Nye varslingsregler fra 1. januar
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

Nye varslingsregler

Fra 1. januar 2020 trådte det i kraft nye regler om varsling i arbeidsmiljøloven kapittel 2A. Her gir vi en kort gjennomgang av noen av de viktigste endringene.

Varslingsreglene gjelder nå også for personer som ikke er arbeidstakere. Personkretsen er utvidet til også å gjelde blant annet elever, vernepliktige, pasienter og personer i arbeidsmarkedstiltak.

Det har blitt tatt inn en definisjon i selve lovteksten av hva som er «kritikkverdige forhold». Definisjonen kodifiserer gjeldende rett, og er tatt inn i loven for å gjøre begrepet lettere tilgjengelig for de som skal bruke den. Det er også tatt med en liste over eksempler på hva som kan være kritikkverdige forhold. Denne listen er ikke uttømmende.

Det er inntatt en presisering om at ytringer som kun gjelder arbeidstakerens eget forhold, ikke skal regnes som et varsel etter arbeidsmiljøloven. Dette kan for eksempel være forhold knyttet til gjennomføring av arbeidsavtalen mellom partene, misnøye med lønn, arbeidsmengde, oppgavefordeling, samarbeidsproblemer, dårlig personkjemi og personalkonflikter.

Videre er fremgangsmåten for varsling lovregulert. Lovbestemmelsen klargjør hva som menes med kravet til «forsvarlig» varsling, både ved intern varsling, varsling til offentlig myndighet og ved ekstern varsling til media og lignende.


Det er inntatt en ny bestemmelse om arbeidsgivers aktivitetsplikt. Det følger nå av loven at arbeidsgiver skal sørge for at varselet blir tilstrekkelig undersøkt innen rimelig tid. Videre har arbeidsgiver en plikt til særlig å påse at varsleren har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, og om nødvendig sørge for tiltak som forebygger gjengjeldelse mot varsleren.

Forbudet mot gjengjeldelse er videreført, og det er presisert nærmere hva som menes med gjengjeldelse slik at innholdet blir lettere tilgjengelig. Kravene til rutiner ved intern varsling er også presisert ved lovendringen

.
Dersom du har flere spørsmål om varslingsreglene, eller du selv er involvert i en varslingssak og har behov for bistand, så ta kontakt med Skolelederforbundets sekretariat.

Publisert 04.02.20