Forslag til ny opplæringslov
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

Forslag til ny opplæringslov

Forslaget til ny opplæringslov ble overrakt til kunnskapsminister Sanner i dag. Utredningen er på over 800 sider. Skolelederforbundet har gjennom referansegruppen kommet med en rekke innspill til utvalget. Under finner dere et lite utvalg av noen av forslagene til den nye opplæringsloven.

Forslaget legger barnekonsekvensanalyse til grunn og de har sett nærmere på prinsippet for elevmedvirkning og demokrati. Prinsippet om barnets beste reguleres overordnet i loven for å synliggjøre elevens rettigheter bedre. Formålet er å øke bevisstheten og etterlevelsen av elevens rettigheter. Det generelle opplæringskravet foreslås ikke endret, men skal tydeliggjøres.

En bedret mulighet til å lykkes på skolen

For å øke gjennomføringsgraden foreslås det et krav om et visst omfang grunnskoleopplæring for at en elev kan anses å ha fullført grunnskole og retten til videregående opplæring utløses. Videre foreslås det rett til ett år med tilrettelagt grunnskoleopplæring på en videregående skole for de som ikke har fullført grunnskoleopplæring. I tillegg legger forslaget opp til at de som ikke har fullført videregående opplæring får en ny sjanse.

Forsvarlig opplæring og større fleksibilitet i fag- og timefordeling

Utvalget legger vekt på mer forsvarlig opplæring. Samtidig som de foreslår å oppheve bestemmelsen om lærernorm ønsker de at det skal være et krav om at lærer som hovedregel skal være til stede i opplæringen. Videre følger også et forslag om at vikarordningen skal være forsvarlig.

Ettersom det er vanskeligere å gjennomføre tverrfaglige prosjekter og overordnet del legges det opp til at 10% av timene i ett fag kan overføres til andre fag. Utvalget ønsker seg også større mulighet for fjernundervisning.

Nye begreper

Begrepene tilpasset opplæring foreslås byttet ut med universell opplæring eller universelt utformet opplæring og spesialundervisning foreslås endret til individuelt tilrettelagt opplæring

Fysisk inngripen overfor elever

Det foreslås å gi hjemmel for at tilsatte i skolen skal kunne gripe inn fysisk overfor elever for å opprettholde ro og orden eller for å avverge skade. Bakgrunnen for dette er at tvang som utøves i dag utøves på et for svakt rettslig grunnlag. Derfor foreslår man å lovfeste det i opplæringsloven;

§ 12-1. Tiltak overfor elevane for å halde ro og orden og avverje skade Skolen skal arbeide førebyggjande mot skade og fare, og sørgje for tryggleik med minst mogleg inngripande tiltak. Tilsette i skolen kan gripe inn fysisk mot elevar dersom det er nødvendig for å avverje fare for skade på andre personar eller for å avverje vesentleg skade på eigedom. Tilsette kan òg gripe inn fysisk mot elevar for å halde ro og orden dersom det er nødvendig for å unngå meir inngripande tiltak. Tilsette kan berre nytte lite inngripande tiltak, som å halde eleven fast ei lita stund eller ta eleven ut av fellesrom. Dei fysiske inngrepa skal vere så få, kortvarige og skånsame som mogleg.

For øvrig foreslås det ingen store endringer i kapittel 9A. Rektorkravet er foreslått opprettholdt.

 Les pressemeldingen her

Les NOU 2019: 23 her