Setter søkelyset på skolelederens arbeidstid
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

Setter søkelyset på skolelederens arbeidstid

Vestfold fylkeslag ønsker å ta opp problematikk rundt skolelederens arbeidstid, tidsregistrering og unntak fra overtid.

Av: Tormod Smedstad

- Vi er bekymret for utviklingen når det gjelder skolelederes totale arbeidssituasjon, sier Marion Ursfjord som er hovedtillitsvalgt for Skolelederforbundet i Vestfold. - Mange ønsker å legge sterkere vekt på pedagogisk utviklingsarbeid, men kveles av andre oppgaver. Det har vært en utvikling preget av stadig mer ansvar og mindre autonomi.

Det er uklarheter og forskjellig praksis rundt skolelederes arbeidstid. Kan en ordning med rigid tilstedeværelsesplikt kombineres med unntak fra overtid? Hva med avspaseringsordninger; i hvilken grad kan dette kompensere for manglende overtidsgodtgjørelse? Hvilke avspaseringsordninger gjelder – og har man i det hele tatt tid til å benytte seg av tilstrekkelig avspasering?

 

Saken tas til fylkesrådmann

Skolelederforbundets fylkeslag i Vestfold har et eget lokallag for de som tilhører videregående skole.  De har ønsket å drøfte problemene knyttet til arbeidstid for skoleledere i dette skoleslaget med arbeidsgiver, jfr mulighetene som ligger der i forhold til Hovedavtalen. De henvendte seg til utdanningsdirektøren som sendte saken videre til fylkesrådmann.

I fylkesrådmannens månedlige drøftingsmøte med de hovedtillitsvalgte er Skolelederforbundet representert gjennom YS, i dette tilfelle Delta. I denne saken var det imidlertid viktig at Ursfjord og Skolelederforbundet fikk legge fram problematikken på egne vegne, og det fikk de anledning til. – Dette er selvsagt ikke en omkamp om å komme tilbake til kapittel 4, slik noen i møtet spurte om. I HTA står det at det skal foretas en konkret vurdering av hvilke stillinger som skal unntas overtid. Det er derfor ingen motsetning mellom å være i kapittel 3 og å være omfattet av bestemmelsene i Arbeidsmiljøloven, presiserer Ursfjord.

Deltar i utvalg

Ursfjord synes det ble et godt møte. – Det var nok en problemstilling mange ikke hadde tenkt så nøye igjennom. Resultatet ble at det ble satt ned et partssammensatt utvalg som skal gjennomgå hele sakskomplekset. Her skal vi få delta. Vi ønsker først og fremst å diskutere prinsipper for hvilke stillinger som skal unntas bestemmelsene.

Første møte er berammet i slutten av oktober. Der skal det legges fram mandat og sammensetning av utvalget. Arbeidet vil trolig være avsluttet ved årsskiftet.

Som det er redegjort for tidligere i artikkelen, kan det kreves forhandlinger. Dersom disse ikke fører fram, fører det til en tvistemålsbehandling. – Vi velger i denne omgang å delta konstruktivt i utvalget. Så får vi eventuelt ta neste steg hvis vi er uenig i utvalgets konklusjoner, sier Ursfjord.