- Mobbing er ikke bare et problem på individnivå
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

- Mobbing er ikke bare et problem på individnivå

- Vi må tenke igjennom hvilken innsats vi gjør mot mobbing. Når en har stanget hodet lenge nok mot veggen, er det på tide å lete etter døren.

 

Av Stig Johannessen, forbundsleder

 

Skolelederforbundet oppfatter også, i tråd med Mobbeombudet i Oslos uttalelse tidligere denne måneden, at mobbing fremdeles i alt for stor grad sees på som et individuelt anliggende.

  

Dagens definisjon upresis

Vi opplever at det rådende bildet er at mobbing er noe som skjer mellom et eller flere «slemme» barn og et eller flere «svakere» barn, som ikke er i stand til å forsvare seg. Denne definisjonen er i beste fall upresis, og i verste fall feil.

 

Dessverre har mange som jobber i barnehager og skoler et syn på mobbing som er sterkt preget av denne individfokuserte definisjonen.  Dette kan skyldes at vi opp igjennom årene har basert våre tiltak på en mulig ensidig, og stram tolkning av Dan Olweus’ forskning.

  

Mobbing er en fellesskapsform

Det er på tide å redefinere hva mobbing og krenkelser er, og hvordan dette skal forebygges, oppdages og stoppes. Vi mener at Partnerskapet mot mobbing (PMM) er rette instans til å anbefale dette for statsråden. Departementet vil være tjent med å legge Helle Rabøl Hansens definisjon til grunn for videre arbeid. Hun sier at:

 

Mobbing er en felleskapsform som består av;  

 

·        Et «utstøtelses-vi»

 

·        Et uformelt fellesskap i en formell sosial sammenheng

 

Mobbing er en sosial dynamikk, og ikke et spørsmål om sammenstøt mellom personlige egenskaper.

  

Trenger ny innretning

Skolelederforbundets mener at det ikke kan være opp til hvert enkelt departement, direktorat eller organisasjon å definere hva mobbing og krenkelser er. Arbeidet mot mobbing må innrettes annerledes. 

 

Vi må i fellesskap sette søkelyset på den sosiale dynamikken i barne- og ungdomsgruppene, der utstøtelse av felleskapet er det man skal se etter i arbeidet mot mobbing og krenkelser.