Dette har skolelederne betydd for vurdering for læring
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

Dette har skolelederne betydd for vurdering for læring

I forrige uke publiserte Utdanningsdirektoratet en rapport som oppsummerer arbeidet med vurdering for læring. – Evalueringen viser at god ledelse er nøkkelen til et godt utviklingsmiljø, sier forbundsleder Stig Johannessen.

 

I rapporten fremgår det at både skoleeiere og skoleledere har hatt en sentral rolle, og oppleves som pådrivere i utviklingsarbeidet lokalt. Dette varierer etter skole- og kommunestørrelse. Skoleledere og skoleeiere fra de største skolene og kommunene er mest engasjert og mest positivt innstilt til arbeidet med vurdering for læring. Inntrykket fra skoleeierrapportene er imidlertid at utbytte av satsingen og engasjement ikke er knyttet til kommunestørrelse.

Sterk ledelse gir suksess

Flere rapporterer at rektor/skoleleders rolle og oppfølging er av avgjørende betydning for å lykkes.  Dette er i tråd med forskning som peker på at skoleledelsen spiller en avgjørende rolle for utviklingen av skolens vurderingskultur og vurderingspraksis, og at skoler med god vurderingspraksis kjennetegnes ved at de har en kollektiv orientering og sterk ledelse, heter det i rapporten. 

- Evalueringen av den nasjonale satsningen på vurdering viser at god ledelse er nøkkelen til et godt utviklings- og læringsmiljø. Skolelederforbundets politikk handler om å bidra til at ledere i sektoren får de rammer, den profesjonelle støtten fra sin skoleeier slik at de kan utøve den viktige rollen som faglig pedagogisk leder!

Utholdenhet kreves

I følge evalueringsrapporten understreker flere at utviklingsarbeidet krever utholdenhet fra alle involverte, samtidig er det mange skoleeiere som uttrykker bekymring for i hvilken grad de klarer å opprettholde trykket, fokus og entusiasme etter at deltakerperioden er over. Fylkeskommunene har pekt på særskilte utfordringer knyttet til videreføring av satsingen i fagopplæringen og hvordan sikre at alle lærlinger/lærekandidater får god underveisvurdering i et stort antall lærebedrifter.

Eksempler på måter skoleeiere ønsker å videreføre arbeidet med vurdering for læring er å beholde nettverkene og ressurspersonen, opprettholde styringsgrupper på skoleeier- og regionalt nivå, organisere erfaringsdeling og dialogkonferanser, sette av tid til fagdager samt opprettholde fokus ved å ha jevnlige møter, samling med rektorene og skolelederne og mer. Mange skoleeiere vil fortsette samarbeidet med eksternt fagmiljø og flere har planer om å knytte arbeidet med vurdering for læring til annet utviklingsarbeid. 

Antall tiltak må begrenses

- Det å ha få, men langsiktige prioriteringer er nøkkelen til god skoleutvikling. Vi er opptatt av at skolemyndighetene og skoleeierne er sitt ansvar bevist og sikrer gode vilkår for god faglig og pedagogisk utvikling gjennom å begrense antall utviklingstiltak. Det å vise utholdenhet handler om å gi rom for at tiltakene får gi effekt før nye prosjekter lanseres, sier forbundsleder Stig Johannessen.