Informasjon til våre medlemmer om koronasituasjonen
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

Informasjon til våre medlemmer om koronasituasjonen

Skolelederforbundet oppfordrer alle medlemmer til å følge med på informasjon og veiledning når det gjelder koronasituasjonen. Dette gjelder både vurdering av egen helse og hvordan ledere i oppvekstsektoren skal opptre i denne situasjonen. Den 24. mars har regjeringen bestemt at tiltakene som er iverksatt videreføres til 13. april.

Viktige nettsteder for informasjon er:

Folkehelseinstituttets informasjonsside 
Helsedirektoratets informasjonsside 
Helsenorge.no  
Regjeringen.no 
NAV 
YS 
Kunnskapsdepartementets informasjonsside
Utdanningsdirektoratets informasjonsside

Konsekvenser for Skolelederforbundets arrangementer

Vi vurderer fortløpende risikosituasjonen tilknyttet våre egne arrangementer og møter. Deltakere på kurs orienteres direkte om eventuelle avlysninger. Den enkelte kommune/fylkeskommune gir sine egne retningslinjer for å begrense smitte og vi i Skolelederforbundet ønsker å bidra til at vi følger de samme retningslinjer for våre aktiviteter, enten de er i regi av forbundet sentralt, fylkeslag eller lokallag. 

Konsekvenser for reiser

Det ligger innenfor arbeidsgivers styringsrett å gi alminnelige pålegg vedrørende arbeidets utførelse, herunder bestemme at reiser i arbeidssammenheng ikke skal gjennomføres. Arbeidstaker plikter på rette seg etter dette.

Reiser på fritiden faller imidlertid utenfor arbeidsgivers styringsrett. Det er likevel viktig at alle, i den situasjonen vi nå er i, retter seg etter myndighetenes reiseråd.

Ys har avtale med Gjensidige. Gjensidige opplyser at reiseforsikringen dekker fremskyndet hjemreise og avbestilling. Bakgrunnen for utvidelsen er at offentlige myndigheter oppfordrer alle som er utenlands om å reise hjem og å unngå reiser som ikke er strengt nødvendige. Du finner oppdatert informasjon om koronaviruset og hva reiseforsikringen dekker hos Gjensidige. Den enkelte må sjekke med eget forsikringsselskap.

Sykmelding, egenmelding og sykepenger

Dersom lege vurderer at du selv eller en eller flere av dine ansatte må holdes isolert fordi dere kan være smittet av koronaviruset, opprettholdes rett til sykemelding og sykepenger. NAV godtar sykmelding uten personlig undersøkelse når det gjelder smittsom sykdom av betydning for folkehelsen.

Myndighetene har oppfordret arbeidsgiverne til å åpne for å bruke egenmelding de 16 første dagene av fraværet, såkalt utvidet egenmelding. Hensikten med dette er å frigjøre mest mulig kapasitet hos fastlegene til de mest prekære oppgavene.

NAV legger derfor til grunn at krav på sykepenger som hovedregel kan dokumenteres ved egenmelding. 

Det er innført nye regler om sykemelding og sykepenger i forbindelse med Korona-viruset. Alle som må være borte fra arbeidet på grunn av Covid-19, eller mistanke om det, har rett til sykepenger. Fra og med 16. mars 2020 gjelder nye regler hvor arbeidsgiverperioden er redusert fra 16 til tre dager. Les mer om dette her:

Dersom du på eget initiativ velger å isolere deg i hjemmet på grunn av smittefare, har du normalt ikke rett til sykepenger eller lønn fra arbeidsgiver.

Omsorgspenger ved stengte skoler og barnehager

Foreldre til barn som er 12 år eller yngre har rett til omsorgspenger dersom de må være hjemme fra arbeid på grunn av stengte skoler og barnehager. Regjeringen har besluttet at antallet dager per år med rett til omsorgspenger skal dobles. Dette gjelder fra 13. mars og ut 2020. De første tre dagene finansieres av arbeidsgiver, resten forskutteres av arbeidsgiver som kan søke refusjon fra NAV. Les mer om dette her:

Arbeidsgiver pålegger deg å være hjemme eller du må være i karantene

Du har rett til lønn dersom arbeidsgiver pålegger deg å holde deg borte fra arbeidsplassen. Dersom arbeidet kan utføres hjemmefra har du plikt til å gjøre det. Det er helsemyndighetene og arbeidsgiver som vurderer om arbeidstakere skal holde seg hjemme. Den enkelte arbeidstaker står ikke fritt til å ta en slik avgjørelse på egen hånd. Hjemmekarantene er et viktig virkemiddel for å begrense spredningen av koronaviruset. Du finner viktig informasjon om karantenereglene på de ovennenvte nettsidene.

Som leder i oppvekstsektorens er det viktig at du samarbeider med skoleeier/barnehageeier/arbeidsgiver. God dialog og tilrettelegging er viktig. Ansattes eventuelle frykt eller uro må tas på alvor.

Omdisponering av arbeidstakere

En eventuell omdisponering av arbeidstakere må skje innenfor de grensene gjeldede lov og avtaleverk setter. Her er god dialog og drøfting mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte viktig.

Stengte skoler og barnehager

Fra 13. mars ble alle skoler og barnehager midlertidig stengt. Den 24.mars bestemte regjeringen at skoler og barnehager foreløpig skal være stengt til 13. april.

Her er informasjon fra Folkehelseinstituttet for barnehager og skoler om korona 

Her er informasjon fra Utdanningsdirektoratet for barnehager og skoler om korona  

Arbeidsgiver vil ha lønnsplikt under stenging av skoler og barnehager. Ansatte kan pålegges å jobbe hjemmefra dersom det er praktisk mulig. 

Generelt om permittering

Reglene for når arbeidsgiver kan permittere er regulert i hovedavtalene mellom YS og arbeidsgiverorganisasjonene (NHO, Virke, Spekter, KS og andre). Reglene gjelder også i ikke-tariffbundne bedrifter som såkalt sedvanerett. Statsansatte kan ikke permitteres.

Situasjonen for offentlig ansatte kan være annerledes enn i privat sektor: Statsansatte kan ikke permitteres, mens KS uttaler 18. mars at permittering bør være uaktuelt i kommunene.

Skolelederforbundet legger til grunn at permittering er uaktuelt for våre medlemmer.

Nærmere redegjørelse for permitteringsinstituttet finner du på Ys sine sider, se lenke ovenfor.

Permittering i barnehage og SFO uaktuelt

Foreldre slipper å betale for barnehage og SFO så lenge tilbudet er stengt på grunn av koronautbruddet. Barnehagene får kompensert dette tapet fullt ut av staten. Slik unngår vi permitteringer i barnehager og SFO.  

Permitteringer i kommunene er uaktuelt

KS uttalte den 18.03  at kommunenes samfunnsansvar tilsier at permittering er et svært uønsket tiltak som må unngås. Når regjeringen sørger for at kommunene ikke tvinges til å gjøre det av økonomiske årsaker, har KS stor tiltro til at dette heller ikke gjøres. Kommunesektoren opplever betydelig inntektssvikt på en rekke andre områder. KS legger til grunn at regjeringen fortsetter arbeidet med tiltak som gjør det uaktuelt med permitteringer også i andre sektorer enn i skoler og barnehager.

Hvilke rettigheter og plikter har arbeidstakere generelt?

På denne siden svarer vår hovedorganisasjon YS på vanlige spørsmål om hvilke rettigheter og plikter arbeidstakere generelt har i forbindelse med koronakrisen.

Har du flere spørsmål? Kontakt Skolelederforbundets sekretariat på telefon 24 10 19 00 eller post@skolelederforbundet.no 

Denne siden ble sist oppdatert 24.03 kl. 17.30