Ny arbeidsgruppe mot tidstyver i skolen
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

Ny arbeidsgruppe mot tidstyver i skolen

Kunnskapsdepartementet har satt ned en arbeidsgruppe for å redusere unødig tidsbruk i skolen. – Vi skal ha en skole der alle elever opplever mestring og læring. Da må lærerne og skoleledere bruke mest mulig av tiden sin på undervisning, oppfølging av elever og skoleledelse, og minst mulig tid på unødvendig byråkrati, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

 

I Jeløya-plattformen satte regjeringen som mål å redusere skolebyråkratiet for å fjerne tidstyver, slik at læreren får mer tid til hvert enkelt elev. Nå følges dette opp.

En kontinuerlig prosess

– Mye er gjort for å redusere unødig tidsbruk i skolen tidligere, men skolen er i stadig endring. Når krav til rapportering og arbeidsmåter i liten grad hever kvaliteten på opplæringen, og stjeler viktig tid, er det riktig å kalle disse for "tidstyver". Å fjerne tidstyver må vi jobbe med hele tiden, sier Sanner.

Kunnskaps- og integreringsministeren er derfor blitt enig med KS, Utdanningsforbundet, Norsk Lektorlag, Skolelederforbundet, Skolenes Landsforbund og Elevorganisasjonen om å nedsette en arbeidsgruppe som skal gå inn i ulike problemstillinger knyttet til unødig tidsbruk i skolen.

Forbundsleder i Skolelederforbundet, Stig Johannessen, hilser arbeidet velkommen.

- Mye av det som måles og rapporteres er viktig for å få en oversikt over elevenes sosiale og faglige utvikling, eller for utviklingen i de ulike nivåene i skolen. Når det er sagt, så mener også Skolelederforbundet at det er nødvendig å redusere unødig byråkrati slik at skoleledere og -eiere får nødvendig handlingsrom for å utføre den jobben de er satt til å gjøre - nemlig å lede det profesjonelle fellesskapet, sier Johannessen. 

Skal se på rapportering, lokalt handlingsrom og digitalisering

Arbeidsgruppa skal diskutere og komme med innspill som:

 • Vurderer nasjonale og lokale krav til dokumentasjon, rapportering og arbeidsmåter, for å identifisere tidsbruk som i liten grad bidrar til god læring, trygt og godt skolemiljø eller å sikre elevenes rettigheter.
 • Vurderer hvordan lokalt handlingsrom for skoleeier, skoleleder og lærere kan ivaretas, og om lokale pålegg er på et hensiktsmessig nivå. Undersøke digitaliseringens betydning for tidsbruken.
 • Vurderer hvordan digitale systemer best kan brukes for å frigjøre tid til undervisning, elevkontakt og ledelse.
 • Løfter fram eksempler på god praksis i skolesektoren
 • Vurderer hvordan nye tiltak og lovforslag kan påvirke tidsbruken i skolen, med vekt på hvordan foreslåtte endringer i læreplaner (f.eks. fagfornyelsen), støttemateriell og regelverk vil påvirke lederes, læreres og elevers tidsbruk.

 

Arbeidsgruppas mandat er ikke begrenset til krav fra skolesektoren. Også andre sektorers og samfunnsområders krav til dokumentasjon, rapportering og arbeidsmåter skal identifiseres og vurderes. Dette vil skape forståelse for helheten i de kravene som stilles til skoleledere og lærere.

Arbeidsgruppen starter sitt arbeid i januar 2019, og skal møtes 2 – 3 ganger i året. Arbeidet vil bli ledet av Kunnskapsdepartementet.

Disse sitter i arbeidsgruppa: 

  • Jorun Sandsmark (KS)
  • Dagfinn Cock (KS)
  • Berit Anne Halkjelsvik (Utdanningsforbundet)
  • Trygve Beyer-Olsen (Skolelederforbundet)
  • Tonje Leborg (Norsk lektorlag)
  • Geir Allan Stava (Skolenes landsforbund)
  • Emil Røys Reite (Elevorganisasjonen)
  • Guri Adelsten Iversen (Fylkesmannen)
  • Anna Beskow (Utdanningsdirektoratet)
  • Anne Borgersen (Kunnskapsdepartementet)