Ledere må bygge en vi-kultur i skolen, UDF
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

Ledere må bygge en vi-kultur i skolen, UDF

Skolelederforbundets målsetning er å bidra til at ledere i oppvekst- og opplæringssektoren får gode vilkår for å utøve ledelse slik at de på best mulig måte kan løse samfunnsoppdraget. I flere år har vi jobbet hardt for å løfte frem betydningen av ledelse i skolen. Selv om ledelse har blitt en viktig del av skoledebatten, er det dessverre slik at diskusjonen fort går over til å handle om lærerprofesjonen. I Utdanningsforbundets utspill i Klassekampen 7. desember ser vi et godt eksempel på dette.
I intervjuet uttrykker leder for UDFs lederråd bekymring for Skolelederforbundets medlemsvekst og sin «skepsis» til vårt ledersyn. Å bekymre seg over medlemsflukt og at en konkurrent vokser seg sterk, er en ærlig sak. Vi forstår at UDF og lederrådslederen føler et behov for å gå ut på et slags tokt når deres gamle, skolepolitiske hegemoni utfordres. Men én ting skal lederrådslederen vite: De mange skoleledere som årlig forlater ditt forbund til fordel for Skolelederforbundet, setter neppe pris på dine negative karakteristikker av ledersynet deres.
Den mangelen på respekt som UDF utviser overfor ledere som bekjenner seg til et mer moderne ledersyn enn det UDF står for, er faktisk en stor årsak til at Skolelederforbundet vokser. Det våre nye medlemmer har gjort, er å ta en selvstendig vurdering av hvilket forbund som ivaretar dem best i lederrollen. De har tatt et informert valg, og bestemt seg for hvem som står for den mest fremtidsrettede lederpolitikken. Hvis UDF vil stoppe egen medlemsflukt gjennom å sverte utfordreren, har de virkelig valgt en kontraproduktiv strategi. Medlemsøkningen vår er bekreftelse nok på det.
Lederrådslederen burde heller være litt nysgjerrig på hvorfor Skolelederforbundet lykkes! Svaret er egentlig ikke vanskelig: Det er Skolelederforbundet som vier seg fullt og helt til arbeidet med å løfte landets viktigste ledere. Det er Skolelederforbundet som tydeligst løfter lederne gjennom å kreve bedre vilkår for ledelse i skolen. Det er Skolelederforbundet som tydeligst løfter lederne gjennom å jobbe for en forskningsforankret og anerkjent lederprofesjon i skolen. Som et eksempel på sistnevnte har vi akkurat satt i gang et prosjekt i samarbeid med et forskningsmiljø ved UiT om lederprofesjonalitetens betydning i skolen. I motsetning til UDF, som er urovekkende utydelige på hvilke planer de har for skolelederen som profesjonsutøver fremover, er vi opptatte av å utvikle og styrke lederne.
Fremtidsrettet skoleledelse handler om å utvikle skolen fra å være en jeg-kultur til å bli en vi-kultur. I en jeg-kultur ser hver enkelt fagperson på seg selv som en suveren utøver av sitt yrke. I en vi-kultur, derimot, er vi åpne for å lære sammen, og av hverandre. En moderne skole består av et helt lag av ulike yrkesgrupper. Lærere og andre ansatte, som de med helse- og sosialfaglig kompetanse, skolesekretærer og renholdere, utgjør sammen et profesjonelt fellesskap. Dette fellesskapet skal gjennom et forpliktende samarbeid gjensidig trekke veksler på hverandre i arbeidet med elevenes skole- og læringsmiljø. Å lede dette fellesskapets utvikling er skolelederens oppgave.
I dagens Klassekampen fronter UDF en gammelmodig holdning. Lærerprofesjonen er bortimot det eneste viktige i skolen, mener UDF. Og læreren er åpenbart hevet over resten av det profesjonelle laget rundt eleven. En slik reaksjonær holdning innebærer at man ikke vedkjenner seg at skolen har blitt lærende fellesskap som skal ivareta alle barn og elever på en tverrfaglig, helhetlig måte. Vi skaper ikke et bedre læringsutbytte for elevene ved å skru klokka tilbake til en gammeldags og lærerstyrt jeg-kultur. En kultur der læreren lukker døra til klasserommet og ønsker minst mulig innblanding fra ledelsen. Skoleledere som tillater dette, utøver ikke tillitsbasert ledelse. Tillitsbasert ledelse er å bry seg. Tillitsbasert ledelse er å bygge en struktur og kultur for samarbeid. Tillitsbasert ledelse er å sørge for at for at alle yrkesgruppene i skolen jobber sammen – som et lag – mot de samme målsetningene. Tillitsbasert ledelse er i praksis å legge bak seg en jeg-kultur til fordel for en vi-kultur. På vegne av norske barn og elever håper vi at også UDF etterhvert vil anerkjenne dette.

Stig Johannessen, forbundsleder