Juss for skoleledere - videreutdanning for skoleledere
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

Juss for skoleledere - videreutdanning for skoleledere

Nå opprettes et nytt, modulbasert videreutdanningstilbud for skoleledere der du blir bedre kjent med lover og forskrifter som gjelder i skolen.

Juss for skoleledere er et tilbud for rektorer og andre skoleledere i grunn- og videregående opplæring, som har gjennomført rektorutdanning eller tilsvarende utdanning. Søknadsfristen er 1. desember.

Studiet skal gi deg som er skoleleder kunnskaper, ferdigheter og holdninger som er nødvendige for å kunne løse utfordringer og problemer ved din skole. Studiet er praksisnært og forskningsbasert.

Målet med modulen er å gi skoleledere juridisk kompetanse til å kunne:

  • etterleve regelverket og utnytte handlingsrommet
  • håndtere elev- og personalsaker
  • videreutvikle rutiner og systemer

 

Studietilbud 2019

Våren 2019 tilbys studiet ved Handelshøyskolen BI, Oslo og Trondheim

Studiet består av 15 studiepoeng, og har varighet på ett halvt år. Studiet kan inngå som del av masterutdanning i for eksempel ledelse.

Deltakere forplikter seg til å møte på alle samlinger. Det er også et krav om at deltakere underveis i studiet skal prøve ut og trene på det de lærer. De skal også reflektere over praksis og erfaringer fra egen arbeidsplass.

Finansiering av studiene

Studieplassene er finansiert av Utdanningsdirektoratet, men det er ingen stipend- eller vikarordning for den enkelte deltaker for dette videreutdanningstilbudet. Utgifter til reise, opphold og relevant studiemateriell dekkes ikke av Utdanningsdirektoratet.

Hvem kan søke?

Tilbudet er for rektorer og andre skoleledere som jobber i grunnskolen eller videregående opplæring. Du må ha gjennomført rektorutdanningen eller ha minimum 30 studiepoeng i skoleledelse eller tilsvarende.

Slik søker du

Du søker direkte til universitetet eller høgskolen du ønsker å studere ved. Søknadsfrist for våren 2019 er 1. desember 2018.

Du trenger ingen formell godkjenning av søknaden fra skoleeier, slik som du trenger når du søker for eksempel rektorutdanningen. Vi oppfordrer likevel at du som søker har dialog med skoleeieren din om deltakelse og tilrettelegging av studiene.

Søknadsbehandling

Dersom det er oversøkning til tilbudene blir først alle rektorer prioritert, deretter andre skoleledere. Rektorer og andre skoleledere som er ansatt i kommuner som inngår i oppfølgingsordningen blir prioritert først, i sine kategorier.

Har du spørsmål?

Vennligst ta kontakt med studiestedet direkte vedrørende søknadsprosess eller spørsmål knyttet til studiet.

Andre spørsmål kan rettes til rektorutdanning@udir.no