- Utviklingstrykket på ledere i oppvekstsektoren er kraftig
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

- Utviklingstrykket på ledere i oppvekstsektoren er kraftig

Inngangen til det nye året markerte starten på en ny landsmøteperiode for Skolelederforbundet. Det nye styret møtes for første gang formelt i slutten av januar.  Jeg vil takke for tilliten landsmøtet ga meg som ny forbundsleder.

 Av forbundsleder Stig Johannessen (lederartikkelen ble først publisert i Skolelederen nr. 1 2018)

Selv om landsmøtedelegatene tydelig ga til kjenne at de var fornøyde med arbeidet som var levert i forrige periode, er det ingen grunn til å «hvile på laurbærene». God medlemsvekst gir sunn økonomi, entusiasme og handlingsrom, og det gir god motivasjon til å stå på for å ivareta det enkelte medlem når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår.

Våre grunnverdier fremtidsrettet, kompetent og handlekraftig er gode retningsgivere når vi tar fatt på den viktige oppgaven det er å omsette de politiske føringer fra landsmøtet til aktiviteter som bidrar til en utvikling innen  det oppvekst­ og opplæringspolitiske området. Vi har gjennom et meget godt arbeid over mange år blitt en viktig aktør som inviteres inn til ulike arenaer hvor lokal og nasjonal politikk kan påvirkes.

I det kommende året vil vi på ulike nivåer oppleve at vår sektor er under et kraftig utviklingstrykk fra myndighetene. Ikke alt synes å være like godt forankret. Det vil påvirke handlingsrommet på måter som det er vanskelig å se hele konsekvensen av. Jeg tenker da særlig på innføringen av en lærenorm, en time mer til fysisk aktivitet og kompetansekrav med tilbakevirkende kraft. Politiske vedtak som vi ikke helt ser hvordan skal løses på det lokale plan. Det har vært, og vil være, en viktig oppgave for Skolelederforbundet å kunne peke på alle disse gode politiske intensjoners ulike uheldige konsekvenser for den enkelte skoleleder.

Fagfornyelsen er også i god prosess, og her et det et endringsarbeid som skal håndteres på ulike nivåer i sektoren. Det er et godt arbeid som er satt i gang, og Skolelederforbundet sitter sentralt i referansegruppen for dette arbeidet. Det er viktig for oss at vi i denne prosessen evner å holde fokus på hva som er kjernen i dette arbeidet; mer dybde i opplæringen. Dette vil innebære at noe må ut. Her ligger utfordringen.

Det er i disse skjæringspunktene mellom gode intensjoner og det faktiske handlingsrommet lokalt, Skolelederforbundet skal ha sitt fokus. Det er en kjensgjerning at det er i dette krysspresset våre medlemmer står. Vårt krav om mer tid til pedagogisk ledelse er tett knyttet til hvilket handlingsrom den enkelte leder har til å omprioritere i egen hverdag.

Det er sterke forvaltningskrav til alle de områder vi er satt til å lede. Dessverre opplever alt for mange av oss at de ressurser som skulle støttet oss i oppgaveløsningen, er for små. Resultatet blir da at forvaltningens krav binder opp tid en skulle benyttet til å lede den pedagogiske utvikling på egen enhet. Økt handlingsrom på lokalt nivå er et svært viktig område for Skolelederforbundet som vi vil holde fokus og trykk på!

Tid til ledelse må balanseres, slik at det blir rom for å være en aktiv del av opplæringen og de funksjoner som støtter denne. God ledelse utgjør forskjellen! Den utviklende leder evner å være fremtidsrettet, kompetent og handlekraftig kun gjennom et godt samspill med sine medarbeidere. Den tillitsplattform som utvikles under gode ledelsesperspektiver er uvurderlig for å lykkes med de lokale og nasjonale målsetninger for oppvekstsektoren. 

Jeg ønsker alle en god start på det nye året og oppfordrer samtidig til å skape gode delingsarenaer lokalt og på fylkesnivå, slik at gode løsninger for å skape et bedre handlingsrom for ledelse kan deles. Slik skaper vi innsikt til å forsterke våre ambisjoner om å skape gode arbeids- og utviklingsvilkår for ledere i oppvekstsektoren.