- Stor strekk i skoleeier-feltet
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

- Stor strekk i skoleeier-feltet

Vår ferske Facebook-avstemning viser at det er store forskjeller på hvor flinke skoleeiere er til å legge til rette for lederne sine. Det underbygger vår erfaring med at mange ledere opplever at de mangler støtte ovenfra.

Av Stig Johannessen, forbundsleder i Skolelederforbundet

Nylig gjennomførte vi en avstemning på vår Facebook-side, der vi ba våre følgere ta stilling til følgende ordlyd:

«Har din skoleeier bygd en god fellesarena hvor du og dine skolelederkollegaer opplever å få støtte og profesjonell utvikling?»

Svarene var mildt sagt sprikende. Av 90 deltakere i meningsmålingen stemte 57 prosent ja og 43 prosent nei. En slik avstemning møter på ingen måte akademiske standarder, men kan være en nyttig indikasjon på fotfolkets opplevelse av egen situasjon. Slike innspill er alltid verdt å lytte til. Vi vet at det er mange ledere som opplever sviktende lederskap fra eiernivå. Dette ble gjort svært tydelig under den såkalte Malkenes-saken, hvor Skolelederforbundets medlemmer i Oslo opplevde å bli vist mistillit fra sin øverste leder, skolebyråden. 

I våre artikler fra den siste tiden om skoleeierskap, publisert i samarbeid med førsteamanuensis Jan Merok Paulsen, presiseres det at godt skoleeierskap har en direkte og positiv innvirkning på det som skjer i hvert enkelt klasserom. Hva er så godt skoleeierskap?

Gode fellesarenaer avgjør

Svarene på dette spørsmålet er mange, men de fleste ser ut til å enes om at det viktigste en skoleeier kan gjøre er å lage fellesarenaer der lederne opplever å få støtte og profesjonell utvikling. Slike fellesarenaer skal være læringsfelleskap, der ingen spørsmål er for dumme, og feil du gjør ikke blir brukt mot deg senere. 

Det er en kjensgjerning at kollektiv kompetanseutvikling på skolenivå er viktig for å sikre en god pedagogisk plattform for skolen. Det er imidlertid ikke bare lærerne som har behov for denne typen fellesskap. Også rektorer, som til daglig føler på et voldsomt ansvar, trenger en arena hvor de kan føle seg trygge og bli støttet – et sted hvor de ledelsesfaglige diskusjonene kan blomstre. Mens rektor har ansvaret for å lede lærerfellesskapet, er det skoleeier som har ansvar for å bygge lederfellesskapet. 

Press uten støtte virker ikke

Meningsmålingen vår viser heldigvis at mange skoleeiere driver god utvikling sammen med sine ledere. Likevel synes vi at 6 av 10 er alt for lite. Det er neppe viljen det står på der ute. Problemet er tvert imot kompetansen. Vi mener at alle skoleeiere administrativt nivå bør besitte så høy skolefaglig kompetanse som mulig. Det er også viktig at politisk nivå kjenner til skolehverdagen. 

Mange ledere opplever at de blir møtt med stadig sterkere press ovenfra, uten å få den støtten og handlingsrommet de trenger for å realisere eiernes ambisjoner. Vi er ikke i tvil: Hvis du som skoleeier presser på for å få bedre resultater ute på skolene, må du selv være med på å legge til rette dette. Det gjør du ved å lytte, og støtte lederne i å utnytte handlingsrommet de har blitt gitt.