Forstår ministeren situasjonen lederne står i?
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

Forstår ministeren situasjonen lederne står i?

I dag, 3. november, møter vi kunnskapsministeren til dialogmøte om koronasituasjonen. Etter innstramningene 27. oktober er vi bekymret for om ministeren er innforstått med de utfordringer lederne i skole og barnehage står midt oppe i. Dette er våre innspill i forkant av møtet: 

Vi ser av den mottatte innkalling til møtet at hovedtemaet er «Hvordan kan vi kommunisere smittevernreglene på en god og tydelig måte?». I et kort møte er det ikke tid til å ta alle problemstillinger opp så vi ønsker derfor å gi noen av de momenter refleksjoner fra oss skriftlig.

Skolelederforbundet har over tid fremhevet at et godt samarbeid mellom myndigheter og skoler og barnehager er en vesentlig faktor for å kunne stå i denne krevende situasjonen. I lys av den innstramningen som ble gjort kjent 27. oktober og fulgt opp med presiseringer den 28.oktober, er vi bekymret for om vi/sektor er godt nok innforstått med de utfordringer vi står midt oppe i. Det er i de regioner hvor det er utpreget smitte mye uklarheter som må løses av den enkelte ledere og ansatte i skolen. Et godt situasjonsbilde er kjernen i alle gode beslutninger. De nasjonale smittetiltakene er ment å gjøre det mulig å opprettholde et tilbud i skole og barnehage, men det er svært utfordrende når disse blir gjenstand for uklarheter og økt usikkerhet.

Kunnskapsministeren som arbeidsgiver?  

Dette ble ikke bedre da Kunnskapsministeren i sin oppklaring den 28.oktober gikk inn i rollen som arbeidsgiver og pekte på våre medlemmer. Hun ba dem sikre at ansatte har et forsvarlig arbeidsmiljø! Hvor har hun det fra at våre medlemmer ikke tar dette på største alvor? Skolelederforbundet er av den oppfatningen at forhold som berører relasjonen mellom arbeidsgivere og arbeidstagere løses best av disse på lavest mulig nivå. Beskrivelsen statlige myndigheter kommer med av gode tiltak som vi skole- og barnehageledere bør vurdere, oppfattes som overfladiske og lite oppbyggende/motiverende for å stå løpet ut, i en svært krevende periode. Forbundet har medlemmer som har vært i beredskap 24/7 siden skole- og barnehagestart som følge av vedvarende smitte i egen region. Når lærere må være hjemme som følge av mistanker om smitte, må noen tilby elevene opplæring. Når antall ansatte er færre, er det ledere som må steppe inn og sikre et forsvarlig tilbud. Alle i skolen ønsker å gi alt for at barn og unge skal få best mulig tilbud under gjeldende/rådende smitteverntiltak. Vi trenger derfor flere ressurser, ikke direkte føringer for hvordan vi skal gjøre arbeidet. Våre medlemmer er ikke smittevernpoliti! Det er ikke lærerne heller, eller noen av de øvrige ansatte!

Unødvendig friksjon 

Det vi trenger et rammeverk som er tydelig og som ikke skaper unødvendig friksjon i den enkelte virksomhet. Uklarheter bidrar bare til å skape ytterligere usikkerhet for ledere, lærere og øvrige ansatte i skolen i sitt arbeid for å sikre et forsvarlig arbeids og læringsmiljø. Det skaper for øvrig ytterligere usikkerhet når statsråden klart går ut og sier til lederne i sektoren at de skal sette inn vikarer og bruke penger, uavhengig av kommuneøkonomi og føringer fra egne eiere. Her kan kommunikasjon mellom ledere i skoler og barnehager og eiere settes på prøve! 

 Noen konkrete utfordringer fra ledernivået

• I veilederen for opplæring på UDIR1 står det at skolen «Dersom en skole må stenge på grunn av smitteverntiltak, skal elevene få opplæringen hjemme. Skolene må gi opplæring til elevene hjemme fra første dag» Skolelederforbundet mener dette er en for sterk føring og skaper unødvendig friksjon og misforståelser. Vi kommenterte dette i høringsprosessen, men det ble ikke tatt hensyn til.

• Vi trenger noen klare råd fra FHI om personalsamlinger, foreldremøter, nettverk på̊tvers av skoler og barnehager ol. Vi er klar over at det er lagt til den enkelte kommune å gjøre dette. Vår erfaring er at vi har er et godt samarbeid med smitteoverlegene. Men tilbakemeldingene er at lederne til stadighet ender opp i en balansegang mellom skjønn og uklare retningslinjer. Dette skaper mer usikkerhet for den enkelte leder. Vi legger ved et sitat fra en av våre medlemmer: «I forbindelse med innføring av innstramming av tiltak, og nye tiltak knyttet til utvikling av smittesituasjonen opplever jeg at mange skoleledere synes det er vanskelig å forstå hvilke av tiltakene det gjøres unntak for i skolesammenheng. Eller sagt på en annen måte; hvilke tiltak som gjelder for befolkningen generelt, og hvilke som gjelder for skole. Ser f.eks i dag at det kommer henvendelser knyttet til munnbindbruk, utviklingssamtaler, foreldremøter, fellestid på skoler m.m. Disse henvendelsene har bakgrunn i at lærere er engstelige og føler seg utsatt. Et innspill til KD kan derfor være at man er enda tydeligere på hva som gjelder for skole og ikke, slik at våre medlemmer slipper å bruke kapasitet på å finne ut av dette.» I kommuner hvor det har vært vedvarende smitte over lang tid, tærer det på å gjøre slike vurderinger fra dag til dag. Det hadde derfor vært fint å kunne «lene» seg på en tydelig veiledning.

• Ifm høringen av forlengelse av loven ”midlertidig lov om tilpasninger i barnehageloven, opplæringslova og friskolelova for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 ” kommenterte vi med flere at det under trafikklysmodellen er tolkningsutfordringer ift hva som kan fravikes under gult trafikklys. Det ble i forarbeidende til loven skrevet i punkt 5.32 ; Når det er nødvendig, må vurderes konkret ut fra lokale forhold, som areal mv., hvilke smitteverntiltak som til enhver tid er nødvendig, og om og i hvilken grad disse tiltakene påvirker muligheten til å oppfylle de ordinære reglene. Departementet vil vurdere om det bør gis mer veiledning om disse spørsmålene. Det ville vært naturlig at det i situasjoner hvor det er mye lokal smitte og mange i karantene, at det var en større tydelighet ift hva som kan fravikes med referanse til smitteverntiltak. Det at det er uklarheter bidrar til å skape ytterligere utfordringer for skolens og barnehagens ledere.  Dette forsterkes ved at det innføres mitteverntiltak i samfunnet rundt skolen som ikke gjelder innen skole og barnehageområdet. 

Stig Johannessen, forbundsleder i Skolelederforbundet