Støtter forsterking av arbeidet mot vold i skolen
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

Støtter forsterking av arbeidet mot vold i skolen

Kunnskapsdepartementet inviterer seks kommuner og fylkeskommuner til å ta en lederrolle i arbeidet med å forebygge og håndtere utagerende oppførsel og vold i skolen. – Dette er et godt tiltak, vi må gjøre alt for at skolen skal være en trygt sted å være for både ansatte og elever, sier forbundsleder Stig Johannessen.

 

– Vold og utagerende oppførsel, enten det er rettet mot andre elever, lærere eller andre voksne i skolen, er svært alvorlig og må tas tak i. Nå oppretter vi et nettverk med noen kommuner og fylkeskommuner for å få mer kunnskap om hva som virker, og for å bidra til at mer kunnskap og erfaringer kan deles med andre. Målet er en bedre skolehverdag for alle, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner i en pressemelding. 

Forebygging

Lederkommunene skal arbeide med forebygging av ulike typer vold i skolene. Dette gjelder både vold mot lærere og medelever. I en undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer som er grunnskolelærere fra 2017 oppgir 45 % av lærerne at de en eller flere ganger har blitt utsatt for trusler fra elever som de oppfattet som ubehagelige i løpet av de siste fem årene. I elevundersøkelsen i 2017 svarte totalt fem prosent av elevene at de blir mobbet av andre elever på skolen to til tre ganger i måneden eller oftere. Av disse var det 25,1 prosent som opplevde fysisk mobbing (slått, dyttet eller holdt fast). Dette tilsvarer 1,2 prosent av elevene. 

Kunnskapstilgang avgjørende

Det er bakgrunnen for at kunnskaps- og integreringsministeren nå inviterer seks kommuner og fylkeskommuner til å bidra i en gruppe som skal gi mer kompetanse om hvordan vold i skolen kan håndteres. De som er invitert til å delta er Drammen, Oslo, Tromsø, Kvam, Østfold fylkeskommune og Trondheim.

– Jeg har bedt fem kommuner og en fylkeskommune om å ta på seg en lederrolle i arbeidet med å forebygge og håndtere vold og utagerende oppførsel i skolen. Det er viktig at skoler i hele landet får tilgang til kunnskap, metoder og strategier for hvordan vi kan jobbe for å forebygge og håndtere dette, sier Sanner.

- Ledere har et spesielt ansvar

Det er kommunene og fylkeskommunene som skoleeiere og arbeidsgivere som har hovedansvaret for et trygt skole- og arbeidsmiljø. I arbeidet skal partene og lærere lokalt involveres, samt foreldre og elever.

– Det er viktig at alle stemmer høres i det arbeidet som lederkommunene går i gang med, det gjelder lærerne, skolen, foreldrene og ikke minst elevene selv. Jeg ser fram til det som vil komme ut av dette samarbeidet. Vi må jobbe sammen for at barn, unge og voksne har en god og trygg hverdag i skolen, og lederkommunene skal vise vei i arbeidet, sier Sanner.

Forbundsleder Stig Johannessen er opptatt av ledernes posisjon i dette arbeidet. 

-Skoleledelsen har et spesielt ansvar for å bygge ha et tett og nært samarbeid med foresatte og ta opp slike problemstillinger på et tidlig tidspunkt, sier han. 

Samle og dele kunnskap om det som virker

Lederkommunene er plukket ut på bakgrunn av at de allerede jobber godt med temaet. Kunnskapsdepartementet vil i tillegg sette ned en nasjonal referansegruppe med relevante fagfolk som skal være en samtalepartner for lederkommunene.

Referansegruppen kan selv også identifisere utfordringer som trenger nasjonal oppfølging og foreslå tiltak som gruppen av skoleeiere kan vurdere. Møtene mellom referansegruppen og skoleeierne ledes av statssekretær Rikke Sjøberg i Kunnskapsdepartementet. Tiltak som trenger nasjonal oppfølging vil Kunnskapsdepartementet på vanlig måte diskutere med partene.

 – Referansegruppen vil være viktig i den nasjonale innsatsen mot vold i skolen, og det er derfor vi ønsker å ha med flere faggrupper som kan bidra med ulike perspektiver og innspill til forebyggingsarbeidet, sier Sanner.

- Skolelederforbundet ser frem til å delta i dette arbeidet for å fremme lederperspektivet i kampen mot vold i skolen, sier forbundsleder Stig Johannessen. 

Ordningen vil i første omgang vare i to år.

Fakta


Inviterte kommuner til å være del av et nettverk av lederkommuner er:
  • Drammen kommune

  • Tromsø kommune

  • Trondheim kommune

  • Oslo kommune

  • ·Østfold fylkeskommune

  • Kvam kommune