- Ledelse er avgjørende
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

- Ledelse er avgjørende

– Jeg merker med en gang om det er god skoleledelse på en skole. Det er gjerne en leder som er tydelig tilstede og er mye rundt i sin organisasjon. Det er en leder som kjenner både lærerfellesskapet og elevene godt. En leder som legger til rette for utvikling, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

 Intervju: Tormod Smedstad/Skolelederen

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner er overrasket når vi antyder at han, og forgjengeren hans i statsrådstolen, har snakket lite om viktigheten av ledelse og ledelsesprofesjonen i oppvekstsektoren. Politisk anerkjennelse av ledelsens betydning er naturligvis viktig. 

– Jeg legger vekt på lærerne, skoleledelsen og aktivt skoleeierskap. De er alle viktige for å utvikle en god skole for barn og ungdom. En god skoleleder er viktig for utviklingen på egen skole! Ledelse er avgjørende for å lykkes med endringsarbeid.

Sanner er mye rundt på skolebesøk. Han kommer akkurat fra et slikt besøk når vi skal treffe han på hans kontor i Kunnskapsdepartementet. – Jeg merker med en gang om det er god skoleledelse på en skole. Det er en leder som er tydelig tilstede og er mye rundt i sin organisasjon. Det er en leder som kjenner både lærerfellesskapet og elevene godt. 

Systemledelse

OECD-analytiker Beatriz Pont sier det generelt satses for lite på skoleledere i forhold til den viktige rollen de har som systemledere – i og med at de skal få reformer til å virke på systemnivå. Det er mye som skal implementeres i skolen framover – blant annet ny overordnet del og fagplaner. 

Hvilken rolle mener statsråden at skolelederne har i dette arbeidet?

– Vi er inne i en tid med kontinuerlig fornyelse og forbedring av skolen. Det er mange brikker som bidrar til fornyelse. Barnehage, SFO, nye læreplaner, løft for yrkesfag … Dette skal kombineres med kompetanseheving. I dette arbeidet har skolelederne en viktig rolle. De må sørge for god forankring – og at det resulterer i praksisendring. Det er viktige å forberede – og få med lærerne – på endring. Jeg har observert at det er store forskjeller i hvor langt skolene har kommet, men det er mange som er godt i gang med arbeidet med overordnede temaer og dybdelæring og digital dømmekraft. 

En skoleleder må ha ambisjoner og tydelige mål og forankre endringer i sin organisasjon i samspill med lærerne – og i samspill med skoleeier. Tiden for privatpraktiserende lærere er forbi. Ledelsen må sørge for at lærerne føler trygghet i undervisningssituasjonen.

Pedagogisk ledelse

– Gode ledere må finne den rette balansen mellom pedagogisk ledelse og administrativ ledelse, sier Sanner. Han minner om at videreutdanningen for ledere er forlenget fram til 2025. Rektorutdanningen har vært populær og vellykket. Vi vil også innføre en plikt for skoleeier til å tilby lederne videreutdanning i pedagogisk ledelse. Det er naturlig at slik utdanning kan skje etter at man er ansatt i en lederjobb.

God skoleledelse

Kan statsråden si litt mer om hva som, etter hans mening, kjennetegner god skoleledelse?

– Det er grunnleggende å vite hvor man vil. Man må involvere og skape trygghet for medarbeidere og lærere. Det handler mye om å utvikle skolene til en lærende organisasjon. Så må en aldri glemme at det er barn og ungdom som er målet! En leder må rette oppmerksomhet mot skolens hovedmål.

– All ledelse handler om å ta tak i det man kan gjøre noe med. Noen oppgaver, som barnas trygghet, kan man ikke delegere bort. Lederen må være framoverlent og ta tak i ting før de tårner seg opp. Det er et stort ansvar. 

En lærende organisasjon 

– En leder må utvikle det profesjonelle læringsfellesskapet og tenke skoleutvikling. Det er gode eksempler på hva som kan bidra til utvikling av skolen som lærende organisasjon. Lærerspesialister kan være ett eksempel. Et annet eksempel er universitetsskoler der skolene samarbeider tett med fagpersoner fra universiteter og høyskoler. Forskning og FOU-arbeid med utgangspunkt i skolen er positivt. Da kan en sette nærmere søkelys på hva skolen bør utvikle over tid. 

Publisert: 09.09.2019