Skolelederforbundet bestiller Fafo-rapport om rektor-rekruttering
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

Skolelederforbundet bestiller FAFO-rapport om rektor-rekruttering

 

Tradisjonelt har ansatte i skolen vært høyt respektert i samfunnet. Rektorer og skoleledere hadde ettertraktede stillinger med jobbsikkerhet, høy lønn og anseelse. Men hvor attraktivt er det å bli skoleleder i dag? Vi har hyret inn Fafo for å hjelpe oss med å finne svaret.

Skolelederforbundets erfaring tilsier at rektorrollen har blitt mer krevende de siste årene, og mye tyder på at færre søker jobber som rektor og skoleleder. Dette kan blant annet skyldes økte krav til rapportering og at stadig flere oppgaver har blitt lagt til skoleledernivået.

Dette er en utvikling Skolelederforbundet er bekymret for. Er det slik at aktuelle kandidater til lederstillingene ikke søker fordi dagens skolelederrolle har blitt for krevende? Er oppgavene for mange? Og er forventningene til resultater for høye gitt at ressurser som oftest ikke følger oppgavene?

Mye kan tyde på at så er tilfelle! Vi får rapporter om få søkere til utlyste lederstillinger. Få søkere sier nødvendigvis ikke noe om kvaliteten på søkerne, men det kan si noe om hvor attraktive slike stillinger er.

Fafo skal hjelpe oss med å finne svarene

Av den grunn mener vi det er påkrevet med en mer inngående studie av rekrutteringen til rektor- og skolelederstillinger.  Er det tilfelle at få søker? Hvem er søkerne? Hva er avgjørende for for at de søker jobb som skoleleder? Og hva gjør at blir stående i stillingen, alternativt velger å forlate den?

Skolelederforbundet har engasjert Fafo for å undersøke dette nærmere. Utgangspunktet for prosjektet er, som vi har nevnt over, ønsket om å vite mer om årsakene til dagens situasjon. Vi ønsker å utvikle en kunnskapsbasert politikk med sikte på å gjøre skolelederjobben mest mulig attraktiv slik at den tiltrekker seg mange gode søkere. Fafo setter i sitt prosjektdokument fokus på skoleeiers ansvar. Det er skoleeiers ansvar å sørge for god skoleledelse på alle skoler.

Rektorrollen varierer

Staten kan imidlertid sette normer og standarder for hva man bør forvente og kreve av skoleledere. Rektorrollen innebærer å handle på vegne av sentrale og lokale myndigheter. Dette forutsetter blant annet å følge lover og forskrifter. Videre skal skoleledelsen sørge for god intern administrasjon, styring og kontroll (Utdanningsdirektoratet 2017). Rektorrollen varierer imidlertid med eierskapsorganisering. Det vil si hvilket handlingsrom rektor har, og hvilke føringer som legges av kommunen/fylkeskommunen. Men også statlige rammebetingelser har stor betydning. I dette prosjektet legger Fafo et styringsperspektiv på analysene (også kalt governance). Her vektlegges forholdet mellom forvaltningsnivåene, og hvordan ovenfra-og-ned styring påvirker innholdet i rektorrollen.

Er to-nivå eller tre-nivå best?

Fafo vil være opptatt av hvordan tre- og to-nivåorganisering i kommunen påvirker skoleledelsens oppgaver og arbeidsmengde. I tre-nivåkommuner er rådmannen øverste leder med underliggende etatssjefer, (for oppvekst, helse osv.) og for tjenesteytende organer under der igjen, (som for hver enkelt barnehage, skole, sykehjem osv.). I to-nivåkommuner er derimot etatsnivået fjernet slik at det går en direkte styringslinje fra rådmannen til de enkelte tjenesteytende organene. Dette kan innebære at flere oppgaver faller på den enkelte leder.

Ser nærmere på målstyring

Fafo beskriver også en parallell utvikling i prosjektdokumentet; en markedsorientering og målstyring i drift av offentlig sektor med tilhørende desentralisering av ansvar for oppgaveløsningen fra staten til skoleeierne som er utviklet siden 2000-tallet (Irgens 2007; Langfeldt 2008). I dette prosjektet vil Fafo vurdere hvordan disse styringsformene har påvirket og utfordrer rektorrollen og påvirker dens attraktivitet.

Fafo vil legge opp til et bredt metodisk opplegg for å belyse spørsmålene som stilles. De legger vekt på å kombinere kvantitativ metode – for å få oversikt over bredden, med kvalitative casestudier – som gir innblikk i mer dyptliggende forhold. Et hensyn som også vil bli tillagt vekt, er at situasjonen i Norge er svært variert med hensyn til geografi. Det gjelder både tilgangen på kvalifiserte søkere, men også hvilke alternative jobber kvalifiserte søkere kan søke.

- Skolelederforbundet ser frem rapporten som vil være klar om ca ett år. Vi ønsker å videreutvikle vår politikk på et forskningsbasert grunnlag, noe denne rapporten vil bidra til, uttaler forbundsleder Stig Johannessen.