Slik skal vi jobbe for et godt skoleeierskap
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

Slik skal vi jobbe for et godt skoleeierskap

Skolelederforbundet går nå i bresjen for å styrke fellesskapet mellom skoleeier og lederne i oppvekstsektoren. Jan Merok Paulsen, leder av rektorutdanningen ved OsloMet, skal bistå oss i arbeidet.

- Et av Skolelederforbundets viktigste mål er å bidra til at ledere i oppvekstsektoren får gode vilkår for å utøve ledelse, slik at de kan bidra best mulig til å løse det brede samfunnsoppdraget, sier forbundsleder Stig Johannessen.

For å lykkes med dette må man styrke oppvekstsektorens evne til å bygge godt ledede organisasjoner som legger til rette for sterke profesjonelle fellesskap, fastslår forbundslederen.

Kompetente skoleeiere er avgjørende

- Arbeidet med å bygge et godt profesjonelt fellesskap er ikke mulig uten god ledelse og et godt organisert lag rundt opplæringen. Vi er avhengige av å utvikle et kompetent og proaktivt skoleeiernivå som bygger støttende fellesskap der lederne får utvikle seg, og ikke bare bli avkrevd rapporter, slik det dessverre er mange steder i dag, sier Johannessen.  

Skolelederforbundet søker derfor, ifølge forbundslederen, å påvirke ledelsespolitikken slik at det bygges gode lederkulturer mellom skoleeier og virksomhetslederne. Skoleeier må sørge for at handlingsrommet for den enkelte oppvekstleder blir godt, slik lederen får anledning til å delta aktivt i det pedagogiske arbeidet og ikke bare håndtere forvaltningsoppgaver, presiserer Johannessen.

Innhenter ekspertise

Skolelederforbundet i de siste ukene jobbet svært aktivt for hente inn faglig kompetanse på universitetsnivå som kan støtte forbundet i å utvikle strategier innen det ledelsespolitiske området.

- Jeg er svært glad for at vi har fått på plass samarbeidsavtaler med førsteamanuensis Jan Merok Paulsen og Førstelektor Ann Kristin Larsen, to forskere med lang og dyp innsikt innen ledelsesfeltet i oppvekstsektoren, sier Stig Johannesen.

- Jeg har det siste tiåret arbeidet forsket på det kommunale skoleeierskapet og gitt ut flere bøker og internasjonale forskningsartikler om temaet. Min forskning underbygger tydelig at kompetent skoleeierskap er helt avgjørende for at rektorer og mellomledere skal kunne utvikle skolene til beste for elevene, sier Jan Merok Paulsen.

Ansvar for å utvikle sine ledere

Merok Paulsen påpeker at skoleeier har en avgjørende rolle og et betydelig delegert ansvar for å støtte og utvikle sine skoleledere.

- Samtidig viser vår forskning at dette også er et nytt ledelsesområde, med stor variasjon i feltet, og det trengs følgelig både faglig kompetanse, politikkutvikling og praksisutvikling. Jeg har selvsagt som ambisjon å bidra til å fylle dette gapet gjennom samarbeidet med Skolelederforbundet, sier Merok Paulsen.

I løpet av 2018 skal Merok Paulsen ha ansvaret for en særskilt medlemsundersøkelse blant Skolelederforbundet medlemmer som skal ta temperaturen i det faktiske skoleeierskapet slik det fremstår for dagens skoleledere.

- Jeg har også som ambisjon å være en god diskusjonspartner for praktisk ledelse og ledelsesutvikling for Skolelederforbundets ledelse og medlemmer. Det er selvsagt unødvendig å si at jeg gleder meg til samarbeidet, sier han.