Meld deg på vår store lederkonferanse #Viktigsteleder2021
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

Meld deg på vår store lederkonferanse #Viktigsteleder2021  

VIL DU VÆRE MED PÅ KONFERANSEN - DELTA DIGITALT

Vil du lære mer om hvordan du kan lede utviklingen av en lærende organisasjon som skal innfri et stadig mer komplekst samfunnsoppdrag? Da vil Skolelederforbundets store lederkonferanse #Viktigsteleder2021 den 28. og 29. april 2021 være et riktig sted å begynne. Se programmet og meld deg på! NB! Påmeldingslink nederst på siden.

Program:

Onsdag 28.04.2021

09.30    – 13.00

Reduce Change to Increase Improvement v/ Distinguished Professor Emeritus at the University of Auckland, New Zealand, Viviane Robinson:

 Join an expert in school leadership and school improvement, as she discusses her recent book Reduce Change to Increase Improvement (Corwin, 2018). In a highly practical and thought-provoking keynote, she outlines how to interrupt the relentless focus on change and move to a more productive focus on gaining and sustaining improvement. She will contrast two different approaches to leading improvement and provide practical strategies and examples that illustrate and explain why one approach is more effective than the other. Her keynote will be highly interactive, with opportunities for group discussion, activities and questions.

Viviane is an organisational psychologist and a Distinguished Professor Emeritus at the University of Auckland, New Zealand. Her latest book “Reduce Change to Increase Improvement” (Corwin Press, 2018) has its origins in her research and development program on the leadership capabilities required for school improvement. The book has been translated into many languages, and is being widely used by school leaders in New Zealand, Australia, Scandinavia, and England.

For more information  www.education.auckland.ac.nz/vmj-robinson

13.00 – 14.00 Lunsj

14.00 – 15.15

Ledelse av læring. Hva kjennetegner små kommuner med gode skoleresultater over tid?

v/ PhD-stipendiat Hilde Forfang (SEPU).

Foredraget tar utgangspunkt i eget doktorgradsarbeid og vil belyse hvordan skoleeiere i små kommuner sammen har etablert strukturer for ledelse, kompetanseheving og kollektiv læring.

Hilde Forfang er ansatt ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU), Høgskolen i Innlandet. For tiden er hun PhD-stipendiat tilknyttet FOU-prosjektet «Kultur for læring». Hun har lang erfaring som skoleleder; som inspektør, rektor og rådgiver på kommunalt skoleeiernivå.

15.15 – 15.35 Pause

15.35 – 16.45

Hvordan lede fagfornyelse? v/ Professor Marte Blikstad-Balas ved UiO 

Hvorfor er det viktig med en aktiv leder for å lykkes med ambisjonene i fagfornyelsen - og hvilke aspekter ved fagfornyelsen er ekstra utfordrende? I dette foredraget snakker Marte Blikstad Balas om konkrete momenter i fagfornyelsen som kan være krevende å implementere - knyttet til blant annet vurdering av elevenes kompetanse, dybdelæring og tverrfaglighet. 

Professor Marte Blikstad-Balas ved Universitetet i Oslo er klasseromsforsker og har de siste årene forsket mye på undervisningkvalitet i norsk skole. Når det gjelder fagfornyelsen har  Blikstad-Balas  vært med i den tverrfaglige læreplangruppa og i eksamensgruppa - og hun har holdt en rekke foredrag nettopp om ledernes avgjørende rolle i fagfornyelsen.  

Torsdag 29.05.

 08.45 – 10.00 

Skolelederen som endringsagent og reformatør fra Kunnskapsløft til Fagfornyelse, v/professor ved USN Tine S. Prøytz.

Skolelederes arbeid, ansvar og oppgaver kan på flere måter anses som utvidet med de siste tiårenes utdanningsreformer. I dette foredraget ser hun nærmere på skolelederen som endringsagent og reformatør i Kunnskapsløft og i Fagfornyelse og hun vil diskutere hvor grensen går mellom myndighetenes styring og skolelederens handlefrihet.

Professor Tine S. Prøitz har bred erfaring fra studier av utdanningsreformer, forholdet mellom utdanningspolitikk og skolens praksis og bruk av elevresultater i kommuner og skoler. 

10.00 – 10.20  Pause

10.20 – 11.30

Hvordan lede utviklingen av den digitale, fagfornyede skolen? v/ professor på UiO Øystein Gilje

De siste fem årene har digitaliseringen av grunnskolen skapt både nye former for undervisning og en annerledes bruk av læremidler, digitale verktøy og ressurser for læring. Samtidig har fagfornyelsen med sine nye læreplanvisninger og verktøy for planlegging gitt lærere nye tilnærminger til forberedelser, undervisning og vurdering. I dette foredraget viser Gilje hvilke grep ledere må gjøre for å realisere fagfornyelsens ideer i en digital skolehverdag.

Øystein Gilje er professor på UiO og faglig leder for enheten Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen (FIKS). Gilje har forsket på læring og teknologi i over 15 år, og har blant annet gitt ut boken: Læremidler og arbeidsformer i den digitale skolen.

11.30 – 12.30  Lunsj

12.30 – 13.30

Nye lederroller i skolen – nye vilkår for skoleutvikling? v/ Professor ved OsloMet Sølvi Mausethagen.

I denne presentasjonen vil hun redegjøre for fremveksten av nye lederroller i skolen, og diskutere på hvilke måter og i hvilken grad etableringen av slike nye roller kan bety nye vilkår for skoleutvikling. Muligheten for å drive utviklingsarbeid må ses i lys av det som kan oppsummeres i en kunnskapsdimensjon, en relasjonsdimensjon og en styrings- og ledelsesdimensjon.

Sølvi Mausethagen er professor i utdanningsforskning ved Senter for profesjonsstudier på OsloMet – Storbyuniversitetet. Hennes forskningsinteresser er særlig knyttet til lærerprofesjon, utdanningspolitikk og styring.

13.30– 13.50  Pause

13.50 – 14.50

Med Fagfornyelsen som kart og verdigunnlaget som kompass. En (oppdatert) reiseguide til kapittel 9A. v/ mobbeombud i Oslo, Kjertin Owren

Hva peker forskning på som årsaker til at vi går oss bort eller blir sittende fast i 9A-arbeid? Hvordan kan prinsippene i LK20 og verdiene i overordnet del hjelpe oss til å forstå og unngå blindveier? Trenger vi noe annet med oss i kofferten nå sammenlignet med i før? Dette foredraget vil motivere og inspirere ledere til å planlegge for en ny ekskursjon inn i kapittel 9A med oppdatert navigasjonssystem og tydeligere reisemål.

Kjerstin Owren har vært Mobbeombud i Oslo kommune siden 2017. Hun har utdannelse innen blant annet skoleledelse, skolemiljøarbeid og barnerettigheter, og har jobbet som både lærer og skoleleder i Oslo.

14.50 – 15.15

Lærende felleskap gjennom tillitsbasert ledelse. Oppsummering og avslutning v/ professor Jan Merok Paulsen

Meld deg på her: https://viktigsteleder2021.axacoair.se/

Informasjon om priser