I en fersk rapport fra Kunnskapssenteret for Utdanning presenteres forskning fra 11 land om hva som fremmer læring for de yngste barna i skolen. Det er ingen norske studier med i kartleggingen.

– Forskningen er tydelig på at det som skjer i de første skoleårene har langvarig effekt på barnas læring. Derfor er regjeringens satsing på tidlig innsats og inkludering viktig, sier Sanner i en pressemelding.

- Tiltaksplan nødvendig

Forbundsleder Stig Johannessen i Skolelederforbundet viser til at det fra august i år ble innført en lovfestet plikt for skolene om å samarbeide med barnehagene om overgangen til skole og SFO.

- I forbindelse med dette trenger vi konkrete tiltaksplaner som gir føringer for en tett og god dialog mellom de ansatte i barnehagen og i skolen. Det er avgjørende at kunnskap om det enkelte barns behov blir videreført i denne svært viktige overgangen, sier Stig Johannessen.

Kunnskapssenter for utdanning mener nyere norske policyinitiativ, lover og planverk er i overenstemmelse med hva forskning viser er de beste pedagogiske praksisene for de yngste barna i skolen.

 

Venter på rapporter om norsk skole   

Forskningskartleggingen vil bli brukt i det videre arbeidet med fagfornyelsen og de kommende lærerplanene. Rapporten blir også del av kunnskapsgrunnlaget i regjeringens varslede stortingsmelding om tidlig innsats og inkluderende fellesskap, som kommer høsten 2019.

– Vi får også snart en undersøkelse om 8-åringenes psykiske helse, og vi skal få gjennomført en uavhengig evaluering for å se om intensjonen og prinsippene for skolestart for seksåringer er i tråd med det som ble uttrykt i Reform 97. Det vil bidra til bedre kunnskap, sier Sanner.

Han mener forskningskartlegginger som den han nettopp har mottatt er viktig for å få mer kunnskap om hvordan man kan utvikle skolen, men er opptatt av å få mer norsk forskning og enda bedre kunnskap om hvordan de yngste barna har det i norsk skole.

– De yngste barna er for eksempel ikke med i elevundersøkelsen hvor elevene får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Vi må vurdere hvordan vi best kan få mer kunnskap om læringsmiljøet også til de yngste elevene, sier Sanner.