Vårt krav i arbeidstidsforhandlingene
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

Vårt krav i arbeidstidsforhandlingene

I forrige uke overleverte lærerorganisasjonene og Skolelederforbudnet første krav til KS i forhandlingene omkring ny arbeidstidsavtale for undervisningspersonalet.

Her følger et utdrag fra kravteksten:

"Om skoleledernes arbeidsforhold 

Det er behov for en avtale om skoleledelse, jf pkt 8 i SFSen, som i større grad tar hensyn til endringene i lederstillingenes arbeidsmengde og kompleksitet. Arbeidsoppgavene for skolelederne har over tid økt betydelig. Den lokale drøftingsretten om ressurs til skoleledelse fungerer bare delvis, og avtalen bør i større grad enn nå sikre tid i alle skoleslagene til pedagogisk ledelse og personalledelse vsa økonomistyring og administrasjon.

Bestemmelsene om at skoleledere skal tjene mer enn de ville vært garantert som lærer, er et viktig prinsipp om lønnsrelasjoner som er avgjørende for å sikre god rekruttering. Vårt primære standpunkt er at skoleledere skal lønnes vesentlig høyere enn dem de er satt til å lede. 

Om pedagogisk ledelse

Det er behov for en avtale som erkjenner ledelsens betydning for god skoleutvikling og som samsvarer godt med de grunnleggende prinsippene for samarbeid mellom partene i arbeidslivet. Vi mener at gode skoler preges av en kollektiv ansvarliggjøring der lærerne har et profesjonelt handlingsrom innenfor en tydelig felles organisering ledet av rektor i godt samarbeid med lærerne og deres tillitsvalgte. Lærere verdsetter og etterspør tydelig ledelse både på det pedagogisk-faglige, økonomisk-administrative og personalmessige området.

ærernes for- og etterarbeid til undervisningen har avgjørende betydning for elevenes opplæring. Lærerne må ha god tid til å forberede seg. Stadig mer av undervisningsplanleggingen skjer i samarbeid med kollegaer. Skolen trenger arbeidstidsordninger som legger til rette for samarbeid om arbeidsoppgaver som tradisjonelt har vært utført individuelt. Lærerne utfører det meste av sine arbeidsoppgaver på skolen, og det er behov for å redusere den tiden lærerne kan utebli fra profesjonsfellesskapet.

Det er behov for en avtale som muliggjør en bedre fordeling av lærernes arbeidsoppgaver gjennom året. Mer tid til planlegging, utviklingsarbeid og kompetanseheving bør vurderes lagt utenom elevåret, og alle styringsnivåer må jobbe for at lærerne kan konsentrere mer av sin arbeidsinnsats til elevene og undervisningen i skoletida."

Her kan du lese kravdokumentet i sin helhet: