Hva er relasjonell velferd?
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

Hva er relasjonell velferd?

 – Relasjonsledelse er en holdning til ledelse som plasserer lederen inn i et fellesskap der rollen blir integrert i et større samspill, sier Jan Spurkeland.

 

Intervju: Tormod Smedstad. (Artikkelen står også på trykk i fagbladet Skolelederen.) 

 – Etisk atferd betegner gode handlinger og god moralpraksis. Etisk atferd trenger både metoder og refleksjon for å bli omsatt til praksis. Relasjonell atferd kan betraktes som virkemiddel til etisk atferd. Begge begrepene underbygger det å utvikle et høyere nivå for velferd – relasjonell velferd. Relasjonell velferd betyr at vi omgir oss med mennesker som gir oss støtte og styrke til å takle livets utfordringer, sier Jan Spurkeland.

Mot et varmere samfunn

 Spurkeland har studert, og skrevet flere bøker om, relasjoner. Han har 30 års erfaring med ledertrening og organisasjonsutvikling. Han har også erfaring fra lederoppgaver som rektor, skolesjef og personalsjef.

Vi har hatt en samtale med Spurkeland med utgangspunkt i bøkene Relasjonsledelse og Relasjonell atferd i arbeidslivet. – Om alle offentlige og private menneskebehandlere i vårt velferdssamfunn forstår mer av hva det vil si å utføre relasjonelt velferdsarbeid, kan samfunnet vårt bevege seg i retning av et varmere samfunn der flere kjenner seg ivaretatt, sier Spurkeland.

I tillegg til å skrive bøker driver Spurkeland med konsulentvirksomhet og foredrag innenfor temaet relasjoner. Han holder også et eget seminar, i behagelige omgivelser på Madeira, kalt Madeira Leadership Seminar. Dette er en del av Relasjonsakademiets kursrekke.

Basis for god kommunikasjon

Det har oppstått noen dilemmaer i vårt digitale samfunn. Vi er på en måte utstyrt med tidenes beste kommunikasjonsmuligheter, samtidig som vi mister kontrollen med noen av de samme hjelpemidlene.  Et annet dilemma er økende grad av ensomhet midt i en utvikling av det kommunikasjonsmessige fullverdige kanalsystemet. – Den digitale rikdommen oppleves ofte som relasjonell fattigdom. Ekte relasjoner kan ikke erstattes med digitale hjelpemidler og fjernkontakt, påpeker Spurkeland.

Relasjoner handler om anerkjennelse, tilbakemelding og ros som relasjonell konstruktiv atferd. Det handler også om empati, en form for sterk identifisering med andre mennesker. Innlevelsen blir emosjonell når vi klarer å se og oppleve noe av den andres emosjonelle situasjon.

Relasjonell kapital

– Når en organisasjon skal utvikle en bedre relasjonell atferd, kan det være bra å starte med en utvikling av de normene som skal regulere den nye atferden eller holde den på sporet. En norm for relasjonell atferd kan være at «dagen skal starte relasjonelt». Det kan være et håndtrykk eller en tydelig hilsen. Da får hver dag en mellommenneskelig sjanse til å bli god, forklarer Spurkeland. En annen målsetting kan være at «Vi støtter hverandre og skal ikke såre hverandre.» Det er vanskeligere å såre et menneske samme dag som du har utvekslet en relasjonell positiv handling med vedkommende.

Spurkeland snakker også om relasjonell kapital. Det er summen av positive relasjoner for et individ eller gruppe. – Ledere får andre betingelser for å skape samhold og prestasjoner gjennom bevissthet og oppbygging av relasjonell kapital. Det som egentlig kjennetegner et godt lag, er at laget har utviklet slitesterke relasjoner som tåler trykk og temperatur. Forskning viser at gode relasjoner gjør oss lykkeligere og sunnere.

Relasjonsledelse

Min definisjon av ledelse går slik: Ledelse er å utløse energi hos andre mennesker. All annen ledelse er administrativ håndtering av arbeidsoppgaver.

– Jeg tror på et treningsstudio for ledere. Der blir du ikke fortalt om ledelse. Du trener på ledelse. Det skal være et sted der du kan overvinne relasjonell feighet og trene ferdigheter i relasjonsbygging. En av de viktigste ferdighetene på treningsagendaen er dialog. Kunsten å mestre den likeverdige og balanserte samtalen er nøkkelen til et vellykket lederliv. Relasjonsledelse er en holdning til ledelse som plasserer lederen inn i et fellesskap der rollen blir integrert i et større samspill, forklarer Spurkeland.

Spurkeland viser til at vi vet nokså mye om lederatferd som virker relasjonsutviklende og som gir naturlig autoritet. – Naturlig autoritet kommer fra den psykologiske og emosjonelle styrkedimensjonen i selve relasjonen der posisjon er underordnet.

Psykologisk krevende

Det er en enkel sak å finne ut av hva en lederposisjon gir av muligheter for maktutfoldelse, og hvilke rettigheter som følger med. – Relasjonstenkning er en større og svært krevende psykologisk utfordring. Utfordring i ledelse ligger på det mellommenneskelige planet, sier Spurkeland. Han er videre opptatt av synlighet. – Synlig ledelse handler om holdninger og psykisk styrke til å være tilstede i fellesskapet. For å bli en synlig leder, må lederen prioritere mellom ulike tidkrevende aktiviteter.

Psykologen Carl Rogers har påvist at lederens relasjon til medarbeideren påvirker produktiviteten. «Menneskeorienterte» ledere er høyproduktive sammenliknet med de «produksjonsorienterte». Rogers sier også at en leder øker sin innflytelse gjennom deling av makt. Dette innebærer sterkere bruk av grupper, kolleger og team i utøvelse av ledelse. – Ledere er på en måte pedagogiske tilretteleggere for mestring. Dette kan være med på å styrke den mentale helsen for medarbeiderne, tilføyer Spurkeland.

Spurkeland refererer også Golemans forskning som slår fast at emosjonell intelligens utgjør 90 prosent av årsaken til at enkelte ledere utmerker seg. Dette understreker følelsenes betydning i utvikling av god ledelse. – Innenfor relasjonskompetanse snakker vi om emosjonell modenhet. Den omfatter emosjonell intelligens, empati, sensitivitet og verdsetting av den emosjonelle komponenten i jobbutførelsen.

Relasjonsfremmende atferd

– Ingen mennesker er bare det du ser. De skjuler hundre flere kompetanser og tusen flere talenter. Det er alltid interessant hva et menneske kan prestere innen ett eller flere områder. Spurkeland er opptatt av at vi interesserer oss for menneskers totalkompetanse.

Det å vise interesse for medarbeiderne utover arbeidssituasjonen blir viktig. Da viser du evne til å bry deg om andre og det som samspillet med andre innebærer av muligheter.

I en relasjon forventes det av begge parter at forbindelsen holdes ved like gjennom en form for fornyende kontrakt. Det kreves en viss balanse og gjensidighet i kontakten for at begge skal synes det har en hensikt å fortsette samarbeidet. – I en relasjon der maktforholdet er svært ulikt, kan det bli kraftig ubalanse. I et medarbeider-leder-forhold kan stor ubalanse aldri aksepteres. Assymetri i relasjoner må justeres i retning av symmetri.

Å kunne stille spørsmål

Under overskriften relasjonsskapende ferdigheter omtaler Spurkeland (Relasjonsledelse 2017) for eksempel evne til å stille spørsmål. Med en spesiell advarsel om at ledere som vet best og svarer først, dreper alle initiativer. Det kan ofte være lurt at en leder venter med å uttrykke sine egne oppfatninger.

Legg til rette for medvirkning og ta medarbeiderne med på råd, oppfordrer Spurkeland. Det betyr at en takker for ideer og forslag og synliggjør og belønner forslagsstillere. Han nevner også kvalitet i hverdagen gjennom å holde fokus på arbeidsprosessene som gir resultater. Og for all del: Gi plass til humor!