Derfor bør eksamen avlyses
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

Derfor bør eksamen avlyses

Skolelederforbundet vil i dette korte notatet gi innspill til de vurderinger som gjennomføres i KD ift gjennomføring av eksamen våren 2021.

Skolelederforbundet har i løpet av høsten erfart gjennom tilbakemelding fra våre medlemmer at det er store forskjeller i rammene for opplæringen. Noen beskrivelser;
Det er fylker og kommuner som har operert på et gult trafikklys med en tilnærmet « normal» skolehverdag under smitteverntiltakene.

Andre skoler har under samme trafikklys hatt store utfordringer i forhold til å kunne sikre gode nok tilbud som følge av ventekarantene, karantene, isolasjon og sykefravær for eget personale.
I perioder har også skoler vært under ett rødt trafikklys med veksling mellom undervisning på skolen og undervisning digitalt hjemmefra.

Skoler har også i enkelte kommuner vært helt stengt ned med all undervisning på digitale flater.
Det har også for mange skoler vært ressursmessige utfordringer både økonomisk og personalmessig.

Disse beskrivelsene peker etter vår vurdering tydelig på at det ikke har vært mulig å gi likeverdig opplæring til alle elever.

Skole er best på skolen og det er det ikke mye uenighet om. Relasjonen mellom lærer - elev og elev - elev er viktig for mange elever hvis de skal lykkes med sitt eget prosjekt, nemlig å bygge kunnskap og danning.

Det er flere forutsetninger som påvirker opplæringen og elevens læring. Det er ikke bare smitteverntiltak, men også hvordan undervisning gjennomføres, hvilke hjelpemidler som er tilgjengelig. Det er også svært ulike varianter av selve hjemmeskolen hvor det er store variasjoner i hvordan skolene legger opp denne fra stor elevinvolvering til oppgaveløsning og selvstudium. Det er også svært ulikt fra elev til elev i hvilken grad de har noen hjemme som støtter og hjelper dem når de løser oppgaver på egen hånd.

Standpunktkarakteren er en viktig størrelse for den enkelte elev, enten om du skal søke deg inn i VGS eller om du skal søke læreplass eller høyere utdanning. Eksamen er som del av sluttvurderingen et element som for enkelte elever gir et positivt løft eller for andre en nedtur. Når rammene for opplæringen har vært tilnærmet like vil eksamen kunne sies å gi et snitt av hva elevene kan på eksamensdagen og demonstrere sin kompetanse. Når opplæringen ikke har hatt like vilkår vil eleven som går opp til eksamen få ytterligere en faktor som påvirker eget kompetansenivå. Det hersker tvil om opplæringen har dekket eller gitt mulighet til å dekke kompetansemålene for alle på en likeverdig måte.

Det er flere fylkeskommuner som snart har hatt 3 måneder med røde lys og det har for grupper som skal være i praksis som del av VG 1 og VG 2 vært få og for noen programområder nesten ingen muligheter til å utøve det teoretiske i bedrift eller virksomhet.

For å kunne skape et bredere grunnlag for vurderinger og samsnakke mellom lærere om vurdering kunne en fra UDIRs side ta opp vurderingen fra eksamensgruppen om å skape faglige fellesskap der en som lærer kan dele og diskutere fag og måloppnåelse. Dette er en avart av den årlige sensorskoleringen som både er en god læring for den enkelte som deltar, men også har en overføringseffekt til skolens egen praksis og utvikling.

Skolelederforbundet er av den oppfatning at en bør avlyse eksamen for 2021 både i USK og VGS og la standpunkt være den dimensjonerende karakteren for opptak til andre utdanninger eller læreplasser. Det bør være en snarlig avklaring for en slik vurdering slik at skolene kan fokusere og planlegge for en vår med fokus på opplæring og ikke eksamen. Dette har vi erfaring fra gjennom våren og forsommeren 2020.