Stadig flere ledere velger Skolelederforbundet – snart er vi 4000 medlemmer!
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

Stadig flere ledere velger Skolelederforbundet – snart er vi 4000 medlemmer!

Skolelederforbundet legger bak seg nok et år med sterk medlemsvekst. Snart passer vi en historisk milepæl – 4000 medlemmer!  Vi er svært fornøyd med at våre perspektiver ser ut til å treffe flere og flere ledere i oppvekstsektoren på hjemmebane.

Av Stig Johannessen, forbundsleder

Vår suksess skyldes i stor grad det utrettelige arbeidet som våre godt skolerte tillitsvalgte, og dyktige lokal- og fylkeslag gjør for å fremme våre standpunkter og perspektiver.

God ledelse er avgjørende

I en tid hvor vi jobber med å reformere verdier, visjoner og læreplaner i norsk skole og barnehage har Skolelederforbundet tatt et tydelig standpunkt. Det viktigste vi i opplæringssektoren kan gjøre, er å utvikle profesjonelle læringsfelleskap der barn og elevers læring er i sentrum. For å kunne lede og løse denne viktige oppgaven må vilkårene for ledelse i skolen og barnehagen bedres, og ledernes arbeidsbetingelser løftes. Lederjobben må gjøres attraktiv, og vi må sørge for at trenden med at få dyktige kandidater søker seg til lederjobbene ikke får fotfeste.

Profesjonsfellesskapet er mer enn læreren

Enkelte aktører oppvekstsektoren setter nærmest likhetstegn mellom profesjonsbegrepet og læreren. Dette mener vi er unøyaktig, ekskluderende og en gammeldags tilnærming til hvordan skolen og barnehagen skal organiseres. Vi mener at vi må snakke om et fellesskap som omfatter alle yrkes- og faggrupper som inngår i arbeidet på hver enkelt skole eller barnehage. Eksempler på slike yrkesgrupper kan være miljøarbeidere, helsesykepleiere og barne- og ungdomsarbeidere. I overordnet del av læreplanen løftes dette fellesskapet frem. Det står blant annet at: Skolen skal være et profesjonsfaglig fellesskap der lærere, ledere og andre ansatte reflekterer over felles verdier, og vurderer og videreutvikler sin praksis.  Denne formuleringen setter krav til oss ledere. Det er faktisk vi ledere som har det overordnede ansvaret for å bygge og lede moderne, tverrfaglige fellesskap på hver enkelt skole og barnehage. Det er faktisk vi ledere som har det overordnede ansvaret for at de ulike faggruppene i felleskapet gir hverandre gjensidig støtte, slik at et godt skole- og læringsmiljø for alle barn og elever sikres.

Hvordan fungerer fremtidsrettet ledelse?

Nyere forskning viser at de lederne som lykkes best er de som jobber nært på sine medarbeidere. I stedet for kun å bruke profesjonsbegrepet, som mange som nevnt kun knytter til læreren, ønsker vi å snakke om den samarbeidende profesjonaliteten.  Den samarbeidende profesjonaliteten er en kultur der ledernes, lærernes og øvrige ansattes vurderinger og beslutninger ikke er individuelle og autonome. De er tvert imot forankret i en kollektiv vurdering, gjennom felles arbeid og et kollektivt ansvar for de beslutninger som tas. Mantraet blir hvordan vi går fra en «jeg-kultur» til en «vi-kultur». For å sette dette på spissen: En leder som lar læreren lukke døra til klasserommet og kjøre sitt eget løp – utøver fraværende og dårlig ledelse. Moderne ledelse er å ta ansvar, være tett på sine ansatte, skape tillit og sørge for at den samarbeidende profesjonaliteten ikke stagnerer ellers sporer av.

Synsing må unngås

I den samarbeidende profesjonaliteten må det skapes en sterk felleskultur hvor man enes om viktige begreper som kan brukes for å drøfte skolen eller barnehagens visjoner opp mot overordnet del av læreplan – og rammeplanene. Det er ikke nok bare å bygge praksis på egne erfaringer, antagelser og synsing. Praksis må bygges på solid kjennskap til hva som virker best for barns og elevers læring. Gode ledere evner å belyse disse sammenhengene og gi retning for den samarbeidende profesjonalitet på tvers av faggruppene som inngår i fellesskapet.

Vårt ledelsessyn

Alle som tar del i en samarbeidende profesjonalitet skal bidra til å utvikle en moderne fagkultur der en lærer med, og av hverandre. Disse læringsfelleskapene må utvikles innen fagområder, mellom fagområder - og på tvers av fagområder. Gjennom gode og tillitsskapende prosesser bygger man dermed kapasitet på individ, team og skole- og barnehagenivå. Å bygge et slikt fellesskap er en krevende, men svært viktig prosess. Derfor står vi, og våre medlemmer beredt til å ta ansvaret for å lede dette arbeidet!