Forslag til ny forvaltningslov
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

Forvaltningsloven er viktig for forvaltningen og formålet med ny lov er å legge til rette for at forvaltningens saksbehandling er god, tillitsskapende og effektiv. Den skal ivareta hensynet til den enkelte og til samfunnet. (forslag til ny formålsbestemmelse).

Fra forvaltningslovutvalgets egen pressemelding sakser vi:

«På samme måte som i dagens lov, foreslås regler om blant annet habilitet, taushetsplikt og saksforberedelse i saker om enkeltvedtak eller forskrift. På mange punkter videreføres reglene i dagens lov, men utvalget foreslår også en rekke endringer av språklig og innholdsmessig karakter. Blant annet foreslår utvalget en utvidet adgang til å dele taushetsbelagte opplysninger innad i forvaltningen, innenfor de rammer personvernforordningen setter. Utvalget foreslår også regler som ikke har noe motstykke i dagens forvaltningslov, blant annet regler om klarspråk, særlige regler for kollegiale organer (nemnder) og mer utfyllende regler om saksbehandlingen i forskriftssaker.»

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/overlevering-av-forvaltningslovutvalgets-utredning/id2632512/

Forvaltningsloven er viktig for skoler i saksbehandlingen av saker. Det er derfor viktig å følge behandlingen av utvalgets forslag.»