrav 

Regjeringen foreslår også at det lovfestes et krav om at personer med utenlandske yrkeskvalifikasjoner må dokumentere gode nok norskferdigheter for å kunne bli ansatt som styrer eller pedagogisk leder. 

Regjeringen foreslår at kravet ikke skal gjelde personer som har norsk, samisk, svensk eller dansk som førstespråk. Kravet om norskferdigheter vil heller ikke gjelde for barnehager som gir et tilbud på et annet språk enn norsk.

Tettere oppfølging av barna
Det er i dag store forskjeller i bemanningen mellom barnehagene, og det har til nå ikke vært noen nasjonale regler for hvor mange barn det kan være per ansatt.

Tidligere i år sørget regjeringen for at det vil bli innført et skjerpet krav til antall barnehagelærere. Nå foreslår regjeringen å innføre et nasjonalt minstekrav til antall ansatte. Regjeringen foreslår at det lovfestes et krav om at det maksimalt skal være tre barn under tre år per voksen, og seks barn over tre år per voksen. Barnehageeier kan selvsagt velge å ha flere ansatte enn normen.

Den nye bemanningsnormen er allerede finansiert av staten. Regjeringen har også lagt opp til en vekst i kommunenes inntekter på 200 millioner til tidlig innsats i 2018, som blant annet kan gå til å dekke kostnader med bemanningsnormen.

Regjeringen vil også tydeliggjøre rettighetene til barn som trenger alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) i barnehagen. Forslaget innebærer at det tydeliggjøres i barnehageloven at barn som trenger det skal få bruke ASK i barnehagen, og at spesialpedagogisk hjelp kan inkludere opplæring i bruk av ASK.