Disse tre grepene kan virke mot vold i skolen
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

Disse tre grepene kan virke mot vold i skolen

Vi er skremt over at antall voldstilfeller mot lærere i Oslo-skolen har tredoblet seg siden 2015. Slik vi ser det, er det hovedsakelig tre tiltak som vil hjelpe mot vold i skolen, både i Oslo og ellers i landet. 

Disse er (1) bedre rustede lærere, (2) tilførsel av andre yrkesgrupper i skolen og (3) hjelp fra andre samfunnsaktører.

Voldstallene som i dag (08.05.2018) ble presentert i Aftenposten, er ingenting annet enn alarmerende, sier forbundsleder Stig Johannessen. Skoleansatte er en eksponert yrkesgruppe som utfører et særdeles viktig samfunnsoppdrag. Vi er avhengige av at lærere opplever yrket som trygt og attraktivt for å kunne gi den oppvoksende generasjon det opplæringstilbudet de trenger Læreren må stå rustet til å sikre et godt og trygt skole- og læringsmiljø for alle elever. 

Slik Skolelederforbundet ser det, er det hovedsakelig tre tiltak som kan være effektive i bekjempelsen av vold i skolen. Disse er som følger:

1.  Bedre rustede lærere

Dagens lærerutdanning er utformet for å gi lærere mest mulig fagkompetanse, spesielt innenfor undervisningsfagene. Lærere med høy fagkompetanse er viktige når det gjelder å skape en god, tilpasset opplæring med høyt læringsutbytte for elevene. Lærerutdanningen kommer derimot til kort når det gjelder å forberede lærere på de krevende sosiale situasjonene som venter dem ute i skolen. Studentene må få mer undervisning og praksis i hvordan sosiale problemer som vold kan forebygges og håndteres.

2. Andre yrkesgrupper i skolen

Skolene trenger å få tilført annen kompetanse enn det lærere har for å bekjempe voldsproblematikken. Sosionomer, vernepleiere og andre miljøterapeuter er eksempel på yrkesgrupper som har høyere, og mer relevant kompetanse enn lærere på dette feltet. Vi er urolige for at lærernormen går på bekostning av mulighet for å få andre, relevante yrkesgrupper inn i skolen.   

3. Hjelp fra andre samfunnsaktører

Vold i skolen er ikke et problem som skolen kan løse alene. Dette er en samfunnsutfordring, som krever en koordinert innsats fra alle støtteinstansene rundt skolen, som eksempelvis politi, barnevern - og ikke minst frivillig sektor. Vi kan betrakte voldsproblematikken som en bekreftelse på at dette samarbeidet ikke fungerer godt nok for øyeblikket.