Informasjon til våre medlemmer om koronasituasjonen
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

Informasjon til våre medlemmer om koronasituasjonen

Skolelederforbundet oppfordrer alle medlemmer til å følge med på informasjon og veiledning når det gjelder koronasituasjonen. Dette gjelder både vurdering av egen helse og hvordan ledere i oppvekstsektoren skal opptre i denne situasjonen.

Viktige nettsteder for informasjon er:

Folkehelseinstituttets informasjonsside 
Helsedirektoratets informasjonsside 
Helsenorge.no  
Regjeringen.no 
NAV 
YS 
Kunnskapsdepartementets informasjonsside
Utdanningsdirektoratets informasjonsside

Konsekvenser for Skolelederforbundets arrangementer

Vi vurderer fortløpende risikosituasjonen tilknyttet våre egne arrangementer og møter. Deltakere på kurs orienteres direkte om eventuelle avlysninger. 

Konsekvenser for reiser

Det ligger innenfor arbeidsgivers styringsrett å gi alminnelige pålegg vedrørende arbeidets utførelse, herunder bestemme at reiser i arbeidssammenheng ikke skal gjennomføres. Arbeidstaker plikter på rette seg etter dette.

Reiser på fritiden faller imidlertid utenfor arbeidsgivers styringsrett. Det er likevel viktig at alle, i den situasjonen vi nå er i, retter seg etter myndighetenes reiseråd.

YS har avtale med Gjensidige. Gjensidige opplyser at reiseforsikringen dekker fremskyndet hjemreise og avbestilling. Bakgrunnen for utvidelsen er at offentlige myndigheter oppfordrer alle som er utenlands om å reise hjem og å unngå reiser som ikke er strengt nødvendige. Du finner oppdatert informasjon om koronaviruset og hva reiseforsikringen dekker hos Gjensidige. Den enkelte må sjekke med eget forsikringsselskap.

Stengte skoler og barnehager

Barnehager, grunnskoler, videregående skoler og skolefritidsordninger er nå åpnet igjen. Det er utarbeidet veiledere for smittevern og fastsatt midlertidige forskrifter for barnehage- og skolesektoren. Det kan leses mer om dette her.

Her er en samleside informasjon fra Utdanningsdirektoratet for barnehager og skoler om korona  

Arbeidsgiver vil ha lønnsplikt under stenging av skoler og barnehager. Ansatte kan pålegges å jobbe hjemmefra dersom det er praktisk mulig. 

Ansatte i barnehager og skoler er nøkkelpersonell med kritisk samfunnsfunksjon

Alle ansatte og ledere i barnehage, grunnskolen og i videregående skole regnes som nøkkelpersonell i virksomheter med kritisk samfunnsfunksjon. Det innebærer at barn under 12 år som har minst én forelder ansatt i barnehage eller skole, har rett til et tilbud dersom skole eller barnehage er stengt eller har redusert åpningstid. Les mer om dette og se oversikt over hvilke yrkesgrupper som er omfattet her.

Omsorgspenger ved stengte skoler og barnehager

Foreldre til barn som er 12 år eller yngre har rett til omsorgspenger dersom de må være hjemme fra arbeid på grunn av stengte skoler og barnehager. Regjeringen har besluttet at antallet dager per år med rett til omsorgspenger skal dobles. Dette gjelder fra 13. mars og ut 2020. De første tre dagene finansieres av arbeidsgiver, og resten forskutteres av arbeidsgiver som kan søke refusjon fra NAV. Les mer om dette her.

Dersom foreldre holder barn hjemme fra åpne barnehager og skoler på grunn av koronapandemien, kreves det legeerklæring for rett til omsorgspenger. Les om dette

 

Sykemelding, egenmelding og sykepenger

Dersom lege vurderer at du selv eller en eller flere av dine ansatte må holdes isolert fordi dere kan være smittet av koronaviruset, opprettholdes rett til sykemelding og sykepenger. 


Regjeringen økte 16. mars retten til bruk av egenmelding for arbeidstakere til 16 dager. Dette var for å dempe arbeidspresset hos primærhelsetjenesten. På grunn av den endrede smittesituasjonen har regjeringen besluttet at denne midlertidige ordningen opphører med virkning fra 1. juni. Det går etter dette tilbake til hovedregelen om at det kan kreves legeerklæring etter tre dager, eventuelt flere dager dersom det er avtalt. Les mer om dette her.   

Når det gjelder sykepenger, er det fra og med 16. mars innført regler hvor arbeidsgiverperioden er redusert fra 16 til tre dager ved sykefravær grunnet korona-pandemien. 

Dersom du på eget initiativ velger å isolere deg i hjemmet på grunn av smittefare, har du normalt ikke rett til sykepenger eller lønn fra arbeidsgiver.

Yrkesskadeforsikring og koronasmitte

Regjeringen har endret yrkesskadereglene i folketrygden, slik at særlig helsepersonell, men også andre yrkesgrupper som smittes av koronaviruset på jobb, sikres gode økonomiske rettigheter. Reglene gjelder fra 1. mars 2020.

Skolelederforbundet mener på denne bakgrunn at ansatte i barnehage og skole vil ha rett til yrkesskadeerstatning ved smitte og eventuelle senskader av covid-19 (koronavirus). For at man skal få rett til yrkesskadeforsikring må følgende vilkår være oppfylt:

·       Smitten må ha skjedd på arbeidsplassen i arbeidstiden.

·       Det må være årsakssammenheng mellom smitten arbeidstaker er blitt utsatt for på jobb og etterfølgende alvorlig sykdom.

·       Dokumentasjon er nødvendig.

·       Arbeidsgiver må melde yrkesskade

Her kan du lese mer om reglene for yrkesskadeerstatning ved koronasmitte

Hvis arbeidsgiver pålegger deg å være hjemme eller du må være i karantene

Du har rett til lønn dersom arbeidsgiver pålegger deg å holde deg borte fra arbeidsplassen. Dersom arbeidet kan utføres hjemmefra har du plikt til å gjøre det. Det er helsemyndighetene og arbeidsgiver som vurderer om arbeidstakere skal holde seg hjemme. Den enkelte arbeidstaker står ikke fritt til å ta en slik avgjørelse på egen hånd. 

Som leder i oppvekstsektorens er det viktig at du samarbeider med skoleeier/barnehageeier/arbeidsgiver. God dialog og tilrettelegging er viktig. Ansattes eventuelle frykt eller uro må tas på alvor.

Omdisponering av arbeidstakere

En eventuell omdisponering av arbeidstakere må skje innenfor de grensene gjeldede lov og avtaleverk setter. Her er god dialog og drøfting mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte viktig.

Generelt om permittering

Reglene for når arbeidsgiver kan permittere er regulert i hovedavtalene mellom YS og arbeidsgiverorganisasjonene (NHO, Virke, Spekter, KS og andre). Reglene gjelder også i ikke-tariffbundne bedrifter som såkalt sedvanerett. Statsansatte kan ikke permitteres.

Situasjonen for offentlig ansatte kan være annerledes enn i privat sektor: Statsansatte kan ikke permitteres, mens KS uttaler 18. mars at permittering bør være uaktuelt i kommunene.

Skolelederforbundet legger til grunn at permittering er uaktuelt for våre medlemmer.

Nærmere redegjørelse for permitteringsinstituttet finner du på YS sine sider.

Permittering i barnehage og SFO uaktuelt

Foreldre slipper å betale for barnehage og SFO så lenge tilbudet er stengt på grunn av koronautbruddet. Barnehagene får kompensert dette tapet fullt ut av staten. Slik unngår vi permitteringer i barnehager og SFO.  

Permitteringer i kommunene er uaktuelt

KS uttalte den 18.03.20 at kommunenes samfunnsansvar tilsier at permittering er et svært uønsket tiltak som må unngås. Når regjeringen sørger for at kommunene ikke tvinges til å gjøre det av økonomiske årsaker, har KS stor tiltro til at dette heller ikke gjøres. Kommunesektoren opplever betydelig inntektssvikt på en rekke andre områder. KS legger til grunn at regjeringen fortsetter arbeidet med tiltak som gjør det uaktuelt med permitteringer også i andre sektorer enn i skoler og barnehager.

Har du flere spørsmål? Kontakt Skolelederforbundets sekretariat på telefon 24 10 19 00 eller post@skolelederforbundet.no 

Denne siden ble sist oppdatert 22.05.2020