- Økte krav, for liten støtte
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

- Økte krav, for liten støtte

 

Myndighetenes mange og gode intensjoner kan faktisk gjøre lederens hverdag vanskeligere. 

Av Stig Johannessen, forbundsleder 

Vår sektor er under et kraftig utviklingstrykk fra myndighetene. Det er mange gode intensjoner nedfelt i St mld 21 og St meld 28 og deres innretning har som mål og forbedre og utvikle opplæringen for barn og unge. Det er et gode å ha et myndighetsnivå som setter retning og rammer og overlater til det skoleier og skolen ved sine ledere, lærere og øvrig personale å utføre oppdragene!

Handlingsrommet innskrenkes 

Det er desverre slik at de gode intensjoner ofte er det bestes verste motstander. Gjennom ulike tiltak som griper direkte inn i hverdagen til skolens ledelse påvirkes handlingsrommet på måter som det er vanskelig å se hele konsekvensen av. Jeg tenker da særlig på innføringen av en lærenorm, en time mer til fysisk aktivitet og kompetansekrav med tilbakevirkende kraft. Politiske vedtak som vi nå ser konsekvenser av og som desverre for lærernormen løses gjennom innstramninger, laget rundt eleven reduseres i stedenfor å bygges opp. 

Det har vært og vil være en viktig oppgave for Skolelederforbundet å kunne peke på alle disse gode politiske intensjoners ulike uheldige konsekvenser for den enkelte skoleleder.

Hvem utgjør det profesjonelle fellesskapet?

Fagfornyelsen er i god prosess og her et det også et endringsarbeid som skal håndteres på ulike nivåer i sektoren. Det er et godt arbeid som er satt i gang og det er etterhvert blitt god driv hos mange fylkeskommuner, kommuner og skoler. Det profesjonelle felleskapet som skal sikre implementering og gjennomføring er gjennom overordnet del definert til å være alle ansatte i skolen; ledere, lærere og øvrige ansatte. 

Det er påfallende hvordan dette glemmes i alle diskusjoner og prioriteringer fra det politiske nivå, det er veldig ofte profesjonen settes lik lærer. Uten å ta innover seg at det er mange profesjoner i skolen som inngår i det profesjonelle felleskapet, vil vi ikke lykkes med de store forventninger som ligger til fagfornyelsen. 

Ledere tas for gitt

En nøkkelfaktor er skolelederen, uten en utviklende og tillitsbyggende skoleleder vil ikke det være mulig å trekke retning, motivere, inspirere og gjennomføre de endringer og utviklingsretninger som skolen skal utføre! Det er svært krevende for skoleledere å se at deres viktige jobb svært ofte tas for gitt og sjelden gis den nødvendige legitimitet. 

Det er sterke forvaltningskrav til alle de områder vi er satt til å lede. Dessverre opplever alt for mange av våre medlemmer at de ressurser som skulle støttet oss i oppgaveløsningen er små og lite tilgjengelige. Resultatet blir da at forvaltningens krav binder opp tid en skulle benyttet til å lede den pedagogiske utvikling på egen enhet. 
Økt handlingsrom på lokalt nivå er et svært viktig område for Skolelederforbundet noe som vi mener det må settes et særlig fokus på!

Tid til ledelse

Vi er opptatt av at tid til ledelse må balanseres, slik at det blir rom for å være en aktiv del av opplæringen og de funksjoner som støtter denne. God ledelse er det som utgjør forskjellen og et godt grunnlag for god ledelse handler om å skape medarbeidere som drives av en indre motivasjon. Et arbeidsmiljø der en en stadig utfordrer seg selv og sine kollegaer til å strekke seg til det beste for elevenes læring. 

Den utviklende leder evner kun å være fremtidsrettet, kompetent og handlekraftiggjennom et godt samspill med sine medarbeidere. Den tillitsplattform som utvikles under gode ledelsesperspektiver er uvurderlig for å lykkes med de lokale og nasjonale målsetninger for oppvekstsektoren.  

- Færre vil bli ledere

De økte krav, det manglende fokus på lederen og den viktige jobben som skal gjøre,  kan være en faktor til at færre og færre søker disse viktige jobbene! 

Vi har ikke råd til at den viktigste lederrollen blir en post for færre og færre. Det kan nok sikkert være flere årsaker til tendeser til en redusert interesse for disse viktige lederjobbene Skolelederforbundet har derfor engasjert Fafo for å undersøke. Er  de trender vi hører om riktige, blir færre og færre søkere – hvorfor?

Det må et lederløft på plass skal vi lykkes, god ledelse er nøkkelen til de mål vi setter oss.