Flere sjanser og mer fleksibilitet
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

Flere sjanser og mer fleksibilitet

Liedutvalget har levert NOU 2019:25 Med rett til å mestre. Struktur og innhold i videregående skole. Innstillingen inneholder over 100 tiltak som skal svare på utfordringene i videregående opplæring. 

Kunnskapsministeren la vekt på at det er en rekke utfordringer i videregående skole som må løses. For det første begynner en god del elever på videregående opplæring med for svak kompetanse. For det andre dekker ikke opplæringen behovene hverken til elevene eller til samfunnet. Videre forbereder ikke opplæringen elevene godt nok til høyere utdanning. Det er også for mange unge som sliter med dårlig psykisk helse. Under finner du noen av hovedtrekkene i utvalgets anbefalinger.

Det foreslås at man ikke kun har en rett til videregående opplæring, men at det også gis en rett til å fullføre. Begrunnelsen for dette er at dagens rett til videregående opplæring på tre år er for mange ikke nok. Det er mange som trenger lengre tid og inntil i dag har de kun fått en sjanse.

Elever som ikke har et godt nok faglig nivå fra ungdomsskolen skal få innføringsfag i norsk, engelsk og matematikk, og elevene må bestå fagene for å kunne gå videre til neste fagnivå.

Det legges sterkere vekt på at kompetansen ved endt skolegang skal være av høy kvalitet. Videregående opplæring skal føre til enten studiekompetanse eller yrkeskompetanse, og elevenes sluttkompetanse skal legge sterkere føringer for innholdet i den enkelte elevs opplæring. Generell studiekompetanse skal ha så høy kvalitet at studentene er reelt forberedt på høyere studier. Videre skal yrkeskompetansen anerkjennes av yrkeslivet og baseres på reelle behov.

Opplæringen skal også bli mer fleksibel. Det legges opp til bedre mulighet til fordypning og elevene skal ha færre fag om gangen. Skoleåret skal deles inn i terminer. Utvalget vil i sterkere grad anerkjenne at man lærer i forskjellig takt. Derfor skal elevene oppnå kompetanse i faget før de går videre. Det foreslås også mulighet for omvalg underveis. Innholdsmessig foreslås det nye utdanningsprogrammer i det studieforberedende utdanningsløpet. Vi vil også trekke frem at det legges opp til færre timer i norsk og fremmedspråk, men det opprettes et programfag i norsk. Timetallet i engelsk foreslås økt.

Eksamensgruppa har anbefalt at dagens trekkordning avvikles, noe som støttes i NOUen.

Ved å foreslå at voksne skal få mulighet til å fornye sin kompetanse anerkjenner utvalget at fremtidens arbeidsliv krever stadig nytt kompetansepåfyll. Voksne skal i større grad få tilgodesett sin realkompetanse slik at opplæringen blir mer treffsikker.

NOU 2019:25 Med rett til å mestre