Hva er god ledelse i lys av fagfornyelsen?
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

Hva er god ledelse i lys av fagfornyelsen

Fremover blir det viktig at vi ledere stiller spørsmål omkring eksisterende praksis, måten man snakker om elever på og normer for samhandling i organisasjonen, sier forbundsleder Stig Johannessen. 

 

(Denne kommentaren sto på trykk i juninummeret av Skolelederen)

 

Ledelse av faglig utvikling handler om å sette det en ønsker å oppnå inn i en kontekst, analysere hvilke påvirkningsfaktorer som er av betydning for å lykkes, eller som kan bidra til at en ikke lykkes! Profesjonelt samarbeid handler ikke om å iverksette metoder og praksiser som har vært virkningsfulle på andre arenaer, de må tilpasses. Dette krever at vi vi beveger oss bortenfor de hurtige løsningene. Vi gjennomfører gode analyser, involverer og skaper mulighet for individuell påvirkning for den vei vi skal gå sammen!

Hver skole har sitt unike sett med ledere og lærere med et allerede etablert samspillsmønster. For å etablere et faglig samarbeid på det nivå som forventes gjennom overordnet del og i de nye læreplanene, må det derfor stilles spørsmål ved eksisterende rammer, mønstre, metoder og praksis. Man må se på rutiner for hvordan man gjør ting, måter man snakker om elever på og normer for samhandling. Dette er noen viktige faktorer som kan hjelpe eller hindre det å etablere et godt faglig samarbeid.

Det å utvikle et profesjonelt felleskap krever at vi faktisk stiller oss noen spørsmål i forhold til hva vi ønsker å oppnå for våre elever, og hvorvidt vi har et avklart og felles elev- og læringssyn. Det er et viktig grunnlag for å kunne dele en felles visjon om «slik gjør vi det hos oss»! Vi må også skape aksept og anerkjennelse for en evidensbasert utvikling. Felles mål i seg selv er ikke nok, men de må bearbeides og forstås av alle involverte som grunnlag for å utvikle egen praksis.

Et profesjonelt fellesskap jobber med kjennetegn og måleparametere. Lokale og nasjonale måltall må oversettes til et språk som anerkjennes og benyttes som grunnlag for utvikling til det beste for elevene. Et felleskap som diskuterer og deler, skaper kultur for en kollegial veiledningsmodell der det er naturlig å observere, reflektere og utvikle egen praksis sammen med andre og bygger et sterkt fellesskap som utfordrer og utvikler.

Gode ledelsesparametere som respekt og gjensidig tillit er viktige elementer for å kunne utvikle både individet og det kollektive profesjonelle felleskapet. Respekt for at andre kan mer enn deg er et viktig element hvor en ser verdiene i andres ekspertise for egen utvikling. Samarbeidende profesjonalitet handler om å skape arenaer for å «oppdage» kollegenes styrker og svakheter og utvikle disse sammen.

Skolelederforbundet er opptatt av at vi som ledere må være mer enn organisatorer. Vi må kunne bidra til å «se» læremomenter for den enkelte lærer, og vi må skape den indre motivasjon som bidrar til at en utvikler seg til å lære av egen og andres praksis. Den aktive veiledning gjennom å «pushe» når det er nødvendig og korrigere/ justere når det er nødvendig, i samarbeid med den enkelte lærer/ lærergruppe, bidrar til å styrke fellesskapet!

Delegasjon og ansvarliggjøring er viktig for å bygge et felleskap som tar ansvar og løfter sammen. Å utvikle modeller for å delegere myndighet og ressurser til lærergruppene, slik at undervisningen tilpasses og utvikles til det beste for den enkelte elev, blir viktig!

Gjennom god og tillitsbasert ledelse skapes det et sterkt fellesskap som jobber sammen – et sosialt felleskap som danner grunnlag for å håndtere de utfordringer hverdagen bringer. Et godt fellesskap har ledere som bygger kapasitet til å håndtere med- og motgang!

En god samhandlingskultur ser muligheter! Det betinger at alle deltar i utviklingen – ikke bare lærere og øvrig personale – men i særdeleshet elevene.Et fellesskap som utvikler seg har alle med. Dette er kjernen i godt lederskap! Det er store forventninger til oss ledere i sektoren for å nå disse målene. Vår oppgave i Skolelederforbundet er å stå for dette. Samtidig må vi jobbe aktivt for å sikre at det faktisk er mulig å være en faglig pedagogisk leder og ikke kun en forvaltningsleder!