Arbeidsgivers aktivitets- og redegjørelsesplikt
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

Nye regler om arbeidsgivers aktivitets- og redegjørelsesplikt fra 1. januar 2020

Fra 1. januar i år trådte det i kraft lovendringer i likestillings- og diskrimineringsloven om arbeidsgivers aktivitets- og redegjørelsesplikt (ARP). Formålet er å skjerpe oppmerksomheten rundt likestilling og fremme et systematisk arbeid med dette i virksomheten.

Alle arbeidsgivere har en plikt til å arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering på en rekke ulike grunnlag. Denne aktivitetsplikten er fra 1. januar utvidet til også å omfatte sammensatt diskriminering. Det vil si kombinasjoner av ulike diskrimineringsgrunnlag. Aktivitetsplikten gjelder i alle ledd av et arbeidsforhold. Lovgiver har også valgt å sette ekstra fokus på seksuell trakassering og kjønnsbasert vold, ved at dette nevnes uttrykkelig som temaer arbeidsgivere skal søke å forhindre.  

Alle offentlige virksomheter, samt private virksomheter som jevnlig sysselsetter mer enn 50 ansatte, har plikt til å kartlegge risiko for diskriminering eller andre hindre for likestilling, herunder lønnsforskjeller og bruk av ufrivillig deltid. I tillegg skal årsakene til dette analyseres, og det er en plikt til å iverksette tiltak og evaluere disse. Plikten er utvidet til også å gjelde arbeidsgivere i private virksomheter som sysselsetter mellom 20 og 50 ansatte, dersom en av arbeidslivets parter i virksomheten krever det. Arbeidet skal dokumenteres fortløpende i samarbeid med de ansattes representanter.

Resultatene etter lønnskartleggingen skal kunne brukes aktivt og forebyggende i virksomhetens likestillingsarbeid, slik at det kan vurderes egnede tiltak for å unngå at lønnsdiskriminering forekommer. Lønnsoversikten kan også brukes av ansatte for å styrke deres posisjon ved lokale lønnsforhandlinger.

De arbeidsgiverne som pålegges disse pliktene har i tillegg en redegjørelsesplikt. Det skal i årsberetningen eller annet offentlig tilgjengelig dokument redegjøres for den faktiske tilstanden når det gjelder kjønnslikestilling i virksomheten og hva som gjøres for å oppfylle aktivitetsplikten.


(Publisert 03.03.20)