Er det likelønn blant skoleledere?
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

Er det likelønn blant skoleledere?

Resten av året jobber kvinner gratis. LO, Unio og YS markerer felles likelønnsdag i dag, 14. november. Lønnsforskjellene har likevel i løpet av de siste årene blitt beskjedent redusert. Målet er at denne dagen skal komme senere og senere hvert år.

Ved å sammenligne kvinners gjennomsnittslønn per årsverk med menns gjennomsnittlige lønn per årsverk lages det et bilde på at fra denne dagen og ut året jobber norske kvinner jobber gratis.I 2018 var heltidsansatte kvinners gjennomsnittlige månedslønn 88,5 prosent av menns gjennomsnittlige månedslønn. Både i privat og offentlig eide foretak, kommuneforvaltningen og statsforvaltningen tjener heltidsansatte menn mer enn kvinner (SSB).

Hvordan står det til blant Skolelederforbundets medlemmer?

Vi har sett på lønn og kjønn i medlemsmassen i Skolelederforbundet. Våre tall viser at det er små lønnsforskjeller blant rektorer og litt større forskjeller blant øvrige ledere. I kategorien «øvrige ledere» har vi inkludert alle stillingstitler utenom rektorer noe som kan være

 en del av forklaringen og må derfor ikke nødvendigvis knyttes til kjønn. Kvinnelige rektorer litt foran menn i videregående skole, mens det er omvendt i grunnskolen. 

Tallene er basert på våre medlemmer der vi har lønnsinformasjon for 2018. For videregående skole er statistikken basert på 696 medlemmer og for grunnskole/barnehage er statistikken basert på 1278 medlemmer. Dette utgjør i underkant av halvparten av medlemmene.

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

Hvilket fokus har forbundet på likelønn?

Vi tok en prat med representanter fra vår forhandlingsavdeling om hva som kan påvirke lønnsforskjeller og hva våre forhandlere skal ha fokus på i lønnsforhandlinger.

Hva kan påvirke lønnsforskjeller blant skoleledere? 

- I løpet av de 15 årene siden skoleverket ble flyttet fra statlig til kommunal sektor, har det blitt betydelige lønnsforskjeller blant skoleledere. Tydeligst er skillet mellom små kommuner i distriktene og noen av de største byene med nabokommuner. Gjennomsnittslønn for rektorer i grunnskolen varierer med omlag 200.000 kr fra Oslo til de kommunene som lønner lavest. Blant hovedforklaringene er kommuneøkonomi, at distriktskommuner ofte har skoler med lave elevtall og svake sentrale føringer om lederlønn i skolen. Det er naturligvis gledelig at kjønn ikke ser ut til å være blant hovedårsakene til disse forskjellene, sier Roar Vea, spesialrådgiver i Skolelederforbundet.

I et likelønnsperspektiv, hva er det viktig å tenke på når man forhandler lønn?Hovedtariffavtalen i KS (HTA) kap. 3 pkt. 3.3 fastsetter at det skal utarbeides en lokal lønnspolitikk.

- Den lokale lønnspolitikken skal gjøres kjent for alle ansatte og være med på å skape forutsigbarhet og mulighet for den enkelte ansatte til å innrette seg i henhold til lønnspolitikken. Lokal lønnspolitikk og kriterier for lokale lønnstillegg utformes etter drøftinger med de ansattes organisasjoner, sier Hilde P. Driscoll som er forhandlingsleder i Skolelederforbundet.

Den lokale lønnspolitikken skal bl.a. bidra til å fremme og ivareta likestilling mellom kjønnene og utformes slik at kvinner og menn likebehandles i vurdering av lønn og avansement for arbeid av lik verdi. Arbeidstakere i foreldrepermisjoner og andre lønnede permisjoner omfattes av lokale forhandlinger.

- Disse punktene er viktige i et likelønnsperspektiv og våre lønnsforhandlere bør ta likelønnsperspektivet med seg når lønnspolitikken skal drøftes og når det skal holdes lønnspolitisk drøftingsmøte etter HTA 3.2.1., avslutter Driscoll.

Nye bestemmelser for kartlegging av lønn og ufrivillig deltid

Fra 1. januar 2020 trer endringene i Likestillings- og diskrimineringsloven i kraft, noe som betyr at arbeidsgivers aktivitets- og redegjørelsesplikt utvides.

Formålet med redegjørelsesplikten er å skjerpe oppmerksomheten rundt likestilling og skape mer systematisk tilnærming til likestillingsarbeidet i virksomheten. Endringen innebærer at arbeidsgivere i disse virksomhetene skal redegjøre for den faktiske tilstanden for kjønnslikestilling i virksomheten. I tillegg skal de redegjøre for hva virksomhetene gjør for å oppfylle aktivitetsplikten.

Redegjørelsesplikten skal sikre at aktivitetsplikten blir fulgt opp. Lovendringen innebærer en utvidelse av aktivitetspliktene for arbeidsgivere i offentlige og private virksomheter med mer enn 50 ansatte. Det samme gjelder for virksomheter med mellom 20 og 50 ansatte der en av arbeidslivets parter krever det. Arbeidsgiverne skal annethvert år gjennomføre lønnskartlegging fordelt etter kjønn og dokumentere kartleggingen. I tilfeller der den ansatte ønsker å ha økt stillingsprosent skal bruken av ufrivillig deltidsarbeid kartlegges.

Les mer om lønnsforskjeller på SSBs faktaside.