- Rektor har det overordnede mobbe-ansvaret
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

- Rektor har det overordnede mobbe-ansvaret

 


Skolelederforbundet anerkjenner at rektor har ansvaret for et trygt skolemiljø, sier forbundsleder Solveig Hvidsten Dahl.

 

- Et trygt skolemiljø må ligge til grunn for at elevene skal lære. Å sikre dette, er et av rektors viktigste ansvarsområder. Rektor har det totale ansvaret for skolen, for alle ansatte, økonomien, hjem-skolesamarbeidet, og ikke minst for at elevene lærer mest mulig, påpeker Hvidsten Dahl.

  

Krevende


-  Samtidig blir det krevende for rektor å leve opp til de store forventningene som nytt lovforslag krever. Nåværende lovtekst har også høye krav, men i den nye lovteksten er disse skjerpet, ikke minst gjennom kravet til dokumentasjon, tilføyer hun.

 

Forbundslederen forteller om medlemmer som gir tilbakemeldinger på at de kjenner på et økende press fra flere kanter. De kjenner på at ansvaret for å sikre alle elever et trygt og godt skolemiljø er krevende.

 

- Våre medlemmer har kommet i vanskelige situasjoner fordi de har manglende kompetanse, eller fordi det skjønnet de har utvist, ikke alltid har vært godt nok. Vi har fått telefoner fra rektorer som ligger våkne om nettene fordi de grubler over tilsynelatende uoverstigelige utfordringer, sier Hvidsten Dahl.

 

Hvor skal vi hente kompetansen?

 

Hvidsten Dahl påpeker at det ikke er rektors vilje det står på. Det er ikke alltid at den juridiske kompetansen er tilstrekkelig, og ofte mangler rektor nok ansatte, eller ansatte med nødvendig kompetanse, mener hun.

 

- Hvor skal vi hente kompetansen fra for å øke det faglige skjønnet? Og hvordan skal vi få nok hender til å opprettholde den aktivitetsplikten som beskrives i lovforslaget?, spør hun.

 

Flere yrkesgrupper trengs

 

- I vår ferskeste medlemsundersøkelse svarer de aller fleste at det er behov for økte ressurser til skolene og skolenes ledelse, og at rektor må ha de fullmakter som trengs for å kunne ivareta sitt ansvar. Skolelederforbundet har i denne sammenhengen lenge pekt på at rektor må ha støtte fra juridisk ekspertise enten på egen skole eller fra kommunalt nivå.

 

Forbundslederen mener dessuten at kommunene bør ha både mobbeombud og beredskapsteam som kan trå til og støtte involverte parter.

 

- Skolen bør også ha økonomi og mulighet til å tilsette folk med relevant kompetanse, som for eksempel vernepleiere, barnevernspedagoger, sosionomer eller andre som har en annen erfaring og bakgrunn enn det lærerutdanningene gir, påpeker Hvidsten Dahl.