Om ledelse og lojalitet
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

Ledelse og lojalitet

Det foreligger omfattende forskning som dokumenterer at god skoleledelse gir gode resultater for elevene og dermed for samfunnet som sådan. En nødvendig forutsetning for en god ledelse er et godt samarbeid med de ansatte, og støtte og veiledning fra skoleeier.

Av PhD Bjørn Eriksen, advokat i Skolelederforbundet

De ansattes lojalitet mot sin arbeidsgiver er omfattende drøftet i rettspraksis og juridisk litteratur. Arbeidsgivers lojalitet mot sine ansatte er imidlertid sparsomt behandlet. Dette selv om arbeidsgivers lojalitetsplikt har juridiske røtter helt tilbake til Gulatingsloven.

Gjensidig tillit 

I juridisk teori behandles denne problemstillingen første gang i Arbeidsrett av Paal Berg hvor han påpeker at hele arbeidsforholdet bygger på en gjensidig tillit. I rettspraksis fremkommer denne plikten i minst to dommer fra Høyesterett. Første gang i Stryn/Apotekerdommen  hvor arbeidsgiver misligholdte sin plikt overfor de ansatte med blant annet intens overvåking, og dernest i en dom fra 2003 hvor arbeidsgiver aksepterte at de ansatte gikk utenom sin leder, og direkte til eierne med sin misnøye med ledelsen.

Streng lojalitetsplikt 

I sin alminnelighet innebærer lojalitetsplikten en plikt for partene til å ta rimelig hensyn til den andre partens interesser. I en nylig publisert artikkel av Hotvedt/Smith anfører de følgende:

Det er grunn til å oppstille en forholdsvis streng lojalitetsplikt i arbeidsforhold, også for arbeidsgiver overfor arbeidstaker.

I særdeleshet gjelder dette, påpeker de, hvis arbeidsgiver overlater vesentlige og sentrale arbeidsoppgaver til arbeidstakeren.

Det er akkurat dette som er tilfelle innenfor skolesektoren. Hvor en rektor er pålagt gjennom arbeidsavtalen ledelsen av skolen med det sivilrettslige og strafferettslige ansvaret dette innebærer.

Skoleeiere er ikke klar over plikten

Derfor er det litt trist å registrere at ikke alle skoleeiere er klar over denne juridiske plikten de har overfor en rektor som er skolens leder.

Rent konkret innebærer skoleeiers lojalitetsplikt å gi en rektor all mulig veiledning, opplæring av hvordan rektorrollen skal utføres, løpende ajourhold av lovgivning og andre endringer som har betydning for utøvelse av rektorrollen, støtte og hjelp i konflikter med de ansatte, og ikke minst tilstrekkelig økonomisk handlingsrom slik at best mulig ledelse kan utføres.