Skoleledernes rolle styrkes i Viken-skolen
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

Skoleledernes rolle styrkes i Viken-skolen

Viken fylkeskommune har utarbeidet et nytt rammeverk for læring og ledelse. - Modellen er veldig tydelig på hvor viktig skolelederen er i arbeidet med å utvikle profesjonelle læringsfellesskap, sier Kari Eide, tillitsvalgt for Skolelederforbundet i Viken.

Vikens modell tar utgangspunkt i innholdet i Overordnet del og læreplantankegangen i fagfornyelsen, og utgjør et rammeverk for hvordan ledere i videregående skole skal jobbe helhetlig med Overordnet del og læreplanene fremover.

 - Rammeverket er også veldig tydelig på hvor viktig det er å jobbe med utvikling av profesjonsfellesskapet og gir gode tips om hvordan vi vi ledere kan jobbe for å utvikle dette, sier Kari Eide, tillitsvalgt for Skolelederforbundet i Viken fylkeskommune.

- Rektorene får et tolkningsfellesskap

Skolelederne, med rektor i spissen, spiller en sentral rolle i modellen i kraft av å ha ansvaret for å lede arbeidet med profesjonelle læringsfellesskap. Skoleeier skal følge opp rektorene i dette arbeidet, hvor de i grupper presenterer arbeidet som er planlagt på de enkelte skolene.

 - På denne måten får også rektorene et tolkningsfellesskap seg imellom, og gode tips til hvordan de kan sikre at rammeverket implementeres på en god måte, sier Eide.

- Er det noen momenter i modellen som sammenfaller med Skolelederforbundets ledelsessyn?

- Jeg opplever at det sterke fokuset på lederen er i tråd med Skolelederforbundets ledelsessyn. Rammeverket anerkjenner at det pedagogiske arbeidet i skolen skal ledes, og at lederne har dette ansvaret. En av delene i rammeverket er det profesjonelle fellesskapet. Systematisk arbeid med dette vektlegges i rammeverket, noe som er sammenfallende Skolelederforbundets syn, sier vår tillitsvalgt.

Selv om Eide har stor sans for rammeverket, påpeker hun at det er en svakhet at modellen kun nevner elever, lærere, skoleledere og skoleeier.

- Resten av laget rundt eleven er glemt 

- Rammeverket har glemt de andre viktige personene i laget rundt eleven som er med på å støtte opp om rundt læringsarbeidet. Skolebibliotekarer, renholdere, miljøarbeidere, skolehelsetjenesten, vaktmestere, rådgivere og kantinepersonell er ikke inkludert i rammeverket. Det er flotte praksisprinsipper for andre grupper i skolen, men praksisprinsippene for disse viktige gruppene er ikke med. Det synes jeg er en svakhet. Alle er viktige for elevenes læring, selv om de ikke deltar direkte i opplæringen i klasserommet, sier Eide.

Her kan du lese mer om Viken fylkeskommunes modell for ledelse og læring:

https://viken.no/tjenester/skole-og-opplaring/rammeverk-for-vikenskolen/