- Vi skal ikke sakke etter andre kommunale ledere
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

- Vi skal ikke sakke etter andre kommunale ledere

 
I dag gikk Skolelederforbundet sammen med resten av YS Kommune til brudd i mellomoppgjøret!
- Tilbudet fra
KS Kommunesektorens organisasjon
var rett og slett for dårlig til at vi kunne akseptere det. Vårt krav er at våre medlemmer skal ha reallønnsvekst. Sett i lys av den ekstraordinære arbeidsbelastningen våre medlemmer har hatt de siste fjorten månedene, og den kompleksiteten som preger lederstillingene, så fortjener de en lønn som gjenspeiler dette ansvaret, sier forbundsleder Stig Johannessen.
Mellomoppgjøret har direkte virkning for de av Skolelederforbundets medlemmer som har sin lønnsdannelse i kapittel 4. Rammen for det økonomiske resultatet i mellomoppgjøret setter normen for de årlige lokale forhandlingene for våre medlemmer i kapittel 3 og 5.
Lønnsstatistikk fra
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund - YS
viser at skoleledere har hatt en svakere lønnsutvikling enn andre kommunale ledere i både et femårs- og et tiårsperspektiv.
Forbundslederen fremhever at mange kommuner allerede sliter med rekrutteringen av ledere i oppvekst- og opplæringssektoren.
- Det at skolelederjobben blir stadig mer krevende, kombinert med at lønnsutviklingen er lavere enn hos andre kommunale ledere, gjør det ikke akkurat mer attraktivt å søke seg til landets viktigste lederjobber. Kommunene må rett og slett ta i bruk lønn som et virkemiddel for å rekruttere og beholde dyktige ledere, sier Johannessen.