- Vi ledere står i et krysspress
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

- Vi ledere står i et krysspress

 

Stort administrativt arbeidspress fører ofte til at at vi ledere havner "bakpå" og ikke er en del av skolens pedagogiske arbeid. 

 Av Stig Johannessen, forbundsleder i Skolelederforbundet.

(Denne teksten er opprinnelig publisert som lederartikkel i oktoberutgaven av Skolelederen.)

I dagens skole er skolelederens ledelsesutøvelse strukket mellom det å utøve et relasjonelt lederskap og de administrative forventninger og krav som kommer fra skoleeier, nasjonale retningslinjer, læreplaner, forskrifter og lover. Dagens skoleledere står i et krysspress mellom å løse de forvaltningsmessige forventningene og samtidig delta i den delen av skolen som er kjernen – elevens læring og utvikling.

Skolelederen havner "bakpå" 

Utfordringene for skoleledere er at de ofte havner «bakpå» i denne prioriteringsfloken og i for liten grad er en del av skolens pedagogiske arbeid. Det er i dette spennet den enkelte skoleeier må skape rammebetingelser for et godt og profesjonelt apparat rundt skolen, slik at skolelederen kan bruke tid på selve opplæringen.

Skolelederen må gis muligheten til å skape et utgangspunkt for å kunne utnytte og forsterke møtene med de ulike gruppene i skolen, de foresatte og samfunnets øvrige ressurser – laget rundt skolen.

Andre yrkesgrupper er viktig

Vår politikk er å påvirke skoleeiere ved å understreke betydningen av at flere yrkesgrupper, og andre støttespillere, må inn i skolen hvis vi skal lykkes med vår viktige oppgave! Nylig synliggjorde vi dette gjennom den tverrfaglige konferansen «På tvers» hvor hovedfokuset var hvordan skolen og laget rundt skolen kan samarbeide bedre og mer effektivt. Det er mange interessenter som kan bidra til å støtte vår felles utfordring; nemlig det å skape gode og trygge læringsmiljøer som støtter opp under elevens læringsutbytte!

Lytte og lede

Ledere som bare snakker og ikke lytter, lykkes ikke med å skape en indre motivasjon hos egne ansatte og eksterne støttespillere. For å kunne oppnå̊ en god skole, som har fokus på den enkelte elevs læring, er det viktig å lytte og involvere alle skolens medarbeidere og støttespillere i nettverket rundt skolen. Det å lytte for å lære, og deretter lede, er vesentlig for å bygge en nødvendig tillitsbase for utvikling.  En bok som kom ut i serien skoleledelse hos Cappelen Damm, «Rektors stemme», kaller dette for rektors volumknapper; knapper som skal hjelpe deg som skoleleder til å velge riktig «stemme» på de ulike arenaene.

Bruk uformelle arenaer 

Min egen erfaring er at det å finne en god balanse mellom de formelle og de uformelle arenaene er viktig. Det er gjennom denne miks at skolelederen sin aktive lytting trekker inn ulike synspunkter, erfaringer og forslag til utviklingsretninger. Gjennom gode prosesser skapes en arbeidsmodell som inngir tillit og viser at det som deles, omsettes til handlinger.

 Det at slike samtaler oppleves å gi merverdi for begge parter, er et viktig element for å kunne skape det gode skole – og det læringsmiljøet som vi ønsker. Det er slik at det vi ledere fokuserer på og prioriterer, er det organisasjonen også prioriterer! Utviklende skoleledere er de som faktisk evner å lytte og lære, for å kunne lede.

Et godt lag rundt skolen

 Foresatte og skolens samarbeidspartnere er viktige aktører i laget rundt skolen! Nøkkelen ligger i et ett tett, godt og forpliktende samarbeid. Slik skapes et godt lag rundt skolen til det beste for en god utvikling for den enkelte elev og for skolen som helhet.

Det å etablere gode arenaer er viktig for at samarbeidet mellom skole og hjem blir den tillitsbasen som må til for at den enkelte elev skal utvikle seg slik de foresatte og skolen ønsker.Skolelederen må derfor analysere alle grupper i og utenfor skolen, definere arenaer, delta på disse arenaene med en lyttende og lærende holdning og evne å omsette den informasjonen og kunnskapen man tilegner seg, i aktive handlinger. Det er dette som er skolelederens lederskap! 

Samfunnet rundt oss er i rask endring, og vi i skolen henger på mange måter «litt etter». Dette må vi ta igjen! Det er de effektive skolelederne, som ikke jobber alene, men som skaper relasjoner, bygger tillit og skaper utvikling, som evner dette!