- Skolene må få handlingsrom til å forberede seg på fagfornyelsen
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

- Skolene må få handlingrom til å forberede seg på fagfornyelsen

Ved inngangen til 2019 ser vi en rekke av store saker som vil påvirke vår sektor. Fagfornyelsen er en av dem, sier forbundsleder Stig Johannessen.

 

Av Stig Johannessen (Denne lederartikkelen sto opprinnelig på trykk i februarnummeret av Skolelederen)

Fagfornyelsen  er et viktig område hvor læreplanene vil gå fra prosess til høring og beslutning i løpet av første halvår. Arbeidet med å fornye læreplanene i det videregående løpet er også i gang. Det utvikles gode verktøy av UDIR for å kunne gjennomføre gode prosesser på den enkelte skole. Et kritisk punkt vil være at perioden for forberedelser faktisk kan prioriteres. Det er ikke bare skolen som må gjøre prioriteringer, men også skoleeiernivået slik at det blir et lokalt handlingsrom for denne viktige oppgaven.

Skolelederforbundet sitter i referansegruppe i forhold til Stortingsmeldingsarbeid om tidlig innsats og inkluderende fellesskap. Målet med meldingen er å forsterke arbeidet med tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehager og skoler og gi alle barn mulighet til å lykkes uavhengig av sosial, kulturell og språklig bakgrunn, kjønn, kognitive og fysiske forskjeller.

Meldingen skal bygge videre på stortingsmeldingene Meld. St. 19 (2015–2016) Tid for lek og læring – Bedre innhold i barnehagen og Meld. St. 21 (2016–2017) Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen. Den skal omfatte både barnehage, skole og SFO og følge opp forslag og ny kunnskap fra ulike ekspertgrupper. Meldingen skal spesielt følge opp og vurdere forslagene i ekspertgruppe­rapporten Inkluderende fellesskap for barn og unge (Nordahl-rapporten) og Stoltenberg-utvalget om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner som blir levert 1. februar 2019. Andre aktuelle temaer som overgang barnehage – skole/SFO og ungdomstrinn – videregående, SFO, og tverrfaglig samarbeid vil også inngå i meldingen. Videre skal meldingen skissere hvilke mål, prinsipper og helhetlige grep som bør ligge til grunn for at tilbudet i barnehage og skole kan bli bedre. Meldingen skal legges frem for Stortinget høsten 2019.

Eksamensgruppen er en gruppe som undertegnede sitter i og som skal gi innspill i forhold til eksamensmodeller og andre forhold som må ivaretas ved innføringen av nye læreplaner. Gruppen leverte rett før jul kunnskapsgrunnlaget og skal levere neste delinnstilling medio mars. Gruppen har et stramt mandat, men diskuterer forhold rundt dagens eksamensordning som det bør sees nærmere på.

2. januar ble høringen om endringer i organiseringen av skoleåret i videregående opplæring sendt ut. Forslagene har til hensikt å skape mer tid til opplæring og bedre muligheter for å organisere eksamensperioden på en mer effektiv måte.

Lied-utvalget, som gjennomgår videregående opplæring, leverte sitt kunnskapsgrunnlag rett før jul og skal levere sine anbefalinger på slutten av året. Kunnskapsgrunnlaget viser til en rekke områder som det skal sees nærmere på. Utvalget inviterte i januar til innspillskonferanser som grunnlag for det videre arbeidet.