Shirley: - Dette er fremtidens ledelsesstrategier i skolen
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

Shirley: - Dette er fremtidens ledelsesstrategier i skolen

Den moderne skoleleder kan ikke kun bry seg om elevenes faglige prestasjoner. Elevenes trivsel og velvære er vel så viktig, sier Dennis Shirley. 

 

Tekst og foto: Tormod Smedstad (Artikkelen ble først publisert i Skolelederen, juni 2019)


Dennis Shirley er professor i pedagogikk ved Boston College. Han er også gjesteprofessor ved Universitetet i Stavanger og ved Hongkongs pedagogiske universitet. Han har arbeidet med forskning og har holdt arbeidsseminarer om profesjonell utvikling for pedagoger I 30 land på seks kontinenter, og bøkene hans er oversatt til mange språk. På Skolelederforbundets konferanse #viktigsteleder2019 snakket Shirley om nye ledelsesstrategier for å fremme utvikling. Og utvikling må fremmes – verden står ikke stille! Klima-utfordringer, politiske skifter, et mer helhetlig syn på pedagogikk er blant de ting som påvirker endringene.

Den gode samtalen

Konstruktive og gode samtaler må ikke uteglemmes i vår digitale verden. I denne sammenheng snakker vi om samtaler som følger visse regler og kan føre til produktive innspill. Samtaler hvor vi lytter interessert i hva den andre har å si og kommenterer refleksjoner og opplevelser – og skaper kobling til noe du selv har sett eller opplevd. Det å stille et spørsmål tilbake om hendelser som vil hjelpe kollegaen din med å se nye perspektiver som kan bidra til ytterligere produktiv utforsking og refleksjon. Shirley understreker også at lederen må støtte læreren. Det er en vanskelig rolle å ha – med mye press fra forskjellige kanter. – Vårt privilegium er at vi kan støtte elever som er marginaliserte, presiserte han. Det pågår en internasjonal reformbølge. Da må vi ikke glemme innholdet i skolen. Shirley roste Norge, som i det nye læreplanverket har overordnete mål som fokuserer på demokrati, bærekraft og livsmestring. Dette er egnet til å møte noen av de utfordringene vi står overfor i vår tid. Iveren etter å teste fører til et press på resultater, og dessverre har vi sett flere eksempler på juksing med resultatene. Det er ikke egnet til å bygge tillit. – Hvis kolleger ikke stoler på og har tillit til hverandre, hjelper det ikke hvor storartede reformer en prøver å få til i skolen, påpekte Shirley.

Nye imperativ

Shirley listet opp de gamle imperativene – som i sum innebærer en kultur med lojal testing. Det er sentral styring – og et press på å stå ansvarlig for resultatene. Det er nærmest utviklet en formel for skoleutvikling, og utdanningen er instrumentell. De nye imperativene er basert på læring med integritet. Det forskningsbaserte imperativ som betyr at du ikke bare må bry deg om elevenes faglige prestasjoner, men du må også skaffe deg kunnskap om elevenes trivsel og velvære. Det er snakk om kunnskap i et bredere perspektiv. Kunnskap som tar hensyn til hele mennesket. Du aktiviserer dine verdier og hjelper elevene fram til å finne sine. Det neste imperativ er det fortolkende. Shirley snakket om en «mindful» tilnærmingsmåte hvor kolleger legger vekt på å hjelpe hverandre med å utvikle konkrete løsninger på problemer som dukker opp innenfor undervisning og læring. Du får fram ditt eget perspektiv og egne tanker. Du kan lære av andres suksess, men ikke kopiere den.

Ledelse fra midten

Prinsippet om ledelse fra midten passer inn her; ingen ordre ovenfra. Troen på dialog er sentral. Vis respekt for andres synspunkter, vær bevisst på din egen «taletid» og bidra til en substansiell drøfting. Shirley snakket om Hard goals; heartfelt, animated, required, difficult. Hvordan utvikler og fornyer vi profesjonen? Det profesjonelle imperativ understreker viktigheten av læring i vid betydning. Læring knyttes til livskvalitet. Hva gjør du som leder for å løfte pedagogenes profesjonalitet? Hvordan kan vi oppmuntre elevene til undring og nysgjerrighet? Hvordan kan vi benytte teknologi til å fremme dyp læring? Det vidsynte imperativ er en oppfordring til å våge å være global. Et nærsynt imperativ kan spre mistillit i befolkningen og undergrave et kollektivt ansvar for en bedre framtid. Det gjelder å bidra til et mer utadrettet og empatisk syn på alle mennesker i verden. Shirley viste til FNs bærekraftmål og understreket at barnas rettigheter må få tilstrekkelig oppmerksomhet!

Mål og mening 

Til slutt snakket Shirley om det eksistensielle imperativ. Viktigheten av å finne mål og mening i en verden hvor ungdom nærmest er kidnappet av underholdningsindustrien. Engasjement og positive følelser må prege ungdommenes hverdag, relasjoner må utvikles og de må få hjelp til å utvikle en meningsfull tilværelse. Utholdenhet er også en viktig egenskap. Her viste professoren følgende sitat fra en elev: «Don’t give up on us. Even though we aren’t always easy and your jobs are really hard, please don’t give up on us.”

Publisert: 17.07.2019