- Nå må hele laget rundt skolen på banen
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

Nå må hele laget rundt skolen på banen

Samtidig med at skolene fortsatt holder stengt øker presset om å ivareta de mest sårbare elevene. Hvis situasjonen vedvarer, står vi overfor en formidabel oppgave hvor skolen trenger støtte fra alle sine gode hjelpere for å lykkes.


Av Stig Johannessen, forbundsleder


Koronakrisen slår særlig dramatisk ut for sårbare elever som av ulike årsaker mangler en trygg hjemmesituasjon eller muligheten til å få tilstrekkelig utbytte av fjernundervisning. Vi har som samfunn et ansvar for å sørge for at disse barna og ungdommene blir løpende ivaretatt.

I Helsedirektoratets retningslinjer for stenging av skole og barnehage gjøres det unntak for barn og unge med særskilte omsorgsbehov. I retningslinjene heter det at den enkelte skole og barnehage må gjøre konkrete og individuelle vurderinger av hvem som bør få et opplæringstilbud på skolen.

Min appell i denne saken er at skolene må kunne trekke veksler på kompetansen hos øvrige kommunale støtteinstanser når det gjelder å ta disse avgjørelsene!

Dyktige tverrfaglige team

Flere steder i landet har kommunene organisert seg med tverrfaglige team. Disse lagene rundt skolen består av dyktige representanter fra instanser med ansvar for barn og unge. Hensikten med teamene er blant annet å utveksle informasjon og ta tverrfaglige vurderinger i krevende saker som gjelder sårbare elever. Det er viktig at kommunene mobiliserer alle relevante faginstanser, som for eksempel tverrfaglige team, for å hjelpe skolen i krevende avgjørelser som det å gripe inn i et hjem.

Hvis skolen fatter slike avgjørelser på feil faglig grunnlag, kan konsekvensene blir store for både eleven og hjemmet. Tverrfaglige diskusjoner omkring sårbare elever må kunne fortsette selv når vi apparatet sitter spredt i disse krisetider. Så lenge vi bruker trygge kommunikasjonsplattformer og ivaretar den enkeltes personvern på en god måte, er rommet for samhandling stort, mener jeg.

Alle gode krefter må mobilisere

Kommunene står nå overfor en av de største utfordringene i manns minne. I ettertiden kommer vi til å bli dømt på hvor dyktige vi var til å ivareta de som trenger alle mest hjelp i denne krisen, blant annet våre sårbare elever. For å lykkes mener vi at laget rundt skolen ikke må innstille, men intensivere samarbeidet omkring de sårbare elevene nå. I sann dugnadsånd må alle gode krefter mobilisere for å spille skolen god i disse tøffe tider.