"Gi lederne økt handlingsrom"
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

Gi lederne mulighet til å lede!

Skoleledere etterlyser i stadig større grad administrativ avlastning for å kunne utøve sitt ansvar som pedagogisk leder.

Av Stig Johannesen, forbundsleder i Skolelederforbundet

I Skolelederforbundets programdokument står blant annet følgende:

 «For å kunne utøve lederrollen på en god måte trenger lederne støtte og oppfølging fra eiere, og et godt støtteapparat rundt seg på virksomhetsnivå, både når det gjelder drift og driftsoppgaver, og når det gjelder å utøve godt pedagogisk lederskap.»

Ikke samsvar mellom krav og ressurser

Skolelederforbundet mener at ledernes oppgaver har blitt så mange, mangfoldige og kompetansekrevende, at det ikke lenger er mulig for én leder, eller en liten ledergruppe med en relativt ensrettet yrkesbakgrunn og kompetanse å ivareta dem alle. Mange ledere opplever at kravet om rapportering, ulike kontrolltiltak og dokumentasjon har økt de siste årene. Sammen med kravet om å «levere” kvalitet innen alle ulike forvaltningsområder har ikke dette blitt fulgt opp med tilsvarende ressurser for å løse oppgavene.

 Ledere i oppvekstsektoren må ofte erkjenne at en vanlig arbeidsdag ikke strekker til for å løse alle de forventede oppgaver, og må ofte strekke både arbeidsdag og arbeidsuke for å rekke alt! «Klarer du den, så klarer du vel denne også», synes å være den alminnelige forståelsen.

Både pedagogikk og administrasjon

Ledere er ansvarlig for barn og unges læringsresultater, og lederens evne til å lede læringsprosesser er avgjørende. Lederne er også ansvarlig for at samfunnsoppdraget blir utført. Lederne må kjenne til, og følge lov- og regelverk, samt sørge for god intern administrasjon, styring og kontroll. Ledere er ansvarlig for at skole og barnehage fungerer godt som organisasjon. I tillegg til disse tradisjonelle lederoppgavene, har rektorer og styrere det overordnede ansvaret for utvikling og endring og ikke minst den viktigste oppgaven -  å være pedagogisk leder.

Øk handlingsrommet

Vi mener at mener at lederne bør gis et bedre handlingsrom for sitt samlede ledelsesansvar. Lederne må avlastes innenfor skolens og barnehagens ulike administrative driftsoppgaver. For å utføre flere av disse oppgavene er det ikke nødvendig å ha pedagogisk bakgrunn, men heller en økonomisk og administrativ utdanning. Skolelederforbundet erkjenner at det ikke alltid vil være mulig å tilsette en eller flere slik ressurspersoner på den enkelte enhet. Men etter vår vurdering er det likevel mulig å skape dette økte handlingsrommet til støtte for rektor og styrer. Dette kan skje ved å organisere den nødvendige kompetanse og kapasitet som allerede finnes på skoleeiernivå i nettverk slik at disse personen kan støtte flere. På den måte vil en eller to ressurspersoner i en sentral posisjon kunne skape et økt handlingsrom for mange ledere! 

På den måten kan lederne fokusere på de oppgavene og ta det ansvaret som forventes i en fremtidig oppvekstsektor, hvor handlingsrom til pedagogisk ledelse og utøvelsen av dette vil være avgjørende for et godt og innovativt læringsmiljø med evne til god pedagogisk utvikling.